Úterý, 28. září, 2021

Domovy pro seniory: ČR přišla o možnost dotací z EU. Musí je vyplácet z vlastního rozpočtu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

První výzvy k čerpání evropských dotací na programové období 2014 – 2020 se blíží. Zažádat ale o peníze na výstavbu domovů pro seniory nepůjde (více jsme psali zde). A to přes to, že ještě před rokem v návrhu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) tato možnost byla.

 

Ve verzi návrhu ze začátku loňského prosince je mezi příklady aktivit, které budou podporovány v rámci investiční priority 9a, také „zřizování či rozšiřování kapacity bydlení pro seniory s návaznými sociálními službami a zdravotní péčí“.

„Neexistuje účinný systém sociálního bydlení, jehož součástí by případně byly preventivní a následné služby. Nedostatečně jsou rozvinuty inovativní formy bydlení, seniorské bydlení, malometrážní a nízkonákladové bydlení, co-housing apod. Kvalitní sociální infrastruktura reprezentuje základní předpoklad pro poskytování veřejných služeb v sociální oblasti jako jednoho z hlavních determinant kvality života v regionech. Dostatečná regionální síť sociálních služeb a dalších podpůrných služeb (včetně sociálního bydlení a bydlení pro seniory) je důležitá pro sociální soudržnost v regionech,“ píše se v části věnované podpoře sociálního začleňování a boji proti chudobě. „Potřebou je v současnosti zejména dotvoření sítě zařízení návazné péče. I přes proces přechodu k péči následné a dlouhodobé je stále české zdravotnictví charakterizováno nevhodnou strukturou lůžek, deficitním stavem infrastruktury a podceněním post-akutní, rehabilitační, dlouhodobé péče o seniory a lidi se zdravotním postižením a psychiatrické péče. Systém není schopen zachytit současný vývoj v demografické a sociální oblasti,“ doplňuje zpráva v oddílu věnovaném zdravotnictví.

Únorová verze IROP bez bydlení pro seniory

Na konci ledna byla jmenována vláda Bohuslava Sobotky, která do programového prohlášení zařadila „vytvoření účinných řídících a kontrolních systémů na programové období 2014 – 2020“. „S novou vládou ČR se také budeme snažit zasáhnout do připravované Dohody o partnerství. Naší prioritou je zejména veřejná infrastruktura (velké veřejné stavby). Důležitá je také tvorba a udržení pracovních míst,“ řekla při nástupu do funkce tehdejším ministryně Věra Jourová, která pak snahu potvrdila i na začátku března. „Vláda věnuje přípravě nového programovacího období 2014 – 2020 zvýšenou pozornost. Budeme se snažit dosáhnout lepších výsledků za méně peněz,“ uvedla tehdy Jourová.

Jenže v té době domovy pro seniory z návrhu IROP zmizely. Ve verzi z 28. února určené pro neformální vyjednávání s Evropskou komisí už jsou v kapitole týkající se rozvoje infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví pouze „investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám“. Ať už ale domovy pro seniory zmizely z dotací ještě za ministra Františka Lukla nebo za Věry Jourové, byla to právě vláda Bohuslava Sobotky, která na začátku dubna schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014 – 2020.

„Z dostupných informací obsažených zejména ve specifických kritériích přijatelnosti poměrně jasně vyplývá, že projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním věku,“ napsala před časem Zdravotnickému deníku Jitka Štainerová z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. „Senioři obecně nejsou cílovou skupinou pro podporu z fondů EU,“ potvrdil Petr Kocián z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. „V rámci Operačního programu Zaměstnanost budou podporovány různé typy sociálních služeb a služeb vedoucích k sociálnímu začleňování, ale výstavba nebo rekonstrukce domovů pro seniory mezi ně nepatří, tato oblast zůstane financována z národních prostředků,“ doplnil Kocián.

Státní dotace do tří čtvrtin nákladů

Kdo by tedy chtěl získat dotaci na bydlení pro seniory, má možnost o ni zažádat v rámci programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2007-2018 (ISPROFIN).

„V období let 2014 – 2018 se program 113 310 orientuje na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny zařízení sociálních služeb vymezených zákonem o sociálních službách. Prostředky státního rozpočtu poskytované formou dotací jsou určené na obnovu a pořízení movitého i nemovitého majetku, doplnění a obměny přístrojového vybavení a podporu pořizování a obnovy zařízení sociálních služeb. Maximální výše dotace MPSV představuje 75% z celkových nákladů investiční akce,“ uvádí MPSV.

Žádost o poskytnutí dotace společně se všemi potřebnými dokumenty je třeba předložit do 15. března kalendářního roku, a to rok předtím, než žadatel plánuje zahájit čerpání ze státního rozpočtu. O finance mohou požádat územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy založené podle zákona č. 89/2012 Sb. a sociální družstva.

„Žadatel o dotaci musí být oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách nebo musí vytvořit předpoklady pro získání oprávnění nejdéle ke dni předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce nebo projektu. Žádost o dotaci a její investiční záměr jsou následně posuzovány z hlediska naplnění řady podmínek, které stanoví vyhláška č. 560/2006 Sb. a Dokumentace programu reprodukce majetku 113 310,“ doplňuje ministerstvo.

Michaela Koubová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY