Ing. Zuzana Ticháčková, vedoucí oddělení zdravotnických prostředků

Inkontinenční pomůcky: jak je správně předepsat a co se mění v úhradách

Absorpční pomůcky pro inkontinentní pacienty jsou nejnákladnější skupinou zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Jen za rok 2015 činily náklady VZP na poukazové zdravotnické prostředky 4,4 miliardy Kč a z této částky bylo 1,5 miliardy čerpáno právě na inkontinenční prostředky. V posledních týdnech se změnil systém úhrad těchto pomůcek ze strany VZP. Navíc zdravotníci i pacienti mají v této oblasti řadu nejasností. Proto bychom rádi ozřejmili nejčastější dotazy a zároveň informovali o aktuálních změnách.

 

Absorpční pomůcky, které lze čerpat z prostředků veřejného zdravotního pojištění, uvádí platná legislativa. Podle ní je hrazeno pacientům následující:

  • vložky pro lehkou inkontinenci – max. 150 kusů/max. 450 Kč za 150 kusů měsíčně,
  • vložné pleny pro střední inkontinenci – max. 150 kusů/max. 900 Kč za 150 kusů měsíčně,
  • fixační kalhotky pro střední inkontinenci – max. 24 kusů/max. 190 Kč za 24 kusů ročně,
  • plenkové kalhotky pro těžkou inkontinenci – max. 150 kusů/max. 1 700 Kč za 150 kusů měsíčně.

Při úhradě platí ten limit, kterého pojištěnec dosáhne jako prvního. Předpis na tzv. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku je možný vystavit v množství maximálně na dobu 3 měsíců. Pojištěncům při poskytování lůžkové zdravotní péče nelze tyto pomůcky předepsat.

Podložky pro inkontinentní

Podložky lze předepsat pouze pacientům s těžkou inkontinencí, a to maximálně 30 kusů měsíčně. VZP uhradí za inkontinenční podložku max. 7,08 Kč/kus, zbytek tvoří doplatek pacienta. Každý má tedy možnost eliminovat výši doplatku výběrem levnější pomůcky. Kusový i finanční limit podložek se nezapočítává do celkového limitu pro těžkou inkontinenci. V žádném případě nelze tolerovat situaci, kdy je pacientům za možnost „odpuštění doplatku“ nabízeno méně pomůcek a snižuje se tak jejich hygienický komfort.

O množství rozhoduje lékař

Lékař indikuje a předepisuje inkontinenční pomůcky na základě zhodnocení zdravotního stavu pacienta a na základě anamnézy. Rozhodnutí o množství je tedy plně v kompetenci lékaře (vždy do legislativou udávaných limitů).

VZP vydává nejméně čtvrtletně Úhradový katalog VZP – ZP, kde lze získat informace o úhradách pomůcek. Je na www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Veškeré zdravotnické prostředky jsou zařazovány mj. na základě dokumentace, která zaručuje bezpečnost pomůcky. V souvislosti s katalogem je vydávána i Metodika, která podává informace např. k možným kombinacím při předpisu různých typů pomůcek.

V případě, že jsou dodávány inkontinenční pomůcky více klientům najednou (např. v zařízení sociálních služeb), musí být přebírající osoba písemně pověřena každým z dotčených klientů. Výdejce pak vystaví dodací list se jmenným rozpisem pojištěnců s přiřazením jednotlivých kódů vydaných pomůcek, jejich množstvím a cenou pro konečného spotřebitele. Výdejce vystaví pověřené osobě účetní doklad na doplatky pojištěnců (např. fakturu), a to na všechny dodané pomůcky s doplatkem. Na účetním dokladu bude uveden jmenný rozpis pojištěnců s přiřazením jednotlivých kódů z Úhradového katalogu VZP – ZP vydaných pomůcek, jejich množstvím a výší doplatků vybraných od pojištěnců u každé z těchto pomůcek.

Podzim 2016 – období změn

VZP již delší dobu evidovala připomínky, že kvůli vysoké ceně pacienti neměli možnost čerpat dostatečné množství inkontinenčních prostředků. Naráželi totiž na finanční limit. K 1. listopadu 2016 proto pojišťovna nastavila maximální výši úhrad u vložek a vložných plen, od 1. prosince 2016 pak u absorpčních kalhotek. Veškeré inkontinenční prostředky jsou na základě parametru savosti u vložek a vložných plen a parametrů typu pomůcky, velikosti a savosti u absorpčních kalhotek rozděleny do terapeuticky zaměnitelných kategorií. V každé z kategorií je minimálně třetina sortimentu plně hrazená. Předepisující lékař tak má možnost vybrat pacientovi buď pomůcku, kterou kompletně uhradí pojišťovna, nebo po dohodě s pacientem pomůcku s doplatkem.

VZP v této souvislosti připravila pro orientaci v bezdoplatkovém/doplatkovém sortimentu na svém webu www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky přehlednou tabulku. Červenou barvou je označen sortiment s doplatkem a zelenou pak sortiment bezdoplatkový.

Věříme, že uvedená změna zcela transparentně poukáže na finančně méně nákladné zdravotnické prostředky v této oblasti a dovolí tak mnoha klientům čerpat vyšší, legislativou stanovené kusové limity těchto zdravotnických prostředků.

Ing. Zuzana Ticháčková,

vedoucí oddělení zdravotnických prostředků