Jak se loni vedlo Vojenské zdravotní pojišťovně? Pojištěnců přibylo, saldo bylo záporné

Průměrné náklady na zdravotní služby u jednoho pojištěnce se loni u Vojenské zdravotní pojišťovny vyšplhaly na 21 415 korun, což je meziroční nárůst o 693 korun (na snímku graf růstu celkových nákladů na zdravotní služby v přepočtu na jednoho pojištěnce). Foto: koláž ZD

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR loni skončila se záporným saldem příjmů a nákladů na základním fondu zdravotního pojištění ve výši přes čtvrt miliardy. Celkové saldo příjmů a výdajů bylo nižší, i když i to bylo v záporných číslech – jednalo se o necelých 70 milionů korun. Stejně jako dalším zaměstnaneckým pojišťovnám se tak VoZP nedaří v době konjuktury vytvářet rezervy, které by ji udržely nad vodou v případě recese (nebo, jak ukázal zátěžový test ministerstva financí i zdravotnictví, i v případě zpomalení růstu, více zde).

 

„Hospodaření VoZP ČR bylo nepříznivě ovlivněno především výrazným navýšením nákladů v roce 2014 a 2015. Do záporného výsledku hospodaření se dále promítly koeficienty přechodu pojištěnců, které neodpovídaly skutečnému přírůstku standardizovaných pojištěnců VoZP ČR, a také znění úhradové vyhlášky pro rok 2015 preferovalo neopodstatněnou úhradu některým segmentům zdravotních služeb nad rámec reálných zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Zároveň proběhly změny po vydání úhradové vyhlášky pro rok 2015 (kompenzace za zrušené regulační poplatky, navýšení hodnoty bodu v některých segmentech zdravotních služeb),“ odůvodňuje neslavné výsledky výroční zpráva za rok 2015.

I přesto byl však konečný zůstatek na běžném účtu základního fondu k závěru roku ve výši 440 milionů korun a pojišťovně neevidovala vůči poskytovatelům zdravotní péče žádné závazky po lhůtě splatnosti. Zůstatek byl ale mezi zaměstnaneckými pojišťovnami druhý nejhorší a tvořil z hlediska průměrného denního výdaje na zdravotní služby zásobu pouze na 11 dnů. Stav běžných účtů všech fondů pak činil 989 milionů korun, což je meziroční snížení o více než šest procent.

Pojišťovně se loni povedlo zvýšit počet pojištěnců o necelá dvě procenta na 708 tisíc, z toho 389 tisíc byli státní pojištěnci. „Celkové příjmy se meziročně zvýšily o 5,4 procenta. Zatímco příjmy z výběru pojistného meziročně stouply o sedm procent, v rámci přerozdělování VoZP ČR získala o 0,3 procenta méně finančních prostředků, než plánovala. Vzhledem k tomu, že celkové výdaje meziročně stouply o 6,1 procenta, bylo výsledné saldo příjmů a výdajů záporné ve výši 68 milionů korun. Saldo příjmů a nákladů bylo záporné ve výši 254 milionů korun, meziročně se prohloubilo o 156 milionů korun. Bylo negativně ovlivněno výrazným nárůstem nákladů za zdravotní služby,“ uvádí hodnocení výročních zpráv zdravotních pojišťoven, které vypracovalo ministerstvo financí a zdravotnictví. Příjem pojistného z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování tak činil 15,4 miliardy, náklady na zdravotní služby se vyšplhaly na 15,2 miliardy (průměrné náklady na pojištěnce činily 21 415 korun, tj. meziroční nárůst o 693 korun).

Za náborové akce dala pojišťovna 30 milionů

Rezervní fond v zákonem stanovené výši 202,6 milionu byl naplněn loni v lednu. Výdaje na vlastní činnost pojišťovny pak v uplynulém roce klesly skoro o 16 procent. VoZP investovala hlavně do informačního systému, na nějž putovalo 50 milionů korun. „Výdaje ve výši téměř 30 milionů korun souvisely s výdaji na nábory pojištěnců, cca 10 milionů korun bylo vynaloženo na propagaci včetně zpravodaje a cca osm milionů VoZP ČR investovala do oprav a údržby svého majetku,“ stojí v hodnotící zprávě.

V rámci revizní činnosti se pojišťovně povedlo uspořit 8,2 milionu na posouzení zdravotnických prostředků, 21 milionů přineslo sledování a centralizované zpracování žádanek na léčivé přípravky od 50 tisíc korun. V posuzování žádanek na léčivé přípravky a zdravotnické pomůcky či smluvní lékovou politikou se úspora vyšplhala na 38,8 milionu korun, v rámci DRG revizí (úhrady v roce 2012) bylo po opakovaném vypořádání námitek od každého z poskytovatelů loni revidováno 50 milionů.

Stav pohledávek se meziročně zvýšil o deset procent, pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti se zvedly dokonce o 29 procent. „V roce 2015 bylo provedeno 58 800 kontrol platební kázně plátců pojistného v kategoriích zaměstnavatelé, OSVČ a OBZP. Těmito kontrolami bylo zjištěno 28 440 dlužníků, u kterých bylo vyčísleno dlužné pojistné ve výši 448,6 milionu korun,“ vysvětluje výroční zpráva.

Vojenská zdravotní pojišťovna loni uhradila 2,6 milionu na pokutách a penále. Jednalo se o pokutu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 1,8 milionu, dalších 839 tisíc korun tvořily dopočtené úroky z prohraného soudního sporu s poskytovatelem zdravotních služeb za období roku 2006. Pojišťovně se naopak povedlo vyhrát letitý spor s dalším poskytovatelem zdravotních služeb o částku 13, 5 milionu. Na soudní spory měla VoZP vyčleněny rezervy ve výši 15 milionů, které následně rozpustila a využila k úhradám zdravotních služeb.

Vojáci mají speciální preventivní balíček

Co se týče sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, ta se mírně rozšířila. Důvodem bylo zrušení některých poskytovatelů a také lehký nárůst pojištěnců. Objemově si finančně nejvíce polepšila lůžková péče, která dostala navýšeno o 6,7 procenta na 7,8 miliardy. Ambulantní segment vzrostl o 3,3 procenta na 4,25 miliardy. Procentuálně si pak nejvíce polepšila lázeňská péče, která dostala navíc 19 procent čili 35 milionů korun. Celkem pojišťovna vybrala 13,2 milionu na regulačních poplatcích a 133,5 milionu na započitatelných doplatcích (pro srovnání – o rok dříve na těchto dvou položkách pojišťovna vybrala 360 milionů, tedy více než dvojnásobek).

Na prevenci dala loni pojišťovna celkem 63,5 milionu korun, což je o 13,6 milionu méně než v roce předchozím. Vedle „klasických“ příspěvků na očkování, pohybové aktivity, pro dárce krve či na onkologickou prevenci tu byl zařazen také speciální preventivní balíček pro příslušníky Armády ČR. „Pokračovaly armádní projekty prevence „PREVIS“ a „DROGIS“ vycházející z úkolů programu „Zdraví pro všechny ve 21. století“. Tyto projekty umožnily provádění potřebných opatření k omezení incidence výskytu infekčních a neinfekčních onemocnění v Armádě ČR. K vyšší efektivitě poskytovaných zdravotních služeb sloužily plány řízených zdravotních služeb pro příslušníky Armády ČR. Ve spolupráci s Armády ČR poskytuje VoZP ČR příslušníkům Armády ČR také z fondu prevence preventivní balíčky a zároveň VoZP ČR poskytla příslušníků Armády ČR očkovací látky v souvislosti s očekávanou epidemií chřipky a jako prevenci onemocnění klíšťovou encefalitidou,“ vypočítává své aktivity směrem k vojákům pojišťovna ve výroční zprávě.

Podpora protonu

Náklady na léčení cizinců, kteří si jako výpomocnou pojišťovnu zvolili VoZP, činily 66,6 milionu, což je meziroční nárůst o 77,7 procenta. Počet ošetřených cizinců se tak zvýšil téměř o polovinu a za péči o jednoho dala pojišťovna meziročně o 20 procent více. Proplaceno od zahraničních pojišťoven dostala VoZP 40,4 milionu, o zbylých 26,2 milionu si snížila zůstatek na základním fondu. „Nárůst nákladů je způsoben především využíváním nejmodernější léčby v protonovém centru, kdy náklady za 30 pacientů ze zahraničí byly bez ambulantní péče 35,4 milionu korun. V těchto případech VoZP ČR vystupuje jako výpomocná pojišťovna a tyto náklady jsou přefakturovány příslušné pojišťovně v zahraničí,“ uvádí ve výroční zprávě vojenská pojišťovna.

Nadstandardní vztahy s protonovým centrem má pojišťovna i v souvislosti s vlastními pojištěnci v Česku. „Pokračovala nejmodernější léčba onkologických diagnóz ozařováním protonem na renomovaném pracovišti Proton Therapy Center Czech v Praze. Za rok 2015 byla vyfakturována péče za 156 pacientů VoZP ČR v celkové částce 92,3 milionu korun, bez zahrnutí ambulantních výkonů,“ dodává výroční zpráva. Pro srovnání – největší česká zdravotní pojišťovna VZP schválila protonovou terapii od počátku jejího užívání (pražské protonové centrum funguje od konce roku 2012) do konce letošního června 155 klientům, z toho se menší část léčila v centru v Mnichově.

-mk-