Poslanci na návrh Jana Bartoška odstranili překážku v pořízení vozidla pro postižené děti

Motorové vozidlo je pro rodiny s dítětem s těžkým zdravotním postižením naprostou nezbytností. Nedomyšlené formulace dvou zákonů jim znemožnily vozidlo pořízené s příspěvkem státu provozovat bez souhlasu soudu. Foto: CDC.

Včera ve sněmovně poslanci ve vzácné shodě změnili dva zákony, které komplikovaly život rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením. Místopředseda sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL navrhl, aby poslanci použili výjimku a nebylo nutné zákony projednávat v několika čteních, ale bylo možné jejich změnu schválit rovnou v prvním čtení. Jeho návrh i změnu zákona nakonec podpořili téměř všichni jeho přítomní sněmovní kolegové. O co v návrhu vlastně šlo? O odstranění velmi konkrétní překážky, která v poslední době znemožňuje provozovat motorové vozidlo zakoupené díky příspěvku z Úřadu práce.

 

Rodiny nezletilých dětí s těžkým zdravotním postižením mohou žádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Nárok na něj mají podle zákona č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jenže znění zákona změnilo dříve zavedenou praxi a v kombinaci s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012) přineslo těmto rodinám komplikace.

Místopředseda KDU-ČSL a sněmovny PČR Jan Bartošek
Místopředseda KDU-ČSL a sněmovny PČR Jan Bartošek

Dříve totiž vyhláška definovala, že majitelem motorového vozidla, na který se poskytuje příspěvek, byl rodič.  Zákon 329/2011 vyhlášku zrušil a zakotvil, že majitelem již není rodič, ale dítě samotné. A občanský zákoník zase říká, že v takovém případě (v právním jednání, které se týká jmění dítěte) musí rodič předem získat souhlas soudu.

Úřady práce, které příspěvek vyplácejí, nepraktické znění zákonů nerespektují a nadále vydávají svá rozhodnutí, aniž by vyžadovaly příslušná rozhodnutí soudů. Jenže na zákon si vzpomněly registry motorových vozidel a odmítají bez rozhodnutí soudu vozidlo zapsat. Rodiče tak nemohou vozidlo pro potřeby svého postiženého dítěte používat. Místopředseda sněmovny Jan Bartošek tedy navrhl zákony měnit tak, aby – i když je dítě vlastníkem – nebylo nutné v případě rozhodování nároku na tzv. zvláštní pomůcku, kam spadá i motorové vozidlo, ani při jejím nákupu, vyžadovat rozhodnutí soudu.

„Nejenom že odstraníme řadu obtíží ze života zdravotně postižených a jejich rodin, ale přijetí tohoto návrhu s sebou neponese zvýšené finanční náklady na státní rozpočet, ani další veřejné rozpočty,“ řekl mj. místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek (část zdůvodnění návrhu tak, jak jej poslanec Bartošek přednesl ve sněmovně – viz rastr).

Nové znění zákona musí ještě posoudit senát a podepsat prezident.

-cik-

 

Vystoupení Jana Bartoška ve sněmovně ke změně zákona č. 329/2011 a č. 89/2012 (část)

 

„Dle platného právního stavu, to znamená ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Příjemcem příspěvku je tedy osoba, které je zvláštní pomůcka určena a ta se následně stává jejím vlastníkem. Ustanovení § 898 odst. 1 občanského zákoníku dále stanoví, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy se jedná o běžné záležitosti nebo výjimečné záležitosti, avšak nepatrné majetkové hodnoty. Pořizovací hodnota většiny zvláštních pomůcek se ale povětšinou pohybuje v řádech desetitisíců až statisíců a nelze je tedy považovat za záležitosti běžné ani zanedbatelné hodnoty. Je to tedy případ i příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Změnou zmiňované právní úpravy došlo mimo jiné také ke zrušení prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí 182 z roku 1991 Sb., která v § 35 odst. 2 stanovila, že příspěvek na zakoupení motorového vozidla se poskytne rodiči nezaopatřeného dítěte. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejen definuje osoby, kterým přísluší nárok na příspěvek, jak jsem zmínil v úvodu, ale v následujícím odstavci totožného paragrafu navíc jasně definuje osoby, kterým lze přiznat nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému. Je zde tedy oproti původní právní úpravě změna a vlastníkem motorového vozidla jakožto zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již není rodič, ale dítě samotné, a proto rodič musí v souladu s platnými právními předpisy předem získat souhlas soudu. Na tuto situaci Úřad práce jako orgán příslušný k rozhodování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku nereagoval a nadále vydává toto rozhodnutí, aniž by vyžadoval příslušná rozhodnutí soudů. Toto však striktně začaly vyžadovat registry motorových vozidel a v případě jejich nepředložení odmítají motorové vozidlo zapsat, čímž nemohou vozidlo pro potřeby svého postiženého dítěte používat.

Jsem proto přesvědčen, a bylo to i důvodem předložení změny zákona, že v případě pořízení zvláštní pomůcky pro postižené dítě není zákonný požadavek na schválení tohoto jednání rodičů soudem odůvodněn. O žádosti o přiznání tohoto příspěvku rozhoduje příslušná krajská pobočka úřadu práce, a to na základě přesně definovaných zákonných podmínek a finální rozhodnutí závisí na odborném posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovým lékařem a posouzení majetkových poměrů rodiny úřadem práce, vše v nejlepším zájmu dítěte.“