Česká lékařská komora odmítá Pelikánův zákon o znalcích. Odborníci obor opustí, varuje

Právě lékařské posudky jsou přitom v poslední době předmětem veřejného zájmu. Foto: George Washington University

Česká lékařská komora (ČLK) ve svém stanovisku, které má k dispozici Česká justice (sesterský portál Zdravotnického deníku), ostře odmítla návrh zákona o znalcích a tlumočnících, který nedávno ministr spravedlnosti Robert Pelikán poslal do připomínkového řízení. „Česká lékařská komora navrhuje vrácení návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech k přepracování, neboť návrh nereflektuje dlouhodobou žádoucí potřebu řádné a smysluplné úpravy znalecké činnosti v oblasti zdravotnictví“, stojí hned v úvodu nesouhlasných připomínek ČLK.

 

Právě lékařské posudky jsou přitom v poslední době předmětem veřejného zájmu. Všeobecně znám je případ Věry Marešové, bývalé sestry z nemocnice v Rumburku, podezřelé z několika vražd, kde se ostře střetli znalci z oboru lékařství a žaloba si nyní žádá posudek další.

ČLK se především pozastavuje nad případy, kdy soudní znalec hodnotí práci svého kolegy-lékaře. Zde je podle názoru komory „situace alarmující, protože v posledních letech došlo k desítkám až stovkám případů bezdůvodné kriminalizace lékařů za vydatné mediální pozornosti, kdy skoro vždy základem nespravedlivého a bezdůvodného trestního stíhání lékaře či nelékařského zdravotnického pracovníka byl chybný znalecký posudek znalce z oboru zdravotnictví, vůči kterému však nebyly vyvozeny pro jeho chybné znalecké závěry žádné důsledky, přestože soudy nakonec pravomocně rozhodly v rozporu s jeho znaleckým posudkem“. Těmto situacím je podle komory nezbytné předcházet, a to zejména náležitým profesním dohledem nad znalci v oboru zdravotnictví posuzujícími správnost či nesprávnost postupu jiných lékařů. Ten ale nemůže zajistit pracovník Ministerstva spravedlnosti či krajského soudu, který nemá potřebnou lékařskou kvalifikaci, soudí komora. „Vhodným profesním dohledem nad činností soudních znalců z oboru zdravotnictví by tedy byl dohled profesní komory zřízené zákonem (lékařské, stomatologické, lékárnické) a garance odbornosti a erudice znalce komorou“, domnívá se ČLK.

Ta dále nesouhlasí s tím, aby – jak se předpokládá v návrhu zákona – byli soudní znalci z oboru lékařství přezkušováni orgány justice a se zaměřením na znalost právních předpisů. Podle ČLK by se tak jen zhoršil ještě více dnešní ne zcela dobrý stav, kdy znaleckou činnost v oboru vykonávají především důchodci, neboť lékařské kapacity nemají o tuto činnost s ohledem na nízké odměny za práci zájem. „Za této situace lze předpokládat, že většina dosavadních znalců z lékařských oborů by nebyla ochotna podstoupit jakési právnické přezkušování u krajských soudů nebo Ministerstva spravedlnosti ČR a znaleckou činnost by ukončila. Lékaři, kteří by nově mohli vykonávat funkci soudního znalce, nebudou rovněž patrně ochotni přezkušování z právních předpisů absolvovat. Podle přesvědčení České lékařské není vůbec nezbytné, aby znalec ovládal právní předpisy, ale je nezbytné, aby byl velmi dobrým odborníkem v odbornosti, ve které znaleckou činnost vykonává“, stojí ve stanovisku komory, které má Česká justice k dispozici. Další zásadní podmínkou ČLK je i to, aby lékaři vykonávající znaleckou činnost, dosáhli úrovně vedoucího lékaře či primáře. Rovněž je podle komory  nezbytné v zákoně zohlednit zásadu, že toliko lékař téže odbornosti může hodnotit postup lékaře konkrétní odbornosti.

Před možným odchodem znalců z oboru varuje i prezident Komory soudních znalců ČR Vladimír Vácha. Ten již dříve České justici řekl, že současný návrh považuje za faul na znalecké obci. Podle něj by bylo vhodnější převzít rakouský model. „Jakákoli dosavadní snaha Msp vede k chaosu a nepřiměřenostem, které by při uvedení do praxe nadělaly spoustu problémů jak orgánům veřejné moci, tak znalcům samotným. Již nyní máme signály, že celá řada resortů má zásadní výhrady a mnoho znalců by za navrhovaných dehonestujících podmínek raději činnost dobrovolně ukončila, čímž by se odborný deficit v řadě oborů a odvětví ještě prohloubil,“ reagoval nyní Vácha na paragrafované znění návrhu zákona.

Souhrn zásadních připomínek ČLK k návrhu zákona o znalcích a tlumočnících:

  • Hodnotit činnost lékaře nebo jiného zdravotníka určité odbornosti může pouze znalec, který má kvalifikaci ve stejné odbornosti a má v této odbornosti dostatek zkušeností i erudice, kterou by měla garantovat příslušná profesní komoradle zákona č. 220/1991 Sb., nebo příslušná profesní organizace dle zákona č. 96/2004 Sb.
  • Znalec, hodnotící činnost jiných zdravotníků, by měl být navržen a garantován profesní komorou zřízenou zákonemnebo příslušnou profesní organizací dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pokud mu bude garance odňata, měl by být ze seznamu znalců vyškrtnut, nebo by měl toto stanovisko příslušný krajský soud popř. Ministerstvo zdravotnictví hodnotit jako kvalifikovaný podnět k odvolání z funkce soudního znalce.
  • U soudních znalců z oboru zdravotnictví je žádoucí ověřit pouze jejich odborné znalosti (nikoliv právní) a pověřit tímto ověřením příslušnou profesní komoru zřízenou zákonemnebo příslušnou profesní organizaci.
  • Jako elementární podmínku pro výkon znalecké činnosti ve zdravotnictvíu znalců posuzujících činnost jiných lékařů nebo zdravotníků trváme v případě lékařských oborů na vydání osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře; v opačném případě by znalce mohl dělat prakticky kterýkoliv atestovaný lékař, což by samo o sobě nemohlo být zárukou jeho dostatečné erudice a odbornosti, pokud by toto nebylo garantováno profesní komorou a osvědčením o splnění podmínek pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, jejíž součástí je i trvalá účast v celoživotním vzdělávání lékařů.

(epa)

Článek vyšel na sesterském portálu Česká justice