Sobota, 16. října, 2021

PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE (MOÚ)

0
PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE (MOÚ)

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE  (OGYN)

 

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • znalost anglického jazyka (doložitelná certifikátem na úrovni ekvivalentní CEFR B2, C1 nebo C2, nebo alespoň 12 měsíční zahraniční pobyt v zemi, kde je angličtina mateřským jazykem),
 • dosažená vědecká hodnost (Ph.D.),
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost.

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

 1. zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů),
 2. indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 • plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce

 

Dále požadujeme:

 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve).

 

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

 

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: [email protected].

 

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ  konec listopadu / začátek prosince 2021. Nástup na pozici je plánován nejpozději od ledna 2022.

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 14. listopadu 2021 (včetně). Písemné přihlášky označte
„VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení gynekologické onkologie“ a zašlete na adresu:

 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656  53 Brno