Čtvrtek, 7. července, 2022

Zástupce/zástupkyně primáře interního oddělení Chrudimské nemocnice

0
Zástupce/zástupkyně primáře interního oddělení Chrudimské nemocnice

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. se řadí mezi desítku největších nemocnic v České republice. Společnost tvoří pět nemocnic akutní lůžkové péče – Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, Litomyšlská a Svitavská nemocnice.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce zástupce/zástupkyně primáře interního oddělení Chrudimské nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., jejímž úkolem bude řízení interního oddělení v Chrudimské nemocnici.

Nabízíme:

 • vysoce odpovědnou, smysluplnou a zajímavou práci s vysokým přínosem pro veřejnost v akreditovaném zdravotnickém zařízení,
 • adekvátní finanční ohodnocení,
 • zaměstnanecké benefity (mobilní telefon, závodní stravování, 5 týdnů dovolené, 5 sick days),
 • systém vzdělávání,
 • práci u největšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji,
 • spolupodílení se na rozvoji Chrudimské nemocnice.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání lékařského směru,
 • specializovaná způsobilost v interním oboru,
 • minimálně 10 let praxe v oboru,
 • licence ČLK pro výkon funkce primáře, příp. splnění podmínek pro její vydání,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
 • řídící a organizační schopnosti,
 • schopnost koordinace a týmové práce,
 • komunikační dovednosti.

 

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • písemně zpracovaný návrh koncepce vedení interního oddělení včetně uvedení osobní motivace pro výkon této funkce (optimálně v rozsahu 1 strany formátu A4),
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • 2 profesní reference,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu s nařízením GDPR.

Termín a způsob podání přihlášek:

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 13.06. 2022 do 15.00 hodin na adresu: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, k rukám Kláry Sotonové (specialista náboru) v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení – zástupce/zástupkyně primáře interního oddělení Chrudimské nemocnice.“ s uvedením adresy podavatele.

Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne následně v nejbližším termínu. Výběrová komise zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí jeho výsledek.