Obce budou moci zakázat kouření na celém svém území včetně předzahrádek hospod

Kouření na předzahrádkách restaurací zakázal před třemi lety magistrát města Ottawa. Foto: Citizen Ottawa

Obce v samostatné působnosti budou moci obecně závaznou vyhláškou zakázat kouřit nebo pít alkohol na všech místech, která jsou veřejně přístupná osobám mladším 18 let, tedy na celém svém území. Takové ustanovení obsahuje také návrh novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů. S kuřáky z ulice nebo z předzahrádek hospod bude moci být vedeno přestupkové řízení.

 

Zákaz kouření a konzumace alkoholu může platit na náměstí, na ulicích, v obecním parku, na promenádě po obecní komunikaci podél řeky, obecního rybníka nebo parku. Zakázat kouření budou moci obce i před restauracemi a v předzahrádkách na ulicích a ve dvorech bez ohledu na to, v jakém vlastnictví je pozemek. Stačí, když půjde o veřejně přístupné místo. Pravomoc obcí vydávat takové zákazy obsahuje návrh novely zákona 379/2005 v gesci ministerstva zdravotnictví. Návrh zákona probíhá meziresortním připomínkovým řízením.

K úplnému zákazu hazardu a k zákazům konzumace alkoholu na veřejnosti tak může přibýt úplný zákaz kouření na veřejnosti. Skutečnost, že obec může uvalit regulaci, povinnost nebo zákaz na vlastníka veřejně přístupného pozemku již dříve judikoval Ústavní soud, který konstatoval, že vlastnické právo není právem absolutním „V tomto smyslu není a nemůže být protiústavní, pokud režimu veřejného prostranství podléhají také některé prostory vlastněné osobami soukromého práva, nýbrž je to naopak důslednou realizací univerzálního pojmu vlastnictví nerozlišujícího vlastníky soukromoprávní a veřejnoprávní povahy,“ uved doslova Ústavní soud například v rozhodnutí PL ÚS 21/02.

Naděje kuřáků i majitelů restaurací, že hosté budou moci kouřit na ulici před hospodou nebo na otevřených předzahrádkách, může být lichá, neboť ulice jsou samozřejmě přístupné osobám mladším 18 let. Pokud například některá z obcí v Praze požádá Magistrát hl. m. Prahy o vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví území, na kterém je kouření na veřejnosti zcela zakázáno, pražský magistrát může vyhovět jako už učinil v případě zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Zákaz kouření bude muset vymáhat obecní policie.

Zatímco stávající zákon ve dvou různých paragrafech týkajících se zákazu kouření a pití alkoholu taxativně vyjmenovává, na kterých místech případně při kterých událostech mohou obce zakázat lidem kouřit a pít alkohol, novela zákona o ochraně zdraví před účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek obsahuje společný paragraf pro zákaz kouření i alkoholu v obcích s ustanovením umožňujícím obcím zakázat kouřit a pít alkohol na všech místech, která jsou veřejně přístupná osobám mladším 18 let.

Nové ustanovení má nahradit velmi konkrétní § 9 nyní platného zákona, který říká, že „Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let. Podobně je formulován § 13 stávajícího platného zákona ohledně alkoholu. Oba paragrafy nově nahrazuje v návrhu § 17, který ovšem říká:

Opatření obcí

1. Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření také na

  1. veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let,
  2. veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let,
  3. jiném veřejně přístupném místě neuvedeném v písmenu a) a b), je-li to nezbytné k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

2. Obec v samostatné působnosti může dále obecně závaznou vyhláškou

  1. dočasně nebo trvale zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let,
  2. omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů v případě konání kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem negativních společenských jevů způsobených jednáním osob pod vlivem alkoholu.

 

Pokud zůstane novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek v podobě, v jaké nyní prochází připomínkovým řízením, budou obce v samostatné působnosti nadány novou pravomocí, ale také novými povinnostmi. Nastolený zákaz bude muset vymáhat obecní policie a s kuřáky, kteří si zapálí na náměstí, na ulici před hospodou nebo u obecního rybníka, pokud je obec zahrne do nekuřácké zóny, bude vedeno přestupkové řízení.

Podle § 46 „Přestupky“ se dopustí přestupku osoba, která „kouří na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1“ stejně jako se přestupku dopustí osoba, která umožní kouření na místě, na němž je kouření zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1.

Osoba, která umožní kouření na veřejném místě v obci, kde bude platit zákaz ze zákona, bude pokutována částkou do výše 3 000 korun. Kuřák, který si zapálí cigaretu na obecním veřejně přístupném místě včetně osob do 18 let, zaplatí pokutu do výše 5 000 korun, vyjmenovává návrh zákona.

Irena Válová

 

Článek vyšel na našem sesterském webu Česká justice.cz