Management ICCI, zleva: Tomáš Zábranský, Pavel Kubů a Benjamin Z. Bronfman. Foto: ICCI

Stane se Česko konopnou velmocí? Do výzkumu léčebného konopí jde půl miliardy korun

Velkorysá investice, spolupráce vědeckých týmů z mnoha českých i zahraničních univerzit a dalších institucí, ale i příznivá legislativa a kvalitní zdravotnický systém, to vše stálo u vzniku Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI), multidisciplinárního centra excelence, které má ambice z Česka udělat centrum světového výzkumu léčebného konopí. Posláním ICCI (International Institute for Cannabis and Cannabinoids) je globální podpora procesu zavádění léčebného konopí do praxe. Jen v Česku mají o tuto léčbu zájem desítky tisíc pacientů, byť pro drtivou většinu z nich je zatím nedostupná. V podobné situaci jsou miliony dalších nemocných po celé světě, pro které by léčebné konopí mohlo znamenat naději na zlepšení kvality života.

 

Využívání příznivých účinků léčebného konopí není v historii medicíny žádnou novinkou, přesto je cesta k nim pro mnoho pacientů stále uzavřena. A to nejen kvůli tomu, že konopí je mnoha lidmi i lékaři vnímané hlavně jako „droga“. Velkou roli v tom hraje i nestandardizovaný „nevědecký“ přístup, kdy je konopí často prezentováno takřka jako panacea, neboli všelék, bez ohledu na skutečné důkazy.

Více důkazů, méně planých slibů

Právě to by měl institut změnit a na základě přísně vědecké práce nejmodernějších postupů a poznatků umožnit rychlejší a jednodušší začlenění léčebného konopí do zdravotnického systému. “Hlavní pracovní náplní ICCI je poskytnutí vědeckých nástrojů, které veřejným i privátním institucím celého světa umožní na vědecké bázi zkoumat vztah konopí, látek z něj a účinků na lidský organismus”, shrnuje Pavel Kubů, výkonný ředitel ICCI. Zde se bude konopí zkoumat v kontextu medicíny založené na důkazech, které by mohly v budoucnu přinést i další rozšíření použití léčebného konopí. „Bohužel se stále nevytváří dostatečná znalost pro to, aby s léčebným konopím mohli lékaři pracovat jako se standardní metodou,“ popisuje.

U zrodu velkého mezinárodního centra a jeho umístění do Česka byla zdánlivě jednoduchá myšlenka v podobě spolupráce na několika klinických studiích léčebného konopí a kanabinoidů s partnery z USA. Právě zde poptávka po této léčebné metodě prudce roste, avšak není naplněna a to také kvůli nejednotným legislativním podmínkám a pravidlům pro použití léčebného konopí. Část amerických států tuto léčbu vůbec neumožňuje, zatímco jinde jsou vstřícnější. „Po prvních vzájemných kontaktech jsme zjistili, že potřeby amerických i českých pacientů jsou v mnohém podobné a skvěle do sebe zapadají, a proto jsme se rozhodli využít jejich vzájemné synergie a dát vzniknout multidisciplinárnímu centru excelence,“ říká Kubů.

Pacientům činnost ICCI přinese jednodušší dostupnost léčebného konopí. „Jako pacientka, která užívá léčebné konopí více než 14 let, jsem cítila zodpovědnost za zajištění toho, že pacienti na celém světě budou mít volbu a možnost využít konopnou léčbu,“ říká Steph Sherer, ředitelka pro inovace ICCI, která mimo jiné stála u zrodu International Medical Cannabis Patients Coalition, mezinárodní pacientské organizace usilující o lepší dostupnost léčebného konopí, a je jednou z předních světových expertek hájící zájmy pacientů v oblasti léčebného konopí. „Vznik ICCI je integrálním krokem v naplnění tohoto závazku. Práce ICCI odstraní bariéry přístupu pro pacienty tím, že využije nejmodernější poznatky současného výzkumu v oblasti konopí, biomedicíny a politiky, a tím, že vytvoří platformu pro sdílení, zkoumání a vzdělávání,“ popisuje se Sherer, která osobně měla možnost poznat přínos terapie s použitím léčebného konopí. Podle ní není nijak neobvyklé, že obyvatelé USA cestují napříč jednotlivými státy, aby se k léčebnému konopí dostali, pokud v jejich domovském státě není tato léčba dostupná.

Jasná pravidla pro vědecké zkoumání

International Cannabis and Cannabinoids Institute vznikl jako společný projekt pacientských organizací, českých vědeckých společností a investiční společnosti Dioscorides Global Holdings. Hlavní sídlo ICCI bude v Praze; centrum excellence bude spolupracovat s výzkumnými ústavy a univerzitami z celého světa, mezi nimiž je například Univerzita Karlova, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě nebo Masarykova univerzita v Brně. Hlavním odborným cílem ústavu je dosáhnout standardizace procesů při zavádění a výrobě léčebného konopí.

Byť jeho použití je velmi nadějnou terapií pro mnoho pacientů, stále v tomto případě chybí jednotné standardy jako u jiných léků. Ne všechna data, která jsou o léčebném konopí a jeho využití, jsou tak získána a zpracována stejně kvalitně, ať už se jedná o výsledky klinických zkoušek nebo případná hlášení nežádoucích účinků. Chybějící standardizace je tak jednou z překážek na cestě léčebného konopí k pacientům. „Konopí a kanabinoidy jsou již dnes léčbou první či druhé volby pro řadu příznaků a syndromů. Víme ale také, že kanabinoidy a lidské kanabinoidní receptory jsou zapojeny snad do všech fyziologických pochodů od systémové po podbuněčnou úroveň. Pokud se vědě tyto pochody podaří zanalyzovat, může to znamenat přelom v medicíně srovnatelný přinejmenším se zavedením penicilinu. Jsem šťasten, že jsme nalezli investory a partnery, kteří toto přesvědčení sdílí,“ je přesvědčený Tomáš Zábranský, ředitel ICCI pro vědu a výzkum.

Ke konkrétním aktivitám ICCI patří například sekundární analýza všech veřejně přístupných dat o léčebném konopí za použití sofistikovaných nástrojů, vytěžování databází, ale i sociálních sítí. Vedle toho má institut vytvořit jasné mezinárodní produktové a pěstitelské standardy kvality pro léčebné konopí a produkty z něj s cílem zvýšit bezpečí pacientů, nabízet mezinárodní certifikace, ale také vyvíjet patenty nebo nabízet služby pro klinický výzkum. ICCI také buduje biologickou knihovnu metabolomů odrůd konopí, která bude charakterizovat a katalogizovat plné spektrum známých i neznámých složek z analyzovaných konopných vzorků (metabolom je kompletní soubor nízkomolekulárních látek, přítomných v buňce či biologickém systému v daném čase – pozn. redakce).

Půlmiliardová investice do české vědy

ICCI znamená v českých podmínkách změnu také v případě financování medicínského výzkumu. Ten je tradičně soustředěn do státních a veřejných institucí. Institut je ale biotechnologický start-up financovaným soukromými investory. “Pokud vím, jedná se o největší soukromou investici do českého lékařského výzkumu v posledních letech,“ říká Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví, na adresu přicházejícího soukromého kapitálu ve výši 20 milionů dolarů, tedy půl miliardy korun. ICCI podle něj deklaruje „ambice v množství větším než malém“: „Jako lékař i jako ministr jsem podporoval a podporuji zavedení konopí a kanabinoidů do českého zdravotnictví ve shodě s principy na důkazech založené medicíny. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že tomuto projektu fandím a budu jej pozorně sledovat. V zájmu českého zdravotnictví i pacientů přeji ICCI mnoho úspěchů.“

“Praha je pro vznik ICCI naprosto ideální”, shrnuje Benjamin Z. Bronfman, ředitel ICCI pro mezinárodní rozvoj a zástupce hlavního investora. “Česká republika má dlouholetou historii ve zkoumání konopí, výborné právní podmínky pro vědeckou práci v oblasti léčebného konopí a také velmi výhodnou polohu v centru Evropy.” Česko také nabízí legislativu vstřícnou k výzkumu léčebného konopí a současně připravenou v souladu s mezinárodními úmluvami, což není běžné ani v zemích s většími zkušenostmi v této oblasti.  Podle současných odhadů vedení ICCI by institut měl během dvou až tří let vytvářet zisk a to díky velmi dynamickému růstu poptávky po konopných léčivech, byť nikdo ze zakladatelů neočekává vysoký profit, ale spíše reinvestice v podobě dalších projektů a služeb. „Vnímáme jako svůj závazek určité pevné procento ze zisku odvádět pacientským organizacím,“ doplňuje Zábranský.

Ludmila Hamplová