Úterý, 3. srpna, 2021

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE MOÚ

0
PRIMÁŘ ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE MOÚ

Ředitel Masarykova onkologického ústavu

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

 

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE MOÚ

 

Odborné požadavky:

– VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací

– specializovaná způsobilost v oboru urologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vítána je specializace v nástavbovém oboru onkourologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

– zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

– minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru (atestace)

– platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků
pro vydání této licence

– dosažená vědecká hodnost (Ph.D.), habilitace výhodou,

– řídící, organizační a komunikativní schopnosti, samostatnost a spolehlivost

Odborná specifika pracoviště:

–  pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou malignit močového ústrojí a orgánů retroperitonea u mužů a žen a malignitami mužských pohlavních orgánů,

– v posledních letech rozvíjí zejména roboticky asistovanou laparoskopickou operativu,

– specializuje se na rekonstrukční operace dolních a horních cest močových, včetně řešení traumat cest močových po provedené radioterapii,

funguje jako regionální a nadregionální specializované a superspecializované pracoviště, rozhodnutím MZ ČR má oficiální status „Centra vysoce specializované uroonkologické péče

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

–  návrh koncepce řízení léčebně preventivní péče na pracovišti na období 5 let, se zaměřením na oblast:

  1. zajištění provozu (včetně organizace práce ambulantní a lůžkové části, multioborových komisí, konziliární činnosti, „patient flow a patient pathways“ a spolupráce s dalšími pracovišti Kliniky operační onkologie a MOÚ.
  2. lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrhu indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců),
  • indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
  1. zavádění inovací a podpora výzkumné činnosti,

Dále požadujeme:

– životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ)

– kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti
nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence

– výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců)

– čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve

 

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 2 týdny
před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, 543 134 102, email: [email protected]

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Datum výběrového řízení se předpokládá ve druhé polovině července 2021.

Nástup na pozici dle dohody.

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 12. července včetně. Elektronické i písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE“ a zašlete na adresu [email protected]

nebo:

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656  53 Brno