Dobrý rok 2014: Stát poslal do zdravotního pojištění nejvíc peněz v historii. Systém byl v plusu

Poprvé od hospodářské krize v roce 2009 dosáhl systém kladného salda a mohl mírně navýšit rezervy v podobě zůstatků na účtech pojišťoven. Zdroj: zpráva pro vládu, grafická úprava ZD

Ekonomika rostla a stát opakovaně navýšil platby za své pojištěnce, které dosáhly v absolutních i relativních číslech historicky nejvyšší hodnoty. To jsou hlavní důvody stability financování systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven, kterou společně připravily ministerstva zdravotnictví a financí jako podklad pro jednání vlády. Ta by jí měla mít na programu po své dovolené. Následně předloží poslanecké sněmovně návrh na schválení výročních zpráv a účetních závěrek jak zaměstnaneckých pojišťoven, tak VZP.

 

 

Příjmy: platba státu vzrostla o 6,2 mld.

příjmy za rok 2014
Příjmy celkem za rok 2014

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění za rok 2014 činily 241,2 mld. Kč s meziročním nárůstem o 5,6 %. Z výběru pojistného se získalo 178,6 mld. Kč (meziroční nárůst o 3,8 %) a stát za „svých“ 6,1 miliónů pojištěnců přispěl částkou 59,9 mld Kč (24,8 % z celkových příjmů systému). V důsledku zvýšení vyměřovacího základu v listopadu 2013 a v druhé polovině roku 2014 meziročně platba státu vzrostla o 6,2 mld. Kč. Cash-flow zdravotních pojišťoven také na začátku roku dočasně posílila předsunutá platba ve výši 4,8 mld. Kč.

Ostatní příjmy systému v celkové výši 2 miliard korun jsou marginální, tvoří je různé pokuty, penále, úroky a také příjmy od zahraničních pojišťoven, jež dosáhly částky 700 miliónů korun.

Průměrné příjmy celkem na jednoho pojištěnce v roce 2014 dosáhly částky 23 167 Kč. Nejvyšší příjmy vykázala VZP ČR v hodnotě 24 989 Kč s meziročním zvýšením o 5,6 %, nejnižší příjmy vykázala Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) ve výši 19 912 Kč s meziročním nárůstem o 7,9 %.

 

Výdaje: výrazný nárůst díky vyhlášce  

Struktura výdajů celkem za rok 2014
Struktura výdajů celkem za rok 2014

Celkové výdaje systému na rok 2014 činily 239,0 mld. Kč s meziročním nárůstem o 4,0 %, v přepočtu na jednoho pojištěnce jde o částku 22 953 Kč. Nejvyšší výdaje celkem na jednoho pojištěnce měla VZP ČR ve výši 24 487 Kč a nejnižší OZP s částkou 19 952 Kč.

Drtivou část celkových výdajů tvoří výdaje na zdravotní služby ve výši 231,9 mld. Kč, což je 97,0 %. Podle zprávy pro vládu vykázané rozdíly ve výdajích za zdravotní služby mezi VZP a skupinou ostatních zdravotních pojišťoven ovlivnila nejen rozdílná skladba pojištěnců, ale především smluvní vztahy s poskytovateli zdravotních služeb a cenovými dodatky.

Výdaje meziročně výrazně rostly, což materiál přičítá „expanzivní“ úhradové vyhlášce. Provozní výdaje zdravotních pojišťoven klesly na 5,3 mld. Kč.

 

Saldo: poprvé v plusu

Saldo příjmů a výdajů celkem 2014
Saldo příjmů a výdajů celkem 2014
Vývoj příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění 2009–2014
Vývoj příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění 2009–2014

Saldo příjmů a výdajů činilo cca +2,23 mld. Kč. Jednotlivé ZP v roce 2014 vykázaly kladné saldo, pouze Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a RBP se propadly do záporných hodnot. V kladném saldu VZP není zahrnuta splátka návratné finanční výpomoci ve výši 0,7 mld. Kč.

Saldo zaměstnaneckých pojišťoven celkově dosáhlo záporné hodnoty −0,77 mld. Kč.

„Rozdílné saldo bylo mimo jiné způsobeno tzv. úhradovou vyhláškou, která především v oblasti lůžkové péče odstranila některé historické rozdíly v úhradách mezi VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami,“ píše se ve vládním materiálu.

 

Pohledávky, závazky, účty a zaměstnanci

Stav pohledávek celkem (v čisté výši bez opravných položek) k 31. 12. 2014 je 36,6 mld. Kč, z toho pohledávky za plátci pojistného činí 32,6 mld. Kč, tj. 89,2 %.

Stav závazků celkem k 31. 12. 2014 je 33,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,5 mld. Kč, žádná pojišťovna nemá závazky po lhůtě splatnosti.

Počet pojištěnců na 1 zaměstnance
Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

Na účtech měly zdravotní pojišťovny celkem 15 mld. Kč.

K poslednímu dni loňského roku bylo evidováno 10,4 miliónu pojištěnců, z nichž 5,97 miliónu registrovala VZP, což je více než 57 procent. Ve zdravotních pojišťovnách bylo zaměstnáno 5 818 osob (s meziročním poklesem o 5 zaměstnanců).

-cik-