Ministerstvo chce uzákonit ochranu oznamování neschopnosti a závisti na pracovišti

Neschopnost vést lidi, chaotičnost, destruktivní zacházení s omyly a chybami, hloupost, omezenost a závist chce jako předmět  státem chráněného oznamování a ochrany oznamovatele uzákonit ministerstvo dopravy. V návrhu zákona je však jako důvod oznamování uvedeno jen protiprávní jednání a navrhovatel zákona o ochraně oznamovatelů před odvetným opatřením od toho nehodlá ustoupit. Připomínkové řízení má 279 stran.

O zcela novém návrhu zákona o ochraně oznamovatelů Česká justice již informovala. Podle návrhu má mimo jiné za 22 milionů korun vzniknout jako organizační jednotka ministerstva spravedlnosti Agentura na ochranu oznamovatelů, která bude přijímat a evidovat oznámení o podezření z trestné nebo přestupkové činnosti v institucích, tedy o protiprávním jednání.

S takovým konceptem zákona o whistleblowingu se vůbec neztotožnilo ministerstvo dopravy, vyplývá z připomínkového řízení. Ministerstvo dopravy žádá, aby ze zákona byla zcela vypuštěna definice protiprávního jednání. Návrh zákona nyní říká, že ochranu zaslouží zaměstnanec, státní zaměstnanec nebo voják či fyzická osob, která učiní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že jeho zaměstnavatel páchá protiprávním jednání.  „Protiprávním jednáním se pro účely tohoto zákona rozumí trestný čin, přestupek a jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,“ uvádí se nyní v odstavci 2 §2 návrhu nového zákona.

Hloupost, neschopnost a zhůvěřilost jsou základy korupce

Uvedenou větu žádá ministerstvo dopravy z návrhu zcela vypustit: „Ustanovení § 2 odst. 2 a jemu odpovídající definici pojmu „protiprávní jednání“ požadujeme bez náhrady vypustit. Nemáme za to, že je vhodné pojem, který má v právním jazyce jasný význam, zužovat na protiprávní jednání vyšší intenzity. Je naopak nanejvýš žádoucí vycházet z adekvátního významu pojmu, který zahrnuje rovněž nerovné zacházení, diskriminaci, sexuální obtěžování, jednání zasahující do osobnostních práv a jiná jednání, jež mohou vážně narušovat osobnostní integritu či integritu pracovního kolektivu a tím i celé organizace (tzv. šikana a obdobné jevy),“ uvádí ministerstvo dopravy v připomínkovém řízení.

Nedostatečná kvalifikace pro vedení lidí, nízká schopnost vypořádat se s konfliktem, chaotičnost řízení, neexistence pravidel, nedostatky v interních strukturách, časté organizační změny, závist a konkurenční myšlení, podstatné rozdíly v míře tolerance nebo destruktivní zacházení s chybami či omyly nepředstavují ve většině případů protiprávní jednání dosahující intenzity trestných činů nebo přestupků (mohou být postihována jen kázeňsky), nicméně tvoří rizikové faktory vzniku mnohem závažnějších společenských jevů (včetně korupce),“ píše ministerstvo dopravy doslova k předmětnému ustanovení.

Patologický kolektiv je podhoubí pro trestnou činnost

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová