PRIMÁŘ-KA OEGN

  Ředitel Masarykova onkologického ústavu

  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

   

  PRIMÁŘ-KA ODDĚLENÍ EPIDEMIOLOGIE A GENETIKY NÁDORŮ MOÚ  (OEGN)

   

  Odborné požadavky:

  – VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, dětské lékařství (pediatrie) nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací

  – specializovaná způsobilost v oboru lékařská genetika dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  – zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  – minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru (atestace)

  – platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků
  pro vydání této licence

  – znalost anglického jazyka (doložitelná certifikátem na úrovni ekvivalentní CEFR B2, C1 nebo C2 nebo alespoň 12 měsíční zahraniční pobyt v zemi, kde je angličtina mateřským jazykem)

  – dosažená vědecká hodnost (Ph.D.)

  – řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost

   

  Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  – návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

  1. zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů)
  2. indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců
  3. plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce

   

  Dále požadujeme:

  – životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ)

  – kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti
  nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence

  – výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců)

  – čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve

   

  Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
  ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

  Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, 543 134 102, email: [email protected]

  Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, termín konání bude upřesněn.

  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 6. prosince 2019 včetně. Písemné přihlášky označte
  „VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů“ a zašlete na adresu:

  Masarykův onkologický ústav

  Oddělení personální a mzdové

  Žlutý kopec 7

  656  53 Brno