Aleksi Šedo povede 1. lékařskou fakultu UK další čtyři roky

Profesor Aleksi Šedo vystřídal v roce 2012 na postu děkana 1. LF UK současného rektora UK Tomáše Zimu. Šedo na místě děkana setrvá ještě další čtyři roky. Foto: 1. LF UK

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zvolil na svém mimořádném zasedání 25. dubna kandidátem na děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dosavadního děkana a jediného uchazeče profesora Aleksi Šeda. Podle zákona o vysokých školách jmenuje děkana do funkce na návrh akademického senátu fakulty rektor. Funkční období je čtyřleté a jeden člověk může vykonávat funkci na stejné fakultě nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

„Velmi si vážím důvěry Akademického senátu 1. LF UK, kterou vnímám jako příležitost k pokračování započatých projektů v oblasti rozvoje fakulty a jejího financování,“ uvedl děkan Šedo. Rozhovor s děkanem 1. LF UK si můžete přečíst zde.

Aleksi Šedo promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986. Čtyři roky nato získal titul kandidáta věd v oboru lékařská biochemie, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie. V letech 1992–1993 hostoval jako profesor v italské Pise. V letech 1994 až 1995 působil jako vědecký pracovník Institutu Curie v Paříži. Bezmála 20 let vede společné pracoviště 1. lékařské fakulty a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR – Laboratoř biologie nádorové buňky. Od roku 2007 je v čele Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK. V letech roku 2005 až 2012 působil jako proděkan 1. LF UK  pro grantovou problematiku a rozvoj. V roce 2012 byl zvolen děkanem na čtyřleté funkční období.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

-tz 1. LF UK-