Stihne dnes vláda podpořit projekty DRG a NZIS?

V rámci projektu DRG restart vznikne multioborový tým klinických specialistů, odborníků na ekonomiku ve zdravotnictví, ICT a statistickou analýzu dat a dále pak síť referenčních zdravotnických zařízení. Aby se tohle všechno povedlo je nutné, aby dnes vláda projektu otevřela cestu k čerpání evropských peněz. Foto: Koláž ZD

Poslední zasedání vlády před její letní dovolenou má zhruba šedesát bodů. Řadu z nich ministři předložili do programu na poslední chvíli. Mezi nimi je jako 46. bod naplánováno schválení zařazení dvou projektových záměrů, týkajících se klasifikačního systému DRG (Diagnosis Related Group) a NZIS (Národního zdravotního informačního systému), mezi projekty, na které je možné žádat peníze z evropského operačního programu Zaměstnanost.

 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) bude vládu žádat, aby svým usnesením oba záměry zařadila mezi projekty naplňující Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. To je předpoklad, aby pak následně Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) předložil projektové žádosti do příslušné výzvy 03_15_019 Operačního programu Zaměstnanost a aby pak ministryně práce a sociálních věcí tyto projekty do výzvy zařadila. Zjednodušeně řečeno, pokud vláda zařadí DRG a NZIS mezi priority e-govermentu, bude na ně možné získat evropské peníze.

Ministerstvo zdravotnictví zdůvodňuje podporu projektů za celkem 329 miliónů korun (250 DRG + 79 NZIS) potřebností „optimalizovat a řídit“ úhrady akutní lůžkové péče, na kterou je ročně vynakládáno z veřejných zdrojů více než 120 miliard korun.

Za tímto účelem cílí na dvě oblasti:

  • ustavení, metodické vybavení a vyškolení tzv. referenční sítě zdravotnických zařízení (projekt DRG Restart)
  • otevření datových úložišť zdravotních pojišťoven a vývoj analytických metod a postupů umožňujících získat nad celým segmentem zpětnovazebnou kontrolu (projekt Centrum pro technologické platformy NZIS).

Kromě finančního zajištění, je třeba dát celému snažení i právní základ. V novele zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, která je nyní projednávána jako senátní tisk 101 se ustavuje referenční síť nemocnic, systém DRG jako metodický základ úhrad akutní lůžkové péče a definuje pozice ÚZIS. V novele zákona č. 372/2011, o zdravotních službách se ustavují klíčové komponenty NZIS, zejména Národní registr hrazených zdravotních služeb. Tato novela je nyní ve fázi vypořádání připomínek vnějšího připomínkového řízení.

-cik-

Podrobný popis obou projektů, které dnes projedná vláda

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (projekt DRG Restart)

Metodická standardizace systému úhrad lůžkové péče a s jeho vývojem související kultivace v účetních systémech, systémech pro ekonomické a klinické vykazování, výraznou měrou přispěje k vyšší efektivnosti všech dotčených složek státní správy (Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnická zařízení, ÚZIS ČR, zdravotní pojišťovny, krajské úřady), zejména v kontrole a spravedlivějším rozdělování finančních toků ve zdravotnictví.

Navržený projekt předpokládá vývoj exaktního modelu DRG od samotného počátku. Součástí projektu je  i validace a standardizace seznamu výkonů, vývoj a implementace nové metodiky oceňování hospitalizačních případů a klasifikace hospitalizačních procedur. Všechny tyto zásadní metodické inovace není možné efektivně realizovat bez úzké součinnosti s klinickou praxí – z tohoto důvodu je ustavení referenční sítě nemocnic zásadní podmínkou úspěchu. Referenční síť nemocnic navržená v tomto projektu bude sloužit jednak jako zdroj cenných klinických a ekonomických dat, která bude možné s minimální chybou zobecnit na celý segment akutní lůžkové péče v ČR. Další rolí bude verifikace a testování nových metodických postupů a implementace nových metodik, včetně plošně využitelné standardizace ekonomického a procesního řízení akutní lůžkové péče. Ihned po získání relevantních dat z nové referenční sítě zdravotnických zařízení (fáze 1 projektu) bude zaveden nový systém, který se následně v praxi bude dolaďovat (fáze 2 projektu).

Projekt sleduje jako nosný cíl zvýšení efektivity státní správy v procesu kontroly a nastavování finančních toků ve zdravotnictví vybudováním dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR. Dosažení cíle předpokládá ustavení multioborového týmu klinických specialistů, odborníků na ekonomiku ve zdravotnictví, ICT a statistickou analýzu dat. Zásadní komponentou plnění bude ustavení sítě referenčních zdravotnických zařízení jako reprezentativní platformy sběru klinických a ekonomických dat. Takto vybraná zdravotnická zařízení budou metodicky proškolena, jejich odborníci budou seznámeni s metodickými materiály projektu a na základě implementace standardních metodik bude ustavena síť „referenčních“ pracovišť, její metodická centrála a informační a komunikační nástroje. Bude ustaveno metodické vedení této sítě - Kompetenční centrum. Ekonomická a klinická data získaná z klinické praxe referenčních pracovišť poslouží jednak jako zpětná vazba  pro verifikaci metodik a dále budou využita k extrapolaci a zobecnění při evaluaci systému úhrad pro celý segment lůžkové péče ČR. Předpokládané náklady na projekt činí cca 250 mil. Kč.

 

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

Základním informačním systémem shromažďujícím dle zákona 372/2011sb. parametrické informace z resortu zdravotnictví je Národní zdravotnický informační systém, jehož správcem je ÚZIS. NZIS zahrnuje statistická zjišťování resortu a zejména registry NZIS, které mapují vybrané oblasti zdravotnictví. S nástupem nástrojů eHealth potřebuje NZIS rozsáhlou revizi sbíraných dat, analýzu validity a potřebnosti. Metodická standardizace vytěžování dat přinese novou kvalitu do systému řízení zdravotní péče a umožní kultivovat systém poskytování úhrad za zdravotní péči. Zásadní inovací, kterou řešení projektu metodicky celostátně nastaví, je analytické vytěžování dosud nevyužitých dat zdravotních pojišťoven
ve vazbě na data dalších správních orgánů zapojených do řízení zdravotní péče v regionech. Nedostatečná softwarová a analytická standardizace NZIS je jedním z hlavních limitů širšího využívání nástrojů eGovernmentu v této oblasti.

Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů NZIS, zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, vývoj podpůrných SW aplikací. Projekt nabídne zcela nový reportingový servis resortu zdravotnictví i dalším resortům a subjektům z oblasti státní správy, poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotním pojišťovnám. Realizace těchto kroků umožní další flexibilní rozvoj systému pro optimalizaci poskytování zdravotní péče a hodnocení ekonomické efektivity systému. Zvláště významnou kapitolou řešení bude vybudování samostatné skupiny odborníků, která se bude specializovat na správu a rozvoj informačních kapacit, což je synergicky významné i vzhledem k realizaci projektu optimalizace systému úhrad lůžkové péče (DRG restart). Projekt v této oblasti usiluje o sdružení dosud roztříštěných a nedostatečných zdrojů dat o zdravotní péči v ČR za účelem odstranění redundantních sběrů, validace dat a kvantifikaci kapacit, monitoringu její reálné výkonnosti zdravotního systému a predikování jeho potřeb. Součástí řešení bude i nastavení a verifikace indikátorů kvality akutní i následné (včetně paliativní) péče. Předpokládané náklady na projekt činí cca 79 mil. Kč.