Za první polovinu roku stát zaplatil za likvidaci ekologických zátěží  388 milionů korun

Ministerstvo financí za první půlrok zaplatilo za likvidaci průmyslových ekologických škod 388 milionů korun včetně DPH. Jde o státní záruky, k nimž se předchozí vlády zavázaly před privatizací průmyslových podniků. Od roku 1991 už likvidace ekologických zátěží stála přes 60 miliard.

Ministr financí dvakrát do roka předkládá vládnímu kabinetu zprávu o stavu likvidace ekologické zátěže vzniklou před privatizací průmyslových podniků. Za první polovinu letošního roku bylo ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva financí uhrazeno 388 milionů korun vč. DPH. Celkové státní garance jsou 37,27 miliardy korun. Od roku 2002 již bylo vyplaceno 25,68 miliardy korun včetně daně z přidané hodnoty. Za první polovinu letošního roku bylo zadáno 9 nových projektů, jejichž hodnota přesahuje 86 milionů korun.

Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

oblast Položka I. pololetí 2017 celkem
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 15 000
Zadané VZ počet 5 531
výše zakázek (v mil. Kč)* 85 11 394
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 108 12 385
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) -250 20 750
Zadané VZ počet 4 331
výše zakázek (v mil. Kč)* 1 11 303
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 280 11 569
UV č. 552/2003
kladenský region
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 250 1 977
Zadané VZ počet 0 17
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 1 726
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 37 727
Zadané VZ počet 9 879
výše zakázek (v mil. Kč)*  86  24 208
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 388 25 680

 

Ministerstvo financí hradí tyto z privatizačních prostředků Fondu národního majetku následující ekologické škody:

 • odstraňování škod na životním prostředí způsobených činností podniku před privatizací – program ekologie
 • podpora investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území – program revitalizace
 • DIAMO státní podnik

 

Ke konci letošního června bylo na účtech privatizace 10,488  miliardy korun, z čehož je 8,485 miliardy vázaných a 2,002 mld volných.

 

Výše peněžních prostředků na účtu privatizace k 30. 6. 2017

Položka Částka
Vázané prostředky „Malé privatizace“ celkem 2 228 721 891,26 Kč
Vázané prostředky „Velké privatizace“ 6 256 311 342,24 Kč
Volné prostředky „Velké privatizace“ 2 002 485 005,54 Kč
Prostředky „Velké privatizace“ celkem 8 258 796 347,78 Kč
Prostředky „Velké privatizace“ a „Malé privatizace“ celkem 10 487 518 239,04 Kč

 

Odstraňování starých ekologických zátěží způsobených státními podniky před jejich privatizací upravovala a upravuje řada zákonů a také usnesení vlády. Některé zákony již neplatí, ale jejich teze stále ano (například zákon 171/1991 Sb. byly zrušeny zákonem č. 178/2005 Sb., ve znění zákona č. 15/2012, podle kterého lze i nadále užít výnosy z prodeje privatizovaného majetku a účasti státu v obchodních společnostech k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených činností podniku). Uzavřené ekologické smlouvy jsou postupně ukončovány na základě splnění podmínek uložených v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (zpravidla České inspekce životního prostředí). „Splnění podmínek musí být protokolárně osvědčeno tím orgánem státní správy, který rozhodnutí o nápravném opatření vydal, a to na základě závěrečné zprávy o plnění realizačního projektu nápravných opatření,“ uvádí zpráva ministerstva financí pro členy vlády.

 

Celkově k polovině roku evidovalo Ministerstvo financí celkem 284 původních ekologických smluv a dalších ekologických závazků s celkovou garancí na odstraňování staré ekologické zátěže ve výši 175,74 miliard korun. Z těchto závazků zatím státní rozpočet zatím celkem uhradil 61, 11 miliard Kč.

 

 

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 

Stav smluvních garancí a čerpání privatizačních prostředků

 

 • Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací – program ekologie

Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků za I. pololetí roku 2017 a od začátku procesu charakterizuje předložená tabulka č. 1 (údaje jsou uváděny vč. DPH) takto:

 • V I. pololetí roku 2017 neschválila vláda žádnou novou smluvní garanci na vypořádání staré ekologické zátěže.
 • V I. pololetí roku 2017 Ministerstvo financí ukončilo ekologické závazky, resp. splnilo svůj závazek vůči 8 smluvním partnerům s celkovou garancí ve výši 322 mil. Kč, v průběhu sanace bylo z garance smluv těchto partnerů vyčerpáno celkem 285,6 mil. Kč.
 • K datu 30. 6. 2017 bylo ukončeno celkem 173 ekologických závazků s celkovou garancí ve výši 22 765 mil. Kč, vyčerpáno na tyto závazky bylo 9 743 mil. Kč.
 • K datu 30. 6. 2017 evidovalo Ministerstvo financí celkem 284 původních ekologických smluv a dalších ekologických závazků vyplývajících z podmínek kupních smluv s celkovou garancí na odstraňování staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací ve výši 175 740 mil. Kč, přičemž celková úhrada k tomuto datu činí 61 112mil. Kč. Vzhledem k majetkoprávním změnám v některých společnostech nabyvatelů, které se řeší v souladu s usnesením vlády ČR č. 167/04, došlo v průběhu realizace při nezměněné celkové garanci Ministerstva financí k rozdělení některých ekologických smluv a tím ke zvýšení počtu nabyvatelů, resp. ekologických smluv, na
 • K datu 30. 6. 2017 eviduje Ministerstvo financí celkem 152 účinných ekologických smluv s celkovou garancí ve výši 152,9 mld. Kč. Z této částky je ve smlouvách na realizaci vázáno 54,4 mld. Kč a na zbývající, tj. v realizačních smlouvách nevázané závazky připadá 98,6 mld. Kč.

Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace – program revitalizace

Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území za I. pololetí roku 2017 a od začátku procesu charakterizuje předložená tabulka č. 2 takto:

 • Vláda schválila svými výše uvedenými usneseními garance na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území v celkové výši
  37 727 mil. Kč.
 • Od roku 2002 do 30. 6. 2017 bylo zadáno celkem 879 veřejných zakázek ve výši
  24 208 mil. Kč (bez DPH).
 • Od roku 2002 do 30. 6. 2017 bylo uhrazeno celkem 25 680 mil. Kč (vč. DPH).
 • V I. pololetí 2017 zadalo Ministerstvo financí celkem 9 veřejných zakázek ve výši
  86 mil. Kč (bez DPH).
 • V I. pololetí 2017 bylo uhrazeno celkem 388 mil. Kč (vč. DPH).
 • V I. pololetí 2017 došlo na základě Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 296 ke snížení limitu pro čerpání pro Moravskoslezský kraj (dle usnesení vlády č. 592/2002) z 21 mld. Kč na 20,750 mld. Kč a zároveň k navýšení limitu pro Kladenský region (dle usnesení vlády č. 552/2003) z 1 727 mil. Kč na 1 977 mil. Kč
 • Zahlazování následků hornické činnosti v státním podniku DIAMO

Usnesením vlády č. 483/2010 bodem II. 2. schválila vláda, aby z tzv. Fondu privatizace byla financována sanace bývalého dolu chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem, a to do výše 32 mld. Kč. Na základě tohoto usnesení vlády uzavřelo Ministerstvo financí se státním podnikem DIAMO smlouvu  o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem na období let 2012 až 2042 s finančním plněním do výše 32 mld. Kč, přičemž je dle této smlouvy nutné každých 5 let požádat vládu o uvolnění části finančních prostředků. Financování probíhá na základě schváleného „Aktualizovaného technického a sociálního projektu likvidace“ a v souladu se Zásadami čerpání a kontroly finančních prostředků.

 

Jiří Reichl, Arsen Lazarevič