Od prvního ledna dochází k převratné změně v odměňování lékařů a dalších zdravotníků (ale jen v USA)

Lékař si mohl doposud účtovat platbu za čas, který u něj pacient stráví. Pokud si bere práci domů, čte přes noc chorobopis nebo konzultuje jeho stav s rodinným příslušníkem či ošetřovatelem, nikdo mu nic nezaplatí. To se letos mění. Foto: Publicdomainpictures

Také lékaři ve Spojených státech amerických si celá léta stěžují, že nejsou adekvátně zaplaceni za svou náročnou práci, zvláště když je spojená s péčí o polymorbidní seniory. Taková péče jim zabírá spoustu času a pojí se množstvím konzultací s dalšími specialisty, řadou rozhovorů s rodinnými příslušníky nemocných a s jejich pečovateli, nehovoříc o kontaktech s farmaceuty apod. Jak upozornily portály NBC Health News a Kaiser Health News, vstupují dnes, tedy 1. ledna 2017, v platnost nově schválená pravidla pro systém Medicare, dle kterých budou lékaři odměňováni za terénní činnosti prováděné v rámci týmové spolupráce se zdravotními sestrami, terénními pracovníky a psychiatry v rámci poskytování péče geriatrickým pacientům trpícím diabetem, srdečním selháním i hypertenzí.

 

Bude se odměňovat koordinace péče o tyto „náročné“ pacienty, stejně jako snaha o to, aby se seniorům poskytovala účinná léčba na poruchy typu úzkosti či deprese. S novými standardy péče, které budou nyní lékaři muset dodržovat, souvisí i nové úhrady za péči, a to za komplexní vyšetřování starších dospělých s podezřením na kognitivní poruchy.

Nové regule Medicare reflektují zvýšený zájem o pacienty s vůbec nejnákladnější léčbou ve zdravotním systému — většinou se jedná o starší osoby trpící vícerými chronickými onemocněními, které jsou vystaveny nebezpečí invalidity, hospitalizací a předčasných úmrtí. Ve Spojených státech 10 % pacientů spotřebovává 65 % celostátních výdajů na zdravotní péči.

Ještě se ovšem uvidí, do jaké míry se sami lékaři zapojí do poskytování výkonů, které se nyní budou hradit z těchto státních zdrojů. Organizace, které se zabývají prosazováním nových úhradových pravidel, samozřejmě doufají, že se pro poskytovatele péče stane primární péče i geriatrie v nadcházejících letech mnohem zajímavější. Mezi hlavní oblasti, jichž se změny dotknou, patří:

Komplexní management v péči o chroniky

Před dvěma léty se začaly ze systému Medicare vyplácet odměny pro sestry, sociální pracovníky a zdravotní asistenty, a sice za koordinaci péče o seniory trpící dvěma nebo vícerými vážnými chronickými nemocemi. Většinu zdravotníků však od jejich čerpání odrazovala nízká výše těchto úhrad a náročné požadavky na jejich získání. Nově budou platby za „komplexní management při chronické péči“ mnohem štědřejší (v průměru 93,67 USD za první hodinu a 47,01 USD za každou další půlhodinu) a kompenzaci bude možné účtovat mnohem častěji než doposud, což by ji mělo učinit ještě atraktivnější. Měly by pokrývat transfer seniorů z nemocnice domů nebo do rehabilitačních center, koordinaci služeb poskytovaných v domácím prostředí, napojení pacientů na zdroje i vzdělávání ošetřovatelů o onemocněních jejich svěřenců. „Díky této nové finanční podpoře bude možno zaměstnat více pracovníků pro sektor poskytování péče“, komentuje Dr. Peter Hollmann, tajemník Americké geriatrické společnosti. Finančním i nefinančním přínosem by měla být kvalitnější terénní péče a lepší adherence k léčbě, což by mělo zlepšit dlouhodobý stav pacientů a omezit hospitalizace.

Vyhodnocování kognitivních poruch

Demence se diagnostikuje jen obtížně a lékaři v primární sféře často tuto nemoc odhalí až nějaký čas po jejím nástupu. Situaci snad zlepší nová nařízení v systému Medicare, jež určují, které kognitivní funkce se mají vyšetřit a které současně umožní vyplácet i vyšší odměny za tato vyšetření. Lékaři, kteří je budou chtít čerpat, budou každopádně muset splnit 10 požadavků. Kromě provedení důkladného tělesného vyšetření a odběru anamnézy budou muset u svého geriatrického pacienta hodnotit i jeho schopnost absolvovat běžné každodenní činnosti, určit jeho bezpečnostní profil, popsat behaviorální a neurologicko-psychiatrické příznaky, jakož i ohodnotit znalosti, potřeby a schopnosti jeho pečovatelů. Bude se také muset prověřit, jaké má pacient předepsány léky a realizovat standardizované testy ke stanovení kognice. Lékař také bude muset uvádět cíle a cílové hodnoty pacienta v kontextu dlouhodobějšího plánu léčby a návrh opatření bude muset zpracovávat spolu s poskytovateli péče a odevzdat jej subjektům z oblasti opatrovnictví. Ze systému Medicare mu bude uhrazeno 238,30 USD za provedení úvodního vyšetření a poté ještě další úhrady za tvorbu plánu pro poskytování péče i jeho případnou konkrétní realizaci.

„Doufám, že tímto nastartujeme vznik praxí, které se budou specializovat na poskytování těchto služeb právě pro lidi trpící demencí,“ říká Dr. Robert Zorowitz, vedoucí medicínského oddělení v OptumCare CarePlus, což je součást systému Medicare specializovaná na poskytování dlouhodobých opatřovatelských programů v oblasti New York City.

Péče poskytovaná pacientům mezi kontrolami u lékaře

Doposud byla praxe následovná: lékař si mohl účtovat platbu za čas, který u něj pacient stráví. Pokud si bere práci domů, čte přes noc chorobopis nebo konzultuje jeho stav s rodinným příslušníkem či ošetřovatelem, nikdo mu nic nezaplatí. To se nyní změní – ze systému Medicare se americkým lékařům začne vyplácet 113,41 USD za první hodinu a 54,55 USD za každou následující půlhodinu strávenou uvedenými činnostmi. „Tímto opatřením se vůbec poprvé v historii konkrétně oceňuje význam a přínos práce lékaře v období mezi kontrolami v ordinaci,“ konstatuje Dr. Phillip Rodgers, spolupředseda výboru pro veřejnou politiku Americké akademie pro hospice a paliativní medicínu. Lékaři budou také dostávat mimořádný příspěvek na přesčasy, které osobně stráví při léčbě složitých případů nebo s opatrovníky.

Dr. Paul Tatum, vyučující klinické rodinné a komunitní medicíny na lékařské fakultě University of Missouri, již s těmito záležitostmi má osobní zkušenosti. Sám ordinuje a vídá seniory s komorbiditami, u nichž vyšetření může kvůli jejich aktuální zmatenosti a nespolupráci trvat klidně i 90 minut. „Konečně budou i tato vyšetření splňovat kritéria Medicare a bude tak oceněna péče, kterou těmto lidem s tak složitým stavem poskytujeme,“ těší se.

Inkluze behaviorální medicíny

Výzkumy ukázaly, že pro seniory trpící depresí, což je častá komplikace mnoha závažných nemocí, je přínosné, pokud lékař primární péče spolupracuje s psychology či psychiatry a když vývoj jejich stavu monitorují i opatrovníci v terénu. Proto se již nyní bude ze systému Medicare proplácet 142,84 USD za prvních 70 minut spolupráce lékaře a behaviorálního konzultanta, 126,33 USD za následující hodinu a 66,04 za každou půlhodinu, kterou bude terénní pracovník v kontaktu s pacientem kvůli sledování vývoje jeho stavu. Terénní pracovníci mohou pracovat ve zdravotnickém zařízení i mimo něj, psychologové či psychiatři se budou zvát na konzultace dle potřeby. „Pro mé pacienty je dostupnost služeb z oblasti duševního zdraví opravdu velkým problémem. To, že nyní budou moci být mí konzultanti za odbornou spolupráci se mnou systémem odměněni, je pro nás všechny mimořádně cenné,“ raduje se Dr. Rodgers.

-ipo-