Pátek, 1. července, 2022

Inkontinenční pomůcky: jak je správně předepsat a co se mění v úhradách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Absorpční pomůcky pro inkontinentní pacienty jsou nejnákladnější skupinou zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Jen za rok 2015 činily náklady VZP na poukazové zdravotnické prostředky 4,4 miliardy Kč a z této částky bylo 1,5 miliardy čerpáno právě na inkontinenční prostředky. V posledních týdnech se změnil systém úhrad těchto pomůcek ze strany VZP. Navíc zdravotníci i pacienti mají v této oblasti řadu nejasností. Proto bychom rádi ozřejmili nejčastější dotazy a zároveň informovali o aktuálních změnách.

 

Absorpční pomůcky, které lze čerpat z prostředků veřejného zdravotního pojištění, uvádí platná legislativa. Podle ní je hrazeno pacientům následující:

  • vložky pro lehkou inkontinenci – max. 150 kusů/max. 450 Kč za 150 kusů měsíčně,
  • vložné pleny pro střední inkontinenci – max. 150 kusů/max. 900 Kč za 150 kusů měsíčně,
  • fixační kalhotky pro střední inkontinenci – max. 24 kusů/max. 190 Kč za 24 kusů ročně,
  • plenkové kalhotky pro těžkou inkontinenci – max. 150 kusů/max. 1 700 Kč za 150 kusů měsíčně.

Při úhradě platí ten limit, kterého pojištěnec dosáhne jako prvního. Předpis na tzv. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku je možný vystavit v množství maximálně na dobu 3 měsíců. Pojištěncům při poskytování lůžkové zdravotní péče nelze tyto pomůcky předepsat.

Podložky pro inkontinentní

Podložky lze předepsat pouze pacientům s těžkou inkontinencí, a to maximálně 30 kusů měsíčně. VZP uhradí za inkontinenční podložku max. 7,08 Kč/kus, zbytek tvoří doplatek pacienta. Každý má tedy možnost eliminovat výši doplatku výběrem levnější pomůcky. Kusový i finanční limit podložek se nezapočítává do celkového limitu pro těžkou inkontinenci. V žádném případě nelze tolerovat situaci, kdy je pacientům za možnost „odpuštění doplatku“ nabízeno méně pomůcek a snižuje se tak jejich hygienický komfort.

O množství rozhoduje lékař

Lékař indikuje a předepisuje inkontinenční pomůcky na základě zhodnocení zdravotního stavu pacienta a na základě anamnézy. Rozhodnutí o množství je tedy plně v kompetenci lékaře (vždy do legislativou udávaných limitů).

VZP vydává nejméně čtvrtletně Úhradový katalog VZP – ZP, kde lze získat informace o úhradách pomůcek. Je na www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Veškeré zdravotnické prostředky jsou zařazovány mj. na základě dokumentace, která zaručuje bezpečnost pomůcky. V souvislosti s katalogem je vydávána i Metodika, která podává informace např. k možným kombinacím při předpisu různých typů pomůcek.

V případě, že jsou dodávány inkontinenční pomůcky více klientům najednou (např. v zařízení sociálních služeb), musí být přebírající osoba písemně pověřena každým z dotčených klientů. Výdejce pak vystaví dodací list se jmenným rozpisem pojištěnců s přiřazením jednotlivých kódů vydaných pomůcek, jejich množstvím a cenou pro konečného spotřebitele. Výdejce vystaví pověřené osobě účetní doklad na doplatky pojištěnců (např. fakturu), a to na všechny dodané pomůcky s doplatkem. Na účetním dokladu bude uveden jmenný rozpis pojištěnců s přiřazením jednotlivých kódů z Úhradového katalogu VZP – ZP vydaných pomůcek, jejich množstvím a výší doplatků vybraných od pojištěnců u každé z těchto pomůcek.

Podzim 2016 – období změn

VZP již delší dobu evidovala připomínky, že kvůli vysoké ceně pacienti neměli možnost čerpat dostatečné množství inkontinenčních prostředků. Naráželi totiž na finanční limit. K 1. listopadu 2016 proto pojišťovna nastavila maximální výši úhrad u vložek a vložných plen, od 1. prosince 2016 pak u absorpčních kalhotek. Veškeré inkontinenční prostředky jsou na základě parametru savosti u vložek a vložných plen a parametrů typu pomůcky, velikosti a savosti u absorpčních kalhotek rozděleny do terapeuticky zaměnitelných kategorií. V každé z kategorií je minimálně třetina sortimentu plně hrazená. Předepisující lékař tak má možnost vybrat pacientovi buď pomůcku, kterou kompletně uhradí pojišťovna, nebo po dohodě s pacientem pomůcku s doplatkem.

VZP v této souvislosti připravila pro orientaci v bezdoplatkovém/doplatkovém sortimentu na svém webu www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky přehlednou tabulku. Červenou barvou je označen sortiment s doplatkem a zelenou pak sortiment bezdoplatkový.

Věříme, že uvedená změna zcela transparentně poukáže na finančně méně nákladné zdravotnické prostředky v této oblasti a dovolí tak mnoha klientům čerpat vyšší, legislativou stanovené kusové limity těchto zdravotnických prostředků.

Ing. Zuzana Ticháčková,

vedoucí oddělení zdravotnických prostředků

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY