Karlovarská krajská nemocnice dostala od ÚOHS čtyři pokuty

Karlovarské krajské nemocnici se nedaří vypisovat veřejné zakázky tak, aby za to nebyla opakovaně pokutována antimonopolním úřadem. Foto: KKN

K největším „recidivistům“ v oblasti porušování zákona o veřejných zakázkách patří Karlovarská krajská nemocnice, která v těchto dnech za porušení zákona dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čtyři pokuty v celkové výši 200.000 korun. Toto zdravotnické zařízení bylo ale již od ÚOHS pokutováno i v minulosti.

 

Antimonopolní úřad vedl s Karlovarskou krajskou nemocnicí čtyři správní řízení. Výše sankcí se pohybují podle míry zavinění a objemu zakázek v částkách od 10.000 do 100.000 korun. Ve všech případech podle antimonopolního úřadu spočíval hlavní problém v tom, že nemocnice poptávala v jednom tendru věci, které spolu nesouvisely a zakázky tak měla rozdělit na několik menších, aby se o ně mohl ucházet větší počat firem.

Nejvyšší pokuta – 100.000 korun – byla uložena za realizaci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje – část 10 – Mikrobiologie“. Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku poptával jeden kus hmotnostního spektrofotometru pro identifikaci mikroorganismů a jeden kus anaerobního boxu. Jednalo se tedy o dodávku specifických přístrojů s rozdílnými funkcemi s tím, že nejsou dány žádné objektivní důvody, na základě kterých bylo nutné v šetřené veřejné zakázce poptávat oba lékařské přístroje dohromady. „Tímto postupem (nerozdělením veřejné zakázky na části) mělo dojít k omezení hospodářské soutěže tím, že zadavatel fakticky vyloučil z účasti v zadávacím řízení okruh způsobilých dodavatelů,“ uvádí se v prvoinstančním rozhodnutí ÚOHS, které pak předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj potvrdil i ve druhém stupni.

Sankci za porušení zákona o veřejných zakázkách ve výši 60.000 korun uložil ÚOHS stejnému zadavateli za podobný delikt. Veřejnou zakázku „Zdravotnické přístroje – část 7 – Endoskopie a vrtačky“ v rozporu se zásadou zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 1 zákona nerozdělil zadavatel předmět veřejné zakázky na části. Dodávka jednotlivých přístrojů spolu přitom vzájemně nesouvisí a neexistují žádné objektivní důvody, proč tyto přístroje zadavatel měl poptávat dohromady. Tímto postupem zadavatel omezil okruh potenciálních dodavatelů.

Karlovarská krajská nemocnice „vyfasovala“ rovněž pokutu 30.000 korun za porušení zákona týkající se zakázky s názvem “Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN – akutní péče II. V rozporu se zákonem požadoval zadavatel vzájemně ne zcela související plnění zakázky. Jednalo se totiž o dodávku lůžek a matrací spolu s dodávkou resuscitačního a anestesiologického vozíku. Tímto postupem došlo k omezení vzájemného konkurenčního prostředí mezi dodavateli.

Karlovarská krajská nemocnice musí dále zaplatit 10.000 korun v případě zakázky na dodávku dvou kusů inkubátorů (včetně monitorů vitálních funkcí) a jednoho vyhřívaného lůžka. “Vzhledem k jejich specifičnosti a jejich rozdílným funkcím se jedná o natolik rozdílné přístroje, že nejsou zřejmé žádné objektivní důvody, na základě kterých bylo nutné nakupovat všechny tyto lékařské přístroje dohromady. „Tím zadavatel porušil § 6 zákona, když nedodržel zásadu zákazu diskriminace, neboť mu nic nebránilo v tom, aby rozdělením zakázky na části umožnil účast většího počtu uchazečů,” uvádí se v již pravomocném rozhodnutí.

Vysoké pokuty pro stejného zadavatele i v minulosti

Již v roce 2013 uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Karlovarské krajské nemocnici pokutu ve výši 300 000 korun za nedodržení postupu stanoveného zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel tehdy uzavřel řadu smluv na dodávky anesteziologických přístrojů a monitorů, zdravotnických přístrojů a zařízení a zdravotnického materiálu, aniž by provedl některé ze zadávacích řízení stanovených zákonem. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Karlovarská krajská nemocnice uzavřela se společností PURO-KLIMA tři kupní smlouvy na anesteziologické přístroje a monitory v celkové výši přesahující pět milionů korun (bez DPH). ÚOHS prokázal, že smlouvy tvořily z hlediska věcného, časového i místního jeden celek. Jednalo se tudíž o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, pro jejichž zadání musí být použito některého ze zadávacích řízení, uvedených v zákoně. O rok později obdržela Karlovarská krajská nemocnice od antimonopolního úřadu pokutu ve výši 100 000 korun, když za 28 milionů korun nakoupila skener od firmy Philips ČR a nesplnila přitom podmínky tendru.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda Ekonomickému deníku potvrdil, že zdravotnická zařízení se, podobně jako i další zadavatelé, mohou dopustit opakovaně pochybení při zadávání veřejných zakázek. Namátkou to v minulosti byla například Krajská zdravotní, letos pak bylo zjištěno více pochybení u Městské nemocnice Ostrava.

Kristián Chalupa, Ekonomický deník