Prezidenti profesních komor jednali s předsedou vlády, hlavním bodem byla EET

Za zdravotnické obory se setkání zúčastnil prezident lékařské komory Milan Kubek, lékárnické Lubomír Chudoba a stomatologické Roman Šmucler. Foto: Úřad vlády

Včera se předseda vlády Andrej Babiš setkal na Úřadě vlády se zástupci ze zákona zřízených profesních komor. Jednal s nimi o elektronické evidenci tržeb, růstu administrativy, podmínkách podnikání i komunikaci s úřady či o státní podpoře pro menší zaměstnavatele. Setkání se zúčastnila také ministryně financí Alena Schillerová. Premiér slíbil, že se bude s komorami setkávat čtyřikrát ročně,a  to i za přítomnosti rezortních ministrů. O schůzce přinesla zprávu jak lékařská komora, tak úřad vlády. 

 

Prezident ČLK Dr. Kubek jménem všech přítomných zástupců profesních samospráv na úvod poděkoval za pozvání a vyjádřil očekávání, že profesní komory zřízené zákonem zůstanou i nadále účastníky tzv. meziresortního připomínkového řízení a vyzval k tomu, aby stát ku prospěchu občanů více využíval jejich odborný potenciál. Zdůraznil, že profesní komory nejsou lobbystickými organizacemi, ale vykonávají v přenesené působnosti část veřejné správy, a tím, že dbají na vysoký odborný a etický standard výkonu profese svých členů, přispívají k ochraně občanů.

Předseda vlády ocenil význam profesních samospráv, které jsou nedílnou součástí demokratické společnosti, a přislíbil pravidelná jednání s jejich prezidenty v intervalu cca. 4x ročně s tím, že příští jednání by měla být věnována konkrétním problémům a měla by probíhat za účasti příslušných resortních ministrů. Představitele profesních komor též ujistil, že neplánuje žádné změny ve způsobu projednávání právních předpisů, které by omezovaly možnost profesních komor uplatňovat k těmto právním normám své připomínky.

Část jednání, kterého se účastnila ministryně financí JUDr. Schillerová, byla věnována dopadům elektronické evidence tržeb (EET) na příslušníky svobodných povolání. Milan Kubek upozornil, že žádný z podnikatelských svazů, s nimiž ministerstvo financí dosud jednalo, nezastupuje soukromé lékaře ani příslušníky dalších svobodných povolání. S ohledem na specifické postavení soukromých lékařů – poskytovatelů zdravotních služeb, pozve ministryně financí prezidenty tří zdravotnických komor k dalšímu jednání. „Naším cílem je prosadit výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře, kteří mají smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami a jejich hotovostní příjmy jsou marginální, a to bez ohledu na právní formu, v jaké svoji praxi provozují,“ uvedl Milan Kubek.

Ministerstvo financí tvrdí, že v současné době finalizuje novelu zákona o EET, kterou projednalo i se zástupci největších podnikatelských svazů a asociací. Jedním z výsledků jednání je mimo jiné off-line alternativa EET pro drobné živnostníky či poplatníky, kterou nyní ministerstvo dále rozpracovává. Premiér Andrej Babiš uvedl, že v odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde bylo EET zavedeno, rostla průměrná mzda meziročně za první tři čtvrtletí roku 2017 nejrychleji ze všech odvětví, a to o 12,6 procenta. Projektu EET vyjádřily podporu i významné podnikatelské asociace, včetně Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora a další. Také nález Ústavního soudu potvrdil, že zákon o EET není protiústavní, ale je legitimním nástrojem ke kontrole daňových povinností a správě daní.

Dalšími problémy, které chtějí s pomocí předsedy vlády řešit všechny profesní komory, jsou nelegální výkon povolání osobami, které nespadají pod pravomoc příslušné komory a neodbornými službami ohrožují bezpečnost občanů, a neutěšený stav právního rámce pro činnost soudních znalců, jejichž odbornost by chtěly profesní komory kontrolovat a garantovat.

Přítomní reprezentanti právnických komor vysvětlovali důvody svého odporu proti právním předpisům, které narušují ochranu důvěrných informací. Jedná se například o nové daňové předpisy. Obavy panují rovněž ze způsobu, jakým bude v ČR aplikováno evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Závěrem prezident ČLK Kubek požádal předsedu vlády, aby jednotlivým ministrům zdůraznil důležitost profesních samospráv a vyzval je k lepší spolupráci s komorami. Premiér to slíbil s tím, že příštího jednání, které se uskuteční na jaře, by se patrně měli účastnit také ministr spravedlnosti a ministr zdravotnictví.

Za profesní komory se setkání zúčastnili představitelé České lékařské komory, České lékárnické komory, Exekutorské komory ČR, České komory architektů, Českomoravské komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komory patentových zástupců ČR, České stomatologické komory, Komory daňových poradců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, České advokátní komory a Komory auditorů ČR.

-red, TZ ČLK a Úřadu vlády –