Lékařská komora vyzvala k nerespektování zákona a podává kvůli eReceptu trestní oznámení

Prezident České lékařské komory Milan Kubek zavelel k útoku proti eReceptu, podařila se mu totiž nevídaná věc - na této bázi sjednotil komoru s ostatními lékařskými sdruženími i lékárníky. Foto: TC

 

Česká lékařská komora (ČLK) žádá, aby byla odložena účinnost zákona, který zavádí povinné eRecepty. Má za to, že Poslanecká sněmovna může rozhodnout hned na své ustavující schůzi v režimu legislativní nouze. Současně vyzvala lékaře, aby se nebáli i po 1. lednu vystavovat klasické papírové recepty s tím, že je bude komora bránit. Usnesli se na tom delegáti sjezdu ČLK, který se o víkendu uskutečnil v Brně. Vzhledem k tomu, že zákon jasně říká, že se po tomto datu, až na přesně vyjmenované výjimky, může lékař používat pouze elektronický recept, jde o výzvu k nerespektování zákona. Usnesením bylo také uloženo představenstvu ČLK zvážit podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který byl iniciátorem ustanovení o povinné elektronické preskripci. Komora současně požaduje vyjmutí soukromých lékařů z povinnosti EET.

Dále uvádíme podstatnou část všech usnesení ČLK.

 

Usnesení k elektronickému receptu:

 • Sjezd ČLK žádá, aby byla problematika e-receptu řešena na ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v režimu legislativní nouze a odložena účinnost příslušného zákona.
 • Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK zvážit podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který byl iniciátorem ustanovení o povinné elektronické preskripci, a to zda tento akt neměl korupční pozadí a ve svém důsledku nevede k obecnému ohrožení životů a zdraví lidí.
 • Sjezd ČLK vyslechl informaci ředitele SÚKL PharmDr. Blahuty a náměstka ministra zdravotnictví JUDr. Policara o zavedení povinného e-receptu od 1.1.2018. O připravenosti, bezpečnosti a užitečnosti povinného e-receptu sjezd nepřesvědčili. Proto sjezd ČLK doporučuje lékařům, aby zvážili, zda by se zapojením do e-receptu nevystavili riziku neoprávněného nakládání s osobními údaji a porušení Listiny základních práv a svobod.
 • ČLK vyzývá lékaře, aby i po 1.1.2018 předepisovali pacientům léky, a to jakýmkoliv možným způsobem. Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu, který představuje uzákonění povinných elektronických receptů. ČLK bude bránit všechny své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíší pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem.
 • ČLK trvá na svém stanovisku, že elektronické recepty musí i po 1.1.2018 zůstat pouze nepovinnou možností. Pacient musí mít právo elektronický recept odmítnout, aniž by byl trestán tím, že mu bude odpírána potřebná lékařská péče. Lékaři, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou elektronické recepty vystavovat, musí mít právo i nadále vykonávat svoji praxi a vystavovat svým pacientům recepty klasickým způsobem.
 • ČLK varuje lékaře před nejrůznějšími šmejdy, kteří se snaží obohacovat na skutečnosti, že systém elektronických receptů je velmi komplikovaný a uživatelsky nepřátelský.

Ostatní usnesení:

 • Sjezd ČLK požaduje výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře – poskytovatele zdravotních služeb, jejichž hotovostní příjmy jsou zanedbatelné.
 • Sjezd ČLK podporuje zvyšování platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, nemůže ale souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo pouze do nemocnic. Skutečnost, že ani v čase ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění není ministerstvo ochotno ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje komora za projev pohrdání a arogance. Personální devastace se přitom týká celého zdravotnictví, nikoli pouze nemocnic. Úhradová vyhláška zveřejněná ve Sbírce zákonů 31.10.2017 pod číslem 353/2017 Sb. opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, kterým je rok 2016, neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních pojišťoven. Vzhledem k meziroční míře inflace 2,9 % představuje vyhláška pokles reálných úhrad pro soukromé lékaře. Tento pokles vyznívá ještě dramatičtěji, pokud zohledníme nárůst nákladů, které soukromé lékaře čekají v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) a s elektronickými recepty, pokud se nakonec nepodaří před těmito povinnostmi soukromé lékaře uchránit. Na základě výše uvedeného sjezd ČLK ukládá prezidentu a představenstvu ČLK žádat revizi úhradové vyhlášky, jejímž výsledkem bude přiměřené navýšení úhrad všech typů ambulancí.
 • ČLK trvá na pravidelné roční 10 % valorizaci ceny práce nositelů výkonu v Seznamu zdravotních výkonů a ČLK trvá na zřízení komise při MZ, která se bude intenzivně zabývat problematikou režijních nákladů Seznamu zdravotních výkonů.
 • Sjezd ČLK ukládá představenstvu uspořádat v prvním čtvrtletí 2018 konferenci na téma Demografická data ve zdravotnictví a na tuto konferenci pozvat premiéra ČR a představitele ministerstev zdravotnictví, financí a školství.
 • ČLK podporuje projekt meziresortní integrace dat o ekonomice poskytovatelů zdravotních služeb a zejména snahu ÚZIS ČR o získání agregovaných (neadresných) dat z datových uložišť daňové správy. Tato data umožní významně snížit administrativní zátěž poskytovatelů a exaktně demonstrovat ekonomickou realitu jejich činnosti.
 • Sjezd ČLK podporuje členku představenstva ČLK MUDr. Alenu Dernerovou v jejím úmyslu předložit jako senátorka Parlamentu ČR návrh na změnu zákona č. 96/2004 Sb., který zruší obory terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny jako obory vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • ČLK upozorňuje, že ekonomická a personální krize ve zdravotnictví stále trvá. ČLK vytvořila Krizový plán obsahující návrhy na řešení problémů českého zdravotnictví. Sjezd ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK, aby s novou vládou jednali o možnosti realizace návrhů komory.
 • Sjezd ČLK oceňuje vstřícný postoj vedení VZP, které se snaží zmírnit dopady diskriminační úhradové vyhlášky na ambulantní lékaře. Sjezd ČLK vyzývá ostatní zdravotní pojišťovny, aby k ambulantním lékařům přistupovaly rovněž vstřícně.
 • Sjezd ČLK pověřuje představenstvo a prezidenta ČLK požádat zdravotní pojišťovny, aby vyčíslily (v Kč) rozdíl mezi vykázanou a zdravotními pojišťovnami uznanou zdravotní péčí a výší úhrady po uplatnění regulací a limitů plynoucích z úhradových vzorců v posledních pěti letech.
 • Sjezd ČLK pověřuje představenstvo ČLK přípravou novely SP č. 7 tak, aby bylo možno navýšit výši příspěvků na činnost v závislosti na době prodlení ode dne splatnosti.
 • Sjezd ČLK ukládá všem zástupcům komory v akreditačních komisích, aby prosazovali co nejjednodušší systém specializačního vzdělávání a bránili vytváření zbytečných nástavbových oborů a funkčních kurzů.
 • Sjezd ČLK ukládá představenstvu a prezidentovi ČLK, aby žádali stanovení povinnosti, podle níž by ÚZIS musel zveřejnit statistická data týkající se ekonomiky a personální situace v českém zdravotnictví vždy nejpozději do 1.9. následujícího roku bez ohledu na to, která politická strana v tu dobu bude mít svého zástupce na postu ministra zdravotnictví. Zároveň aby žádali podrobnou revizi toho, co musí poskytovatelé hlásit ÚZIS s automatickým vylučováním těch údajů, které hlásíme jiným institucím (krajské úřady, finanční úřady, zdravotní pojišťovny apod.)
 • Sjezd ČLK registruje jako jeden z nejzávažnějších důvodů odchodů mladých lékařů do zahraničí složitý a nejasný systém specializačního vzdělávání. Sjezd vyzývá všechny lékaře, kteří se podílejí na tvorbě pravidel specializačního vzdělávání, aby dbali na zjednodušení a zprůhlednění pravidel tak, aby byla pro mladé lékaře efektivní a současně přátelská
 • Sjezd ČLK schvaluje zakoupení nemovitosti pro Dům lékařů v Praze 9, která byla prezentovaná delegátům sjezdu, za podmínek přednesených na jednání sjezdu dne 11.11.2017 a pověřuje prezidenta ČLK, aby dohodl a uzavřel kupní smlouvu.

-cik-, zvýrazněný text ZD