Středa, 25. května, 2022

Úprava vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků je na světě, mnohým posiluje kompetence

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Když se schvalovala novela zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, která by, alespoň podle ministerstva, měla napomoci řešení nedostatku sester v nemocnicích, mnozí si stěžovali, že jde tak trochu o zajíce v pytli. Šance na úspěch některých kroků totiž nespočívá ani tak v zákoně samotném, ale hlavně v doprovodných vyhláškách – které při cestě novely sněmovnou ještě nebyly na světě. Jednou z důležitých podzákonných úprav v tomto směru je vyhláška 55/2011 o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků, která mimo jiné nově vymezuje kompetence praktické sestry/zdravotnického asistenta. Návrh, který ještě musí schválit vláda, umožňuje například všeobecným sestrám podávat bez indikace lékaře léky bez předpisu, pravomoci pak rozšiřuje i několika dalším zdravotnickým profesím.

 

„Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava činností pro některá nelékařská zdravotnická povolání v návaznosti na již schválenou novelu zákona č. 96/2004 Sb. (sněmovní tisk 880). Dochází k úpravě činností zejména u povolání praktická sestra (dosud zdravotnický asistent), všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra a u některých dalších povolání. Dále byly upraveny činnosti pro nově ukotvená povolání, jimiž jsou behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika, behaviorální technik, terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny,“ uvádí předkládací zpráva. Nově je také doplněna profese logopeda ve zdravotnictví.

Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou po získání odborné, případně specializované způsobilosti pracovat bez odborného dohledu, je přitom nově zařazena činnost v rámci péče o zdraví, prevence nemocí a podpory zdraví obyvatelstva, dále pravomoc podílení se na zapracovávání nově nastupujících zdravotníků či provádění opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace.

Vyhláška definuje rozdíl mezi praktickou a všeobecnou sestrou

Jednou z nejdůležitějších novinek je úprava profese praktické sestry, dosud zdravotnického asistenta, která je novelou oprávněna pracovat po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Vyhláška přitom vymezuje její činnosti.

„Praktická sestra bude mít jednak roli zcela samostatnou, kdy nebude potřebovat indikaci lékaře nebo zubního lékaře a bude považována za autonomního odborníka a to v případě poskytování základní ošetřovatelské péče. Tj. zjednodušeně v péči o potřeby pacienta, kterému jeho zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jehož riziko ohrožení základních životních funkcí je minimální, a který je bez patologických změn psychického stavu. Při poskytování specializované nebo vysoce specializované péče poskytuje soubor odborných činností zaměřených na potřeby pacienta pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky. Druhou její rolí je role spolupracovnice lékaře, zubního lékaře a její podíl na péči léčebně-preventivní, za niž je zodpovědný lékař. Praktická sestra tyto činnosti bude moci vykonávat alespoň na základě indikace lékaře, zubního lékaře, popřípadě i pod jeho odborným vedením,“ popisuje důvodová zpráva. Snad by tak vyhláška mohla pomoci napravit stav, který jsme popisovali zde, kdy zdravotničtí asistenti neměli ve většině nemocnic jasně dané místo, protože byly jejich kompetence omezené (výčet činností praktických sester viz příloha).

Změn ovšem doznají také činnosti všeobecné sestry. K posílení kompetencí by pak mělo dojít například v oblasti podávání léků. „Všeobecná sestra by léčivé přípravky, které jsou volně prodejné, podávala pacientům starším 10 let, kteří nejsou bezprostředně po operaci, bez indikace lékaře. Všeobecná sestra by mohla tak pacientovi staršímu 10 let, který má například zácpu, bolesti v krku po zvážení jeho zdravotního stavu, základního onemocnění a sekundárních nemocí, alergií, zhodnocení interakcí aj. podat na základě jeho přání léčivý přípravek, který je v lékárnách na tyto problémy běžně dostupný bez předpisu lékaře. Předkladatel si je vědom, že všeobecná sestra, i přestože během přípravy na výkon zdravotnického povolání získává znalosti…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Kompetence praktické a dětské sestry

Praktická sestra

            (1) Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje, základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

a) sledovat fyziologické funkce, včetně využití zdravotnických prostředků, a získané informace zaznamenávat do dokumentace,

b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,

c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,

d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,

e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,

f) sledovat poruchy celistvosti kůže,

g) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,

h) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,

i) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,

j) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,

k) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,

l) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejím blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,

m) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),

n) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,

o) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

            (2) Při poskytování specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až j).

(3) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až j)

 (4) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

a) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou léčivých přípravků s obsahem návykových látek nebo radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,

b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,

c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,

d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,

e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,

f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,

g) pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií,

h) ošetřovat periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,

 i) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely44).

(5) Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může

 a) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,

 b) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

Dětská sestra

(1) Dětská sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu o zdravé i nemocné děti všech věkových kategorií. Přitom zejména může

 (2) Při poskytování vysoce specializované péče může dětská sestra pod odborným dohledem dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. a) až j).

 

(3) Dětská sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje děti všech věkových kategorií k diagnostickým a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

a) zavádět periferní žilní katétry dětem všech věkových skupin s výjimkou nedonošených novorozenců,

b) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak, pokud není dále uvedeno jinak,

c) provádět screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírat krev a jiný biologický materiál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,

d) provádět výplach žaludku u dítěte při vědomí, zavádět gastrické sondy u dítěte při vědomí, pečovat o ně, včetně perkutánní endoskopické gastrostomie nebo jejunostomie, a aplikovat enterální výživu,

e) provádět katetrizaci močového měchýře dívek s výjimkou katetrizace nedonošených novorozenců,

f) podávat dítěti klyzma,

g) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly.

(4) Dětská sestra pod odborným dohledem lékaře může

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty12),

b) asistovat při zahájení aplikace transfúzních přípravků a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,

c) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,

d) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

(5) Dětská sestra dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 a 3 písm. c), e), f), l) u dětí všech věkových kategorií. 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit