Kontrola v OZP: pojišťovna využívala dceřiných společností k vyvádění prostředků mimo zákonnou regulaci

Kontrolorům z ministerstva financí a zdravotnictví se nezdá činnost dceřiných společností Oborové zdravotní pojišťovny. Dochází tak podle nich mimo jiné k vyvádění prostředků mimo zákonnou regulaci. Foto: koláž ZD

Dotování cestovního pojištění v dceřiné společnosti Vitalitas, využívání vlastních zaměstnanců pro práci ve firmě OZP servis či zastávání pozice jednatele ve Vitapharmě – to jsou některé body, které vytýká kontrolní skupina z ministerstva financí a zdravotnictví zdravotní pojišťovně OZP. Právě dceřiných společností se přitom týká stěžejní část připomínek vzešlých z kontroly.

 

„Současná existence a hospodářská činnost dceřiných společností OZP nemá z pohledu aktuálně platných právních norem jednoznačné opodstatnění,“ uvádí se v kontrolních závěrech, které má ZD k dispozici. Podle kontrolní skupiny se přitom nejedná o standardní a preferovanou činnost zdravotní pojišťovny v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Postoj OZP ZD zjišťuje.

Ačkoliv bylo založení akciové společnosti Vitalitas a její přeměna na Vitalitas pojišťovna a.s. dle kontrolní skupiny uskutečněno v souladu s tehdejší legislativou, bylo „přísně účelové se záměrem využít finanční prostředky z Fondu pro zlepšení zdravotní péče a oddělit je od prostředků určených k přerozdělení a/nebo k úhradě nákladů na zdravotní péči v rámci veřejného zdravotního pojištění.“

„Pozdější přeměna na komerční pojišťovnu byla motivována dalšími důvody – (i) sanovat Vitalitas a.s., (ii) najít způsob vytvoření a udržení možnosti podnikatelských aktivit v oblasti komerčního pojištění a (iii) využít nakumulované finanční prostředky na Kapitálovém fondu, které měly dle sdělení představitelů OZP jiný původ, než ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění,“ píše se v kontrolních závěrech. „Kontrolní skupina dospěla ke zjištění, že prodej cestovního pojištění Vitalitas pojišťovna, a.s. klientům OZP je de facto dotován dary a příspěvky v ročním rozsahu cca 6-7 milionů Kč, a to ze strany OZP (cca 5,0 milionů Kč) a též ze zájmového a pro daný účel založeného zájmového sdružení PREVENCE (členy jsou OZP a Vitalitas pojišťovna, a.s.) v rozsahu cca 2 miliony Kč ročně (v letech 2011-2013), respektive 1 milion Kč ročně v roce 2015,“ poukazuje dále dokument. Co se týče zájmového sdružení právnických osob PREVENCE, to slouží k využití prostředků původně uložených v zákonem zrušeném Fondu pro zlepšování zdravotní péče k podpoře vybraných subjektů formou finančních darů. Vzniklo tedy účelově s cílem pokračovat v čerpání zdrojů pro původní účel i poté, co bylo ze zákonných důvodů nutno fond zrušit.

Podle kontrolní skupiny tak komerční pojišťovna Vitalitas kumuluje nerozdělený zisk, který činil ke konci roku 2014 více než 29,7 milionu korun, přičemž ve sledovaném období let 2011 až 2014 své majitelce OZP nevyplácela dividendy. Prostředky tak nebyly použity zdravotní pojišťovnou na podporu zákonem stanovené hlavní činnosti, tedy veřejného zdravotního pojištění, což znamená nenaplnění jednoho z hlavních záměrů investice OZP do dceřiné společnosti.

Nezákonná konkurenční výhoda pro pojištěnce OZP?

Výhrady má kontrolní skupina také k OZP servis s.r.o. „OZP formálně přenesla podnikání v oblasti asistenčních služeb na OZP servis s.r.o., ale fakticky jej stále provádí prostřednictvím svých kmenových zaměstnanců. Výsledkem je, že činnost, která byla pro OZP podnikáním v oblasti asistenčních služeb s vysokými provozními náklady, byla přenesena formálně právně na dceřinou společnost, kdy ji však de facto z větší části stále vykonává zdravotní pojišťovna OZP prostřednictvím svých kmenových zaměstnanců (OZP servis s.r.o. nemá stálé zaměstnance, jen pracovníky na DPP), hospodářský výsledek pak generuje dceřiná společnost OZP servis s.r.o. Ten je fakticky do významné míry tvořen právě činností zaměstnanců OZP, když platby za služby přitom inkasuje – na základě Mandátní smlouvy a Smlouvy o zajištění služeb call centra pro Asistenční službu OZP – OZP servis s.r.o.,“ konstatuje zpráva.

V souhrnu: OZP si na asistenční služby sjednala svou dceřinou společnost, která ji ovšem vykonává prostřednictvím třetích osob za úplatu. Tyto třetí osoby pocházejí z OZP, takže zdravotní pojišťovna hradí provizi dceřiné společnosti, aby ji následně za úplatu sama pro tuto společnost prováděla. OZP servis s.r.o. tedy generuje svůj hospodářský výsledek v oblasti asistenčních služeb výhradně na úkor mateřské OZP.

„OZP prostřednictvím podnikatelských aktivit OZP servis s.r.o. odváděla část svých finančních prostředků mimo zónu zákonné regulace, kde byly bez odpovídající kontroly využívány (i) zčásti ve prospěch řídících pracovníků OZP (do roku 2012), (ii) zčásti jako nezákonná konkurenční výhoda pro pojištěnce OZP, pokud by ji poskytovala ZP přímo. Kontrolní skupina je toho názoru, že i když se podle zjištění nejednalo při financování OZP servis s.r.o. přímo o prostředky pocházející z veřejného zdravotního pojištění, byla zde zřejmá vazba podnikatelských aktivit daného subjektu a jeho zakladatele (OZP) na systém veřejného zdravotního pojištění, zákonem nepodporovaná konkurenční výhoda pro stávající pojištěnce OZP, faktické přesunutí části finančních prostředků pojišťovny tak, že přestaly být de facto předmětem zákonné regulace a staly se volně disponovatelnými prostředky dceřiné společnosti, v jejichž řídících orgánech působí někteří řídící pracovníci OZP, jimž byly vypláceny odměny za tuto činnost a to až do roku 2012,“ popisuje dokument. Kontroloři ovšem dospěli k závěru, že postup OZP v této věci je obcházením zákona, nikoli jeho přímým porušováním.

Do třetice se pak kontrolní skupině nezdá to, že je OZP jednatelem ve společnosti Vitapharma. Podle zákona by totiž zdravotní pojišťovna měla provádět veřejné zdravotní pojištění a ne plnit statutární úlohu v jakékoliv obchodní korporaci.

„Jednatel společnosti má ze zákona určité penzum povinností a odpovědnosti, kterým nemůže OZP v této pozici dostát, jelikož nemá k této činnosti oporu v zákoně, na jejímž základě byla zřízena. Obchodní vedení společnosti Vitapharma je podnikatelskou činností s dalšími riziky z toho plynoucími, které by zdravotní pojišťovna neměla nést a své angažmá v roli jednatele by měla v tomto případě přehodnotit,“ doporučuje kontrolní skupina.

-mk-