Úterý, 16. srpna, 2022

Přednosta/přednostka Chirurgické kliniky FNO a LF OU

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

 • přednosta / přednostka Chirurgické kliniky FNO a LF OU a současně profesor / ka nebo docent / ka se zaměřením na chirurgii LF OU

 

Předpokládaný pracovní úvazek:

FNO – minimálně 0,8

LF OU – minimálně 0,5

 

Předpokládaný termín jmenování na vedoucí pracovní místo: 1. 3. 2022

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
 • nástavbová specializovaná způsobilost vítaná
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., DrSc.
 • vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v oboru chirurgie, uznatelná dle platných mezinárodních smluv v ČR a platná dle legislativy ČR
 • pedagogická a publikační aktivita
 • bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou

 

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém odborném vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání
 • doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit včetně publikační aktivity v odborných publikacích s impakt faktorem v posledních 5 letech
 • licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
 • reference minimálně dvou významných osob z oboru chirurgie
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

 

 

 

Přihlášky zasílejte v termínu do 07. 02. 2022 do 14,00 hodin na adresu:

 

Ing. Tereza Lyčková, MBA

Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance

Fakultní nemocnice Ostrava

 1. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava-Poruba