Středa, 28. září, 2022

Státní cloud budou vyvíjet NAKIT a Státní pokladna

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát si pravděpodobně nenechá moc sahat na provozování „svého“ cloudu. Chce jej svěřit státním podnikům. Velké ICT firmy, které si brousily zuby na jeho provozování asi budou odsouzeny jen do role dodavatelů komponentů.

Dva státní podniky zřízené pod mocnými ministerstvy vnitra a financí – Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) -budou rozvíjet online prostředí pro státní cloud. Vyplývá to z memoranda, které bylo mezi vnitrem, financemi a oběma státní podniky uzavřeno na konci května.

„Budování eGovernment cloudu představuje koncepční směr pro hospodárný a optimalizovaný provoz a správu informačních systémů veřejné správy, které jsou používány pro výkon svěřené agendy, podpůrné a administrativní procesy veřejné správy, a to cestou sdílených služeb. Informační systémy orgánů veřejné správy budou přesunuty do datových center (eGovernment cloudu) a provozovány na jejich infrastruktuře. Správa dat, informačních a komunikačních systémů pro veřejnou správu v souladu s principy 3E, tedy hospodárnosti, efektivity a účelnosti, je prioritou veřejné správy, a proto je ve veřejném zájmu, aby koncepce vytýčená Strategickým rámcem byla naplněna,“ uvádí se v jednom z bodů preambule memoranda.

Projekt Příprava vybudování eGovernment cloudu má být vládě předložen na konci roku 2017 a to do 31. prosince. Zde nutno podotknout, že tou dobou bude v České republice po parlamentních volbách a ve Strakově akademii budou sedět jiní ministři, než ti současní. Otázkou je, co tedy udělají s předloženou analýzou vytvořenou za jejich předchůdců.

I kdyby ji schválili, vnitro, finance a bezpečnostní úřad předpokládají spuštění „Fáze II.“, tedy zahájení prací na realizaci cloudů už v roce 2018. To je podle odborníků na ICT tendry téměř nemožné, zejmína s ohledem na to, jak dlouho se jednotlivé soutěže na dodavatele táhnou. „Pokud se bude něco tendrovat, jakože asi bude muset, tak je to nejméně na rok. Neúspěšní se odvolají k ÚOHS a vše se prodlužuje,“ uvedl jeden z úředníků ministerstva vnitra, který se tendry na ICT technologie zabývá.

Podle memoranda se počítá s tím, že veřejní zadavatelé, tedy Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo vnitra ČR využijí odůvodnění pro zadání zakázky na přípravu cloudového řešení svým státním podnikům institut tzv „horizontální spolupráce“. „Jsou naplněné podmínky pro horizontální spolupráci mezi stranami Memoranda dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a recitálu 33 a čl. 12 odst. 4 směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, kdy na úrovni MF a MV existuje společný úkol ve veřejném zájmu v podobě naplňování Strategického rámce, lze konstatovat, že tento úkol je ve smyslu Rozsudku Soudního dvora Evropské Unie ze dne 9. 6. 2009, Komise v. Spolková republika Německo C-480/06 společný rovněž SPCSS a NAKIT, a to v rozsahu, v jakém tyto státní podniky disponují prostředky a kompetencemi potřebnými k tomu, aby mohly na realizaci Strategického rámce spolupracovat. SPCSS a NAKIT vykonávají na trhu méně, než 20 % svých činností, kterých se zamýšlená horizontální spolupráce týká.“ píše se v materiálu dále.

Na nadužívání tohoto odůvodnění však v minulosti v souvislosti s činností NAKITu upozorňovaly kontrolní instituce. Z předchozích vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu i dalších dozorových orgánů vyplývá, že se musí jednat o „výjimku“ nikoliv zaužívanou praxi, v opačném případě hrozí riziko úspěšného napadání takového obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. Obě instituce a potažmo ministerstva se tak vystují pod drobnohled dohledových orgánů, které budou zkoumat, zda se nedopouští stejných přešlapů jako v minulosti Odštěpný závod České pošty, který měl se zadáváním zakázek dlouhodobé problémy, o čemž jsme informovali například v textu Chovancův plán na nový „Telecom“ může narazit na státní zástupce či v materiálu NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá.

V memorandu jsou také vymezena „pole působnosti“ obou státních podniků.

SPCSS poskytuje produkty/služby datového centra v segmentech IaaS (Infrastructure as a Service – poskytování infrastruktury formou služby), PaaS (Platform as a Service – poskytování IT platforem formou služby) a SaaS (Software as a Service – poskytování programového vybavení formou služby), přičemž jednotlivé segmenty se liší zejména administrativní hranicí, kde se dělí odpovědnost (a tím i úroveň oprávnění) za provoz a rozvoj jednotlivých částí IT infrastruktury a aplikačního software mezi SPCSS a subjekty ve smluvním vztahu (dále jen „zákazník“), housingu datových center, kdy SPCSS poskytuje zákazníkovi pouze prostor v datovém centru a základní konektivitu, zajištění běžné procesní podpory pro všechny typy…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Tématu „státního cloudu“ se věnujeme pravidelně. Například již v květnu 2016 jsme v textu Bitva tajných služeb s ministerstvem vnitra o citlivá data upozornili na to, že připomínky k materiálu, který bude zásadní pro vývoj IT trhu v České republice má své výrazné odpůrce i zastánce. V září v textu Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu jsme psali o tom, že vyjednavači ministerstva vnitra narazili na odpor některých velkých firem, které si brousí zuby na to, že by mohly cloudy pro stát provozovat. Strategie však pravděpodobně bude pojednávat o tom, že některé klíčové informační systémy(například Registr obyvatel a další) bude stát provozovat sám (pravděpodobně přes státní podnik NAKIT). Tomuto státnímu podniku jsme se věnovali podrobně například v textu Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! či Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT . A to se nelíbí vlivným hráčům ICT průmyslu, kteří mají za úkol lobovat pro své firmy. Velmi aktivní je v tomto směru také ICT Unie, v níž působí bývalý náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Právě on měl na starosti strategii rozvoje e-Governmentu a je tedy pro své následovníky na vnitru velmi silným a informovaným protivníkem. Je ale paradoxní, že jako tehdejší faktický představitel egovernmentu v ČR sám před několika lety vládní cloud a spoustu dalších opatření prosazoval. Pod jeho vedením tehdejší rada vlády tyto záměry projednávala a připravovala. Dnes je za ICT unii proti a má velké výhrady.

Není bez zajímavosti, že dokument ještě stihl podepsat Andrej Babiš a za NAKIT jej podepsal Alan Ilczyszyn, který je sice formálně uveden jak o zástupce ředitele státního podniku, ale fakticky jej vede. Vedl ho i v době, kdy byl v čele podniku stál bývalý šéf Odštěpného závodu ICT Česká pošta Jan Přerovský, jehož působení v čele úřadu nebylo dobré. Na dodavatele i spolupracovníky působil podle jejich slov nekompetentním dojmem a zarážející neznalostí problematiky, kterou měl jeho úřad řešit. „Chápu, že některé agendy, které dostali na starosti, jsou velice složité a těžko uchopitelné, ale na to tam musí být skutečný profík a ne někdo, kdo se teprve do problematiky dostává,“ uvedl jeden ze zdrojů ED, který dlouhodobě působí v oblasti ICT. Podrobně jsme o tom psali v prosincovém textu Chaos a zmar v NAKITu. Klíčovému spolupracovníkovi ministra vnitra Alanu Ilczyszynovi jsme se podrobně věnovali v textu Profil: Alan Ilczyszyn, Chovancův profesionál za 150 korun na hodinu.

Jiří Reichl

Tématu iCloudu a NAKITu se věnujeme pravidelně, přečtěte si některý ze starších textů:

 

Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem 9.6.2017

Chaos a zmar v NAKITu 7.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! 23.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018 19.10.2016

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu 21.9.2016

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách 18.1.2016

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit