PRIMÁŘ/KA ANESTEZIOLOGICKO – RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ

  Ředitel Masarykova onkologického ústavu
  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

  PRIMÁŘ/KA ANESTEZIOLOGICKO – RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ

  Odborné požadavky
  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací
  • specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti, minimálně 5 let praxe na srovnatelném pracovišti ARO (ARO s nepřetržitým provozem lůžkové části, s ambulancí ARO, zajišťující anestezii současně pro minimálně 4 operační sály)
  • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence
  • osobnostní a organizační předpoklady pro řízení vysoce specializovaného lékařského týmu
  • komunikativní schopnosti, samostatnost a spolehlivost

   

  Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  1) návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

  a) zajištění provozu lůžkové jednotky ARO (8 lůžek) a JIP (12 lůžek), ambulance ARO
  a ambulance léčby bolesti, anesteziologie na 5 operačních sálech s výhledem           rozšíření provozu o další 2 operační sály od 2. poloviny roku 2020 včetně navýšení robotické asistované operativy

  b) organizace práce a zajištění odborného personálu ARO v souvislosti s rozšiřováním provozu operačních sálů v právě rekonstruovaném Bakešově pavilonu

  c) stanovení indikátorů hospodaření a kvality oddělení ARO a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců

  2) další požadované dokumenty:

  – životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání a dokladu o získané specializované způsobilosti v oboru (neplatí pro zaměstnance MOÚ),

  – kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti, nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence

  – výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců)

   

  Nabízíme:
  • práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji
  • možnost odborného a vědeckého rozvoje
  • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou
  • individuální účet v rámci příspěvků z FKSP (příspěvek na stravování, rekreaci, vzdělávání, tělovýchovné a sportovní akce, životní a penzijní připojištění aj.)
  • široké spektrum zaměstnaneckých benefitů (slevy do wellnes zařízení, zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky aj.)

   

  V případě, že by uchazeči projevili zájem o detailnější seznámení se s oddělením ARO, nabízíme termíny návštěvy oddělení dne 28. 8. 2019, popř. dne 5. 9. 2019. Nutno se telefonicky dohodnout předem: prim. MUDr. Petr Jelínek, Ph.D. tel.: 543 132 600 nebo 543 132 608, email: [email protected]

  Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: [email protected]

  Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ 23. září 2019.

  Nástup na pozici je plánován nejpozději od 1.12.2019

   

  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 16. září 2019 včetně. Písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA ARO“ a zašlete na adresu:

  Masarykův onkologický ústav
  Oddělení personální a mzdové
  Žlutý kopec 7
  656  53 Brno