SÚKL žádá státní zastupitelství o došetření zakázek, uchazeči trefili přesnou cenu

Razantní ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv doktor farmacie Zdeněk Blahuta na loňském podzimním sjezdu České lékařské komory. Blahuta klade důraz na odbornost a přípravu legislativy, musí se ale vypořádat se stíny nedávné minulosti ústavu. foto: Tomáš Cikrt

Na jaře loňského roku zadal ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta forenzní audit dodržování pravidel hospodaření ústavu. Auditoři se zaměřili také na nestandardní transakce za období únor 2012 až únor 2014. Ministr zdravotnictví tehdy prohlásil, že nevylučuje, že „budou padat trestní oznámení“. Zdravotnický deník zjistil, že SÚKL se v této věci obrátil na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 s žádostí o došetření. Navíc se nám podařilo získat část kontrolní zprávy ministerstva zdravotnictví, která popisuje konkrétní a velmi závažná pochybení, která spadají do stejného období jako audit.  Uchazeči se nabídkami trefovali přesně na předpokládanou hodnotu zakázky a předkládali totožné části nabídek.

 

„Chyby, které audit odhalil, jednoznačně potvrzují správnost odvolání tehdejšího ředitele SÚKL Pavla Březovského. Pan ředitel Blahuta mne ujistil, že podnikne i právní kroky v případech, kdy si to zjištění auditorů vyžádají. Podkladem pro jeho rozhodování budou i závěry kontroly ministerstva zdravotnictví, které budou známé v nejbližší době. Nevylučuji tedy, že budou ze strany vedení SÚKL padat i trestní oznámení,“ prohlásil na jaře 2014 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD, blíže tisková zpráva ministerstva zde).

„Proti všem dosavadním útokům ze strany ministerstva zdravotnictví a současného vedení SÚKL se důrazně ohrazuji. Považuji jejich argumenty za vykonstruované a zmanipulované,“ reagoval tehdy pro ČTK bývalý ředitel Pavel Březovský.

Zdravotnický deník se proto obrátil na SÚKL podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím a chtěl vědět, zda byl v souvislosti s podezřeními vznesenými na jaře na tiskové konferenci podán nějaký podnět k šetření policii, případně jiným subjektům. „Výsledky auditu spolu s podklady předal Ústav k došetření Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10. Do skončení šetření nebudeme v této věci poskytovat žádné informace, abychom nemařili šetření orgánů činných v trestním řízení,“ odpovědělo tiskové oddělení SÚKL. Zdravotnický deník předpokládá, že ústav nepodal přímo trestní oznámení proto, že audit dospěl k podezřením, k nimž je třeba získat ještě některé podklady, což by se mělo uskutečnit právě v rámci došetření státním zastupitelstvím.

Také jsme chtěli vědět, zda ústav reagoval na výsledky auditu nějakými vnitřními či personálními opatřeními.   Ústav zpřísnil postupy při administraci zakázek a změnil finanční limity. Upravil své vnitřní směrnice a kompetence pracovníků. Členové hodnotících komisí dostali manuál o svých právech a povinnostech.   Nově byl zřízen interní přehled o jednotlivých fázích všech veřejných zakázek (odpověď SÚKL i souhrn nálezů auditů, jak byly zveřejněny na jaře 2014, najdete na konci článku).

 

Trefa na cenu, vzájemné opisování

Zdravotnickému deníku se však podařilo od zdroje blízkého ministerstvu zdravotnictví získat část Protokolu o kontrole č.j. MZDR/8030/2014/KON, který obsahuje další zjištění, z nichž lze – vzhledem k jejich závažnosti – dovodit, že i ona jsou předmětem žádosti SÚKL o došetření státním zastupitelstvím.

Co zjistili kontroloři ministerstva? Především nápadnou shodu nabídkových cen s hodnotou veřejné zakázky. A také nabídky různých uchazečů, které se podobaly jako vejce vejci, včetně grafické úpravy.

 

Příklady (všechny částky jsou bez DPH), jak vidno princip je ve všech stejný:

Služby programového vybavení Data Warehousing (DWH) a Business Inteligence (BI), (VZ17/2013)

Nebyla vyloučena nabídka společnosti WEBCOM a.s., přestože neprokázala technické kvalifikační předpoklady. Tato společnost v první části veřejné zakázky nabídla cenu přesně ve výši předpokládané hodnoty, tedy 990 000 korun. Vítězná nabídka firmy OKsystem s.r.o. byla jen o 30 tisíc korun nižší. Také ve druhé části veřejné zakázky nabídla firma WEBCOM a.s. cenu přesně ve výši předpokládané hodnoty 1 052 000 korun. Zvítězila firma OK systém s.r.o. s cenou pouze o 28 000 korun nižší.

Podle kontrolorů nabídky tří uchazečů (kromě dvou zmíněných ještě firma Neit Consulting s.r.o.) vykazovaly vzájemně shodné části, shodnou úpravu v čestných prohlášeních, včetně zvýrazněného písma.

Servisní podpora Centrální databáze nežádoucích účinků (ZMR23/2013)

SÚKL zde měl nakupovat – podle usnesení vlády – přes elektronické tržitě, což neučinil. Předpokládaná hodnota zakázky činila 990 000 korun. Vítězná nabídka firmy ORSIA, spol. s r.o. byla jen o 30 tisíc korun nižší než předpokládaná hodnota a u společnosti ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. byla nabídková cena nižší pouze 10 tisíc korun.

Nabídky těchto dvou uchazečů vykazovaly podle kontrolorů „naprosto shodné části“.

Přístup do znalostní databáze v oblasti ICT a IS (ZMR64/2012)

Cenová nabídka společnosti KPC-ROUP, s.r.o. byla přesně ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tedy ve výši 990 000 korun.

Vypracování metodiky transparentního řízení procesu registrace žádostí o přístup k elektronickým receptům, včetně architektury řešení (ZMR12/2012)

„Všechny tři nabídky společností QCM, s.r.o., RELSIE spol. s r.o. a GALEOS a.s. vykazují zcela shodné, doslovně identické části textu nabízeného plnění i strukturu nabídek, což svědčí o vzájemné koordinaci při podání nabídek,“ konstatuje kontrolní zpráva.  Také cenové nabídky, které byly v minimálním rozmezí od 1 698 500 do 1 789 000 korun, svědčí o možné spolupráci mezi uchazeči.

 

„Celý průběh veřejné zakázky vykazuje nestandardní postup a jednání směřující manipulaci s veřejnou zakázkou, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a možné korupční jednání,“ píši na závěr každé z výše zmíněných zakázek kontroloři z ministerstva.

Tomáš Cikrt

AUDITY

REAKCE SÚKL NA DOTAZ ZDRAVOTNICKÉHO DENÍKU

„Ústav v souvislosti s výsledky auditu upravil řadu interních předpisů, resp. procesů, například:

- byly zpřísněny a upřesněny postupy pro administraci zakázek malého rozsahu i v návaznosti na změněné finanční limity,

- byla změněna terminologie a kompetence při podepisování a schvalování vzhledem k organizační změně Ústavu k 1. 4. 2014,

- byly doplněny nové přílohy u obou směrnic, které reflektují proces výběrového/zadávacího řízení, tj. od zadávací dokumentace a příp. výzvy, přes dodatečné informace, rozhodnutí o vyloučení, zprávy, písemné zprávy apod., rozhodnutí, resp. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, – tj. dokumenty, které směřují z Ústavu ven a zveřejňují se na profilu zadavatele,

- byly upřesněny dokumenty zveřejňované na profilu zadavatele a dokumenty vkládané do spisové služby,

- byl vytvořen interní školící materiál o právech a povinnostech členů hodnotící komise,

- nově byl zřízen interní přehled o všech veřejných zakázkách (a to dle jednotlivých fází procesu administrace veřejné zakázky – příprava textu zadávací dokumentace, schválení zadávací dokumentace vč. smlouvy, vyhlášení výběrového řízení, termín pro předkládání nabídek, zasedání komise na otevírání obálek, hodnotící komise, atd.), který je permanentně aktualizován.“

 

VÝBĚR ZE ZJIŠTĚNÍ FORENZNÍHO AUDITU (z tiskové zprávy MZ ČR)

Neodůvodněné navýšení počtu úvazků. Za kontrolované období neodůvodněně vzrostl počet pracovních úvazků Ústavu, a to bez zřejmého nárůstu agendy. Z původního počtu 325 úvazků dosáhl ve sledovaném období počet úvazků až na 468. Jedním z předpokladů pro navýšení úvazků bylo například zamýšlené převedení agendy zdravotnických prostředků do kompetence SÚKL. Bez jakéhokoli zákonného zmocnění tak SÚKL vynakládal veřejné prostředky na platy a umístění těchto zaměstnanců. S tím souvisí smlouva na pronájem kancelářských prostor v celkové výši 20 mil. Kč za
5 let, která byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek.

Změny předmětu zakázky. Auditní zpráva identifikovala, že u některých zakázek nebyl dodržen předmět zakázky, bylo změněno jejich plnění a došlo i k akceptaci a následnému uhrazení nerealizovaných částí zakázky! Zde hrozí Ústavu reálné nebezpečí právních kroků z řad dotčených společností. V případě zaplacení prokazatelně nerealizovaných částí zakázky hodlá SÚKL vyvodit odpovědnost konkrétních osob, které jsou za proplacení odpovědné.

Nevýhodně uzavřené smlouvy. Zjištění auditorů hovoří také o tom, že SÚKL uzavíral zásadně nevýhodné smlouvy na správu a provoz aplikací v oblastech klíčových pro činnost SÚKL. Nápadné ve smlouvách jsou zejména krátké výpovědní lhůty bez udání důvodu ze strany poskytovatele.

Nestandardní postup při řešení licenčních ujednání. Vedení SÚKL ve sledovaném období nestandardně řešilo některá licenčních ujednání, a to především v navrhovaném řešení formou takzvané mediace mezi SÚKL a jedním ze subjektů. Tuto formu řešení tehdejší vedení preferovalo, ačkoli nemělo reálně vyčíslenou škodu, která měla subjektu vzniknout, a ani nemělo jistotu, zda škoda vůbec byla způsobena. SÚKL, aniž by si nechal vyhotovit jakýkoli odborný posudek, připravoval „řešení“ ve výši 160 – 300 mil. Kč bez DPH.