Jak má vypadat správně vyplněný recept

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V posledních letech se množí chyby při předepisování léčivých přípravků. Odhalili je zaměstnanci VZP, když prováděli kontroly správnosti a oprávněnosti preskripce. Často se stává, že recept nemá všechny náležitosti, nebo že lékaři předepisují léčivo v indikacích, které nejsou z rozhodnutí SÚKL hrazené. Jaká jsou tedy preskripční omezení a jak vlastně recept správně vyplnit?

 

 

Preskripční omezení

Léčivé přípravky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V něm se uvádí, že o výši a podmínkách úhrady rozhoduje SÚKL. Ten rozhoduje i o podmínění úhrady léčivých přípravků tzv. preskripčními a indikačními omezeními (vykazovacími limity).

Vykazovací limit (vazba na vyjmenovanou specializaci předepisujícího lékaře) či preskripční omezení jsou definovány dle vyhlášky následujícím způsobem:

 • Preskripční omezení „E“ – léčivý přípravek s tímto preskripčním omezením může předepsat k úhradě ze zdravotního pojištění pouze odborný lékař, který je uveden v preskripčním omezení a má s pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování této odborné zdravotní péče. Preskripci nemůže delegovat na jiného lékaře.
 • Preskripční omezení „L“ – léčivý přípravek může předepsat k úhradě z pojištění odborný lékař, který je uveden v preskripčním omezení a má pro tuto odbornost se zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování této odborné zdravotní péče. Přípravek ale může předepsat i jím písemně pověřený jiný lékař.
 • Preskripční omezení „W“ – léčivý přípravek s tímto omezením může předepsat ošetřující lékař pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Základní pravidla pro předepisování receptů

Na přední straně receptu se uvádějí tyto údaje:

 • Pokud má být léčivý přípravek hrazen ze zdravotního pojištění, uvádí se označení pojišťovny číselným kódem. Jestliže přípravek z pojištění hrazen být nemá, uvádí se na receptu „Hradí nemocný“.
 • Jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce a adresa místa, kde se zdržuje.
 • Předepsaný léčivý přípravek, název, léková forma, množství účinné látky.
 • Symboly a slovní vyjádření na přední straně receptu:
 • „!“, jde-li o záměrné překročení dávkování
 • „Nezaměňovat“, jestliže lékař trvá na vydání předepsaného přípravku
 • Pohotovost“, jde-li o recept vystavený pohotovostní službou
 • „Zvýšená úhrada“, jde-li o předpis přípravku, který má dvě výše úhrady a předepisující lékař požaduje využití úhrady vyšší
 • „Neodkladná péče“ nebo „Akutní péče“, je-li přípravek předepsán na účet zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci neodkladné nebo akutní péče
 • „Neregistrovaný léčivý přípravek“, jde-li o předepsání neregistrovaného přípravku
 • „Repetatur“ a číselný a slovní údaj o počtu výdejů, jestliže se má výdej opakovat
 • „Ad usum proprium“ nebo „Pro potřebu rodiny“, jestliže lékař předepisuje léčivý přípravek sobě nebo rodinným příslušníkům.
 • Hlavní diagnóza (v podobě číselné diagnózy), která se váže k předepisovanému přípravku, jestliže je požadována zvýšená úhrada nebo je předepisován přípravek s omezením výdeje či individuálně připravovaný přípravek s obsahem konopí pro léčebné účely.
 • Návod k použití přípravku.
 • Razítko poskytovatele včetně jména a příjmení lékaře; pokud je poskytovatel právnickou osobou, jméno a příjmení předepisujícího lékaře hůlkovým písmem nebo jmenovkou.
 • Podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu.

Zadní strana receptu je určena k vyplnění údajů v případě delegované preskripce nebo v případě schválení úhrady revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

 

Delegovaná preskripce

Tento způsob preskripce se týká pouze přípravků s preskripčním omezením „L“, kdy je přípravek předepisován jiným lékařem, než je uvedeno v preskripčním omezení, na základě písemné „delegace“.

Na zadní straně receptu se pak uvádějí tyto údaje:

 • Označení „Na doporučení odborného lékaře“.
 • Jméno, příjmení, IČP a odbornost lékaře, který předpis přípravku doporučil.
 • Podpis předepisujícího lékaře a otisk razítka poskytovatele, včetně jmenovky předepisujícího lékaře.

Doporučení odborného lékaře musí být založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta nejpozději v den předepsání léčivého přípravku.

 

Odpovědnost za preskripci

Za preskripci je vždy zodpovědný lékař, který přípravek předepisuje. Platí to i v případě, kdy ošetřující lékař předepisuje v rámci tzv. delegované preskripce, resp. na základě doporučení odborného lékaře, který je oprávněn k této preskripci dle rozhodnutí SÚKL. Při nesouladu s pravidly pro úhradu pak pojišťovna náklady na léčivé přípravky, které uhradila lékárně, požaduje po lékaři vrátit.

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA,

ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče