Zatímco se ceny koronárních stentů od roku 2009 příliš neměnily, v roce 2014 zažily díky změně úhradové politiky VZP prudký pád. Například u nejdražších stentů potažených léčivem se cena držela několik let blízko hranice 60 tisíc korun, po změnách v roce 2014 se dostala výrazně pod 25 tisíc korun. Zvětšeny graf si můžete prohlédnout uvnitř článku. Foto: Graf VZP v koláži ZD

VZP razantně snížila ceny zdravotnických prostředků používaných v kardiologii

Kardiovertery, kardiostimulátory a koronární stenty – to jsou vymoženosti moderní kardiologie, které nás sice řadí mezi světovou špičku v péči o pacienti se srdečními chorobami, ale jsou také předmětem kritiky kvůli vysokým nákladům, velkým rozdílům v cenách a souvisejícím bonusům od dodavatelů. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) přistoupila v roce 2013 a 2014 ke změnám v úhradové politice a dosáhla dramatického snížení cen těchto zdravotnických prostředků. Zdravotnický deník má k dispozici konkrétní čísla. Například u stentů pojišťovna ušetřila meziročně přes 392 miliónů korun, a to i při nárůstu počtu výkonů.

 

„Úspory bez omezení péče“, takové předsevzetí si dala VZP při zreálňování cen nákladných položek tzv. zvlášť účtovaného materiálu (zkratka ZUM, lze jej zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován). Experti pojišťovny si provedli průzkum trhu a snažili se zjistit reálné ceny a ty promítnout do nastavení úhrad. V roce 2013 došlo k poklesu úhrad a tím i cen u kardioverterů a kardiostimulátorů a v roce 2014 ve dvou krocích také u koronárních stentů. Poklesy jsou tak výrazné, že lze předpokládat, že kopírují, nebo se blíží tržním cenám. Tím se radikálně zúžil prostor jak pro rozptyl v cenách mezi nemocnicemi i mezi jednotlivými dodávkami, tak i pro poskytování slev od dodavatelů, čili bonusů, s pomocí kterých nemocnice dotovaly ztrátové provozy (vice článek zde). VZP se dušuje, že ušetřené peníze půjdou zase ve prospěch pacientů nemocnic, ať už tak, že zajistí přístup k nákladné péči jejich stále vyššímu počtu, nebo tím, že se peníze nasměrují na nové nákladné technologie.

Kardiovertery a kardiostimulátory

Kardiovertery (defibrilátory) a kardiostimulátory jsou přístroje, které se implantují pacientům s poruchami srdečního rytmu, kardiovertery v případě, že je rytmus příliš rychlý či zmatený, kardiostimulátory naopak, když je příliš pomalý. Již v závěrečné zprávě Nezávislého kontrolního úřadu číslo 12/23 byly popsány velké rozdíly v cenách mezi jednotlivými nemocnicemi i dodávkami do téhož zdravotnického zařízení. V neveřejné části zprávy pak bylo údajně poukazováno na praxi a výši bonusů.

V roce 2010 se VZP musela vyrovnat s nárůstem implantací těchto přístrojů, protože odborná společnost změnila v předcházejícím roce doporučené postupy, odrážející nová doporučení Evropské kardiologické společnosti. Pokud chtěla zajistit jejich dostupnost, musela ceny zreálnit. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 1 635 výkonů zavedení kardioverteru a VZP uhradila za přístroje 1,5 miliardy korun, v roce 2014 to je u 2 292 výkonů 807 miliónů korun. U kardiostimulátorů bylo v roce 2009 provedeno 5 654 výkonů a na přístroje vydáno 652 miliónů korun, v roce 2014 pak 5 386 výkonů a za stimulátory uhrazeno 374 miliónů korun.

Podle hrubého výpočtu Zdravotnického deníku mohly činit výdaje VZP na úhrady těchto přístrojů v letech 2009 až 2014 celkem necelých 10 miliard korun. (Poznámka: Jaké by tyto výdaje byly, kdyby se ceny hned od začátku blížily tržním, lze jen spekulovat. Museli bychom vynásobit počet výkonů v každém roce onou tržní cenou. Jenže to bychom zase museli pominout fakt, že celkový počet výkonů v daném roce byl mj. ovlivněn i cenou jednoho výkonu. Jinou možností je jednoduše porovnat výdaje pojišťovny na úhrady kardioverterů a kardiostimulátorů v roce 2009 a 2014, přimhouříme-li oči, vyjde nám tak polovina. Jinými slovy VZP „přeplatila“ nemocnice v této oblasti o pět miliard, což by mohly být peníze přeměněné na bonusy a dál použité uvnitř nemocnic. Kardio-přístroje tak vydělaly například na ztrátovou traumatologii, nebo pediatrii.)

Graf VZP ukazuje pokles průměrné úhrady za kardiovertery

Snímek7

 

 

Graf VZP ukazuje pokles průměrné úhrady za kardiostimulátory

Snímek6

 

Koronární stenty

Koronární stenty se používají při léčbě pacientů s ischemickou chorobou srdeční pro roztažení nebo zprůchodnění srdečních tepen. Pacient může mít zaveden i více než jeden stent. Stenty se rozdělují na nepotahované, potahované a nejdražší potahované léčivem. Zatímco jejich ceny se od roku 2009 příliš neměnily, v roce 2014 zažily prudký pád. Až do té doby byla úhrada limitována pouze daným rozmezím, nově byla stanovena přesná cena. Například u nejdražších stentů potažených léčivem se cena držela několik let blízko hranice 60 tisíc korun, po změnách v roce 2014 se dostala výrazně pod 25 tisíc korun. Dopad je dobře vidět na grafu.

Snímek10

Podrobněji je to vidět i v tabulce.

Snímek11

 

-cik-