Homeopatie prodražuje péči, zjistili v Německu

Homeopatii se v poslední době nedaří. V Austrálii lékařská společnost varuje své členy před tím, aby jí praktikovali. V Kanadě se zpřísnily požadavky na obaly homeopatik, kde například musí být uváděno, že nenahrazují vakcinaci. V Německu se začínají zdravotní pojišťovny ptát: Opravdu tohle placebo musíme hradit? Foto: Koláž ZD

V poslední době se množí klinické důkazy o neúčinnosti homeopatických přípravků. Méně pozornosti je zatím zaměřeno na ekonomické dopady jejich používání. Traduje se, že homeopatie šetří zdravotnickým systémům náklady. V Německu však vědci analyzovali data jedné velké zdravotní pojišťovny a tuto tezi nepotvrdili, Naopak jim vyšlo, že tam, kde se homeopaticky léčí, jsou náklady vyšší než u „konvenčních“ postupů. Retrospektivní nákladová analýza je volně dostupná na odborném severu PLOS ONE.

 

Cílem studie bylo porovnat náklady na zdravotní péči pacientů využívajících doplňkovou homeopatickou léčbu (homeopatická skupina) s náklady u těch, kteří dostávali obvyklou péči (kontrolní skupina). Data o nákladech 44 550 pacientů, z nichž přes 67 procent tvořily ženy, poskytla velká německá zdravotní pojišťovna Techniker Krankenkasse. Pacienti v obou skupinách byli zkoumáni na základě socio-demografických proměnných, stejně jako z hlediska nákladů, počtu hospitalizací i dnů nemocnosti v předcházejících 12 měsících (než podepsali kontrakt na tzv. integrovanou péči, která zahrnuje proplácení homeopatie). Dále byly porovnávány kumulativní náklady za 18 měsíců (po uzavření kontraktu) v obou skupinách napříč diagnózami i pro šest konkrétních diagnóz: deprese, migréna, alergická rýma, astma, atopická dermatitida a bolesti hlavy.

Průměrné náklady v eurech na pacienta v čase (v měsících). Horní část socio-ekonomické náklady, dole přímé náklady pojišťoven. Spojnice koleček = homeopatická skupina, spojnice trojúhelníků = kontrola.
Průměrné náklady v eurech na pacienta v čase (v měsících). Horní část socio-ekonomické náklady, dole přímé náklady pojišťoven. Spojnice koleček = homeopatická skupina, spojnice trojúhelníků = kontrola.

Z pohledu „společenského“ celkové náklady po 18 měsících byly vyšší v homeopatické skupině než v kontrolní skupině, s tím, že největší rozdíl byl zaznamenán ve ztrátě produktivity a nákladech na ambulantní ošetření pacienta. Rozdíl mezi skupinami se v čase zmenšoval. Z pohledu zdravotního pojištění byly zaznamenány v homeopatické skupině vyšší náklady než v kontrolní skupině u všech diagnóz, ačkoliv ne vždy byl rozdíl statisticky významný.

Populární alternativa

Homeopatie je v Německu velice oblíbená. Při průzkumu na reprezentativním vzorku 1503 osob až 60 procent dotazovaných uvedlo, že používá homeopatii. Údajně 7030 lékařů se na ní specializuje. Autoři analýzy připomínají, že se homeopatie zrodila v době, kdy medicína často více škodila, než pomáhala. Je založena na víře, že ředění a protřepávání léčivých látek zvyšuje jejich účinnost. Ředěním se může dosáhnout stavu, kdy v roztoku již není přítomna žádná molekula původní látky. Vědci odmítají, že by tam mohla zbýt nějaká paměť, informace, nebo cokoliv, co by pak  zprostředkovalo léčebný účinek a považují homeopatický lék za placebo.

Popularita homeopatie nejen v Německu má tři hlavní důvody: lékaři věnují více času pacientům, absentují nežádoucí účinky (neboť tam, kde nic není, nemůže ani nic škodit) a hlavně lidé prostě věří v její léčebný efekt. „Přestože chybí validní vysvětlení mechanismu účinku vysoce zředěných homeopatických léků, je homeopatie v Německu hrazena více než více než 80 zdravotními pojišťovnami,“ uvádí autoři studie s tím, že samy pojišťovny často uvádějí, že důvodem, proč homeopatii hradí, je právě šetření nákladů.

Studie ve prospěch homeopatie nejsou kvalitní

Nedávná práce Viksveena a kolegů poskytla přehled o dostupných studiích zaměřených na nákladovou efektivitu homeopatie. Osm ze čtrnácti studií došlo k závěru, že je homeopatie méně nákladnější, než konvenční léčba, ve čtyřech byly výsledky podobné a jenom ve dvou  byla homeopatie nákladnější. Současně ale přehled ukázal, že ekonomické hodnocení homeopatie bylo příliš heterogenní a jednotlivé studie postrádaly metodologickou kvalitu. Jiná nová analýza sekundárních dat porovnávala náklady na léčbu za šestileté období u „konvenčního“ praktického lékaře s praktikem, který se orientoval na alternativní medicínu. Podle holandských autorů této studie byly náklady u alternativní léčby nižší o 200 eur za rok. Bohužel však nezveřejnili subanalýzy pro různé druhy alternativní medicíny. Chyběly také některé další údaje. Obecně ale odborná literatura na téma nákladů homeopatické léčby poněkud tápe a nedochází k jasným výsledkům Jedním z důvodů je, že lze jen obtížně navzájem porovnávat výsledky v jednotlivých zemích vzhledem k odlišným ekonomickým podmínkám a způsobům hrazení péče.

Je třeba provést další analýzy

Ve zmíněném přehledu Viksveena a spol. se udává, že „nejrelevantnější“ v případě homeopatické léčby jsou náklady na konzultace a že obecně náklady na léky jsou u homeopatické léčby nižší než u konvenční. Naproti tomu výsledky německé studie, o které tu píšeme, zvýšení nákladů u homeopatické léčby bylo pozorováno u různých typů nákladů, včetně nákladů na léky, ambulantní péči a ztrátu produktivity.

Zajímavé je, že z detailní analýzy preskripce v německé studii plyne, že ačkoliv u pacientů v homeopatické skupině byly zjištěny vyšší náklady na léky, počet receptů byl podobný v obou skupinách. Z toho plyne, že v homeopatické skupině pacienti dostávali dražší léky. Navíc v tří čtvrtinách případů měli předepsány léky ještě od dalších lékařů. Mnoho pacientů vyhledávajících homeopatickou léčbu je chronicky nemocných.  A pokud chtějí mít proplacenu homeopatickou léčbu, jsou zařazeni v programu integrované péče, kdy se jim dostává více pozornosti i více péče a mají diagnostikováno více chorob. To zase může vést ke zvýšení potřeby další konvenční léčby, což je spojeno s vyššími náklady. V prvních třech měsících homeopatičtí pacienti mají vykázáno o 126.2% více diagnóz než kontrolní skupina. Největší rozdíl mezi skupinami byl zaznamenán u diagnóz z oblasti duševního zdraví.

Závěr analýzy je ale jasný. Nepotvrdila tradované přesvědčení, že homeopatie šetří náklady ve zdravotnictví. Naopak. V porovnání s obvyklou léčbou je spojena se signifikatně vyššími náklady. Před německými zdravotními pojišťovnami tak stojí výzva, jak naložit s úhradou homeopatické léčby a jak zodpovědět otázku: Není tohle placebo příliš drahé pro německé zdravotnictví?

-cik-