Zájem mediků o práci v českém zdravotnictví narůstá

I přes mírný pokles zájmu je pro české studenty, kteří chtějí pracovat v zahraničí, stále nejžádanější lokalitou jejich budoucího působení Německo. Public Domain Pictures

Zájem mediků o práci v českém zdravotnictví narůstá V Praze 16. dubna 2018 – Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult plánují po ukončení studia zůstat v České republice a věnovat se zde své profesi. V rámci srovnání meziročních výsledků se v České republice jedná o pozitivní trend, jelikož v roce 2016 chtělo zůstat v tuzemsku 73 % respondentů, v roce 2017 to bylo již 78 %. Tento trend sledujeme také u 80 % studentů 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult na Slovensku. Při výběru místa budoucí lékařské praxe zohledňují studenti, kteří chtějí po studiu zůstat ve své zemi, na prvním místě jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu, dále pak pracovní kolektiv, vyváženost pracovního a osobního času, velikost úvazku a plat.

 

Naproti tomu hlavními důvody studentů, kteří chtějí vycestovat za prací do zahraniční, jsou nejčastěji lepší platové podmínky, získání zkušeností ze zahraničí a v neposlední řadě také zajištění lepších životních podmínek. I přes mírný pokles zájmu je pro české studenty, kteří chtějí pracovat v zahraničí, stále nejžádanější lokalitou jejich budoucího působení Německo (29 %, v roce 2016 to bylo 39 %). Pro slovenské mediky je Německo s 18 % až na druhém místě jejich zájmu, první místo zaujímá Česká republika (19 %). Plánovaná délka zahraničního pobytu se u českých studentů nejčastěji pohybuje od 2 do 5 let (tuto možnost uvedlo 41 % z celkového počtu respondentů české národnosti). Studenti slovenských lékařských fakult se nejčastěji přiklánějí k variantě pobytu delšího než 11 let (40 %). Tyto závěry vyplynuly z mezinárodního průzkumu, který na přelomu roku 2017 a 2018 realizovala organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci 3. ročníku mezinárodního průzkumu „Barometr mezi mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice a čtyř lékařských fakult na Slovensku. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 917 respondentů z českých lékařských fakult (z toho bylo 65 % žen a 35 % mužů) a 495 ze slovenských lékařských fakult (z toho bylo 68 % žen a 32 % mužů).

Cílem třetího ročníku tohoto unikátního mezinárodního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů českých a slovenských lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

Adam Vojtěch

„Výsledky barometru mezi mediky mne potěšily. Ukazují, že nejenže čím dál méně studentů chce pracovat v zahraniční, ale také, že při výběru místa své budoucí lékařské praxe rozhodují primárně podmínky pro odborný rozvoj a pracovní kolektiv. Je tedy zřejmé, že vše není jen o platech. Proto se při naší práci musíme zaměřit na to, abychom našim lékařům vytvořili co nejlepší pracovní a odborné podmínky. Je však nutné, aby i samy nemocnice naslouchaly mladým lékařům a jejich potřebám a pracovaly na své personální politice. Věřím, že tím tak počet odcházejících studentů do zahraničí bude nadále klesat a přispěje to k dalšímu rozvoji českého zdravotnictví,“ řekl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Jaroslava Němcová

„Z výsledků letošního průzkumu mám obrovskou radost. Je fajn, že budoucí lékaři po dokončení studia chtějí pracovat v naší zemi. Je samozřejmě dobré, když někteří z nich chtějí načerpat zkušenosti v zahraničí, ale důležité je, aby se pak vrátili nazpátek. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se proto snažíme udělat maximum proto, abychom pozitivně motivovali zaměstnance a občany k práci v České republice a vytvářeli zde opravdu kvalitní pracovní trh,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jaroslava Němcová, MBA.

 

 

Robert Plaga

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vítá iniciativu Barometr mezi mediky, který proběhl již potřetí mezi studenty závěrečných ročníků lékařských fakult. Považujeme za důležité pravidelně zjišťovat, co je pro absolventy lékařských oborů důležité a jaké jsou jejich očekávání a priority. Věříme, že výsledky ankety poskytnou jejich potencionálním zaměstnavatelům informace, které jim umožní lépe reagovat na současný trend odchodů absolventů a mladých lékařů do zahraničí. Je potěšující, že výsledky ankety roku 2018 ukazují, že by se tento trend mohl změnit,“ doplnil ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D.

 

Robert Bezděk

„Je dobrou zprávou, že studenti lékařských fakult v České republice začínají mít stále větší zájem zůstat po ukončení studia v českých nemocnicích. Je to bezesporu odrazem lepšího vnímání celého zdravotního systému v České republice, ale především konkrétních podmínek v jednotlivých nemocnicích, kde studenti absolvují své stáže. Mělo by být povinností nás všech, kteří jsme spoluodpovědní za vytváření podmínek v systému zdravotnictví a v jednotlivých nemocnicích, aby se i nadále zvyšoval zájem našich studentů, pracovat v našich nemocnicích,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Středočeského kraje JUDr. Robert Bezděk, CSc.

 

Tomáš Zima

„Třetí ročník již tradičního průzkumu mezi mediky v České republice naznačuje, že zájem o práci v tuzemsku roste. Věřím, že tento pozitivní trend bude signálem pro budoucí zaměstnavatele, kteří by se měli snažit zvyšovat atraktivitu pracovních nabídek s ohledem na klíčové potřeby studentů, jež je ovlivňují před jejich nástupem do zaměstnání. Těmito klíčovými faktory jsou především jednoznačné podmínky pro předatestační/specializační přípravu, pracovní kolektiv, vyváženost pracovního a osobního času a v neposlední řadě velikost úvazku. Zajímavým faktem je také to, že stoupá zájem o práci ve „státním“ zdravotnickém sektoru a meziročně se zvyšuje atraktivita pracovních míst v nemocnicích před ambulantním sektorem. U studentů, kteří by rádi pracovali po ukončení studia v České republice, sledujeme meziroční stabilizaci při výběru oboru, kdy opět dominuje všeobecné praktické lékařství spolu s vnitřním a dětským lékařstvím. Přes mírný pokles zájmu studentů o možnost vycestovat za prací do zahraniční je stále patrné, že nejčastějším podnětem k odjezdu jsou platové ohodnocení, lepší životní podmínky a nově také možnost vyšší míry supervize nad prací lékaře,“ řekl rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Václav Šimánek

„S velkým zájmem jsem si přečetl výsledky celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“. Je výborné, že práce managementů nemocnic při stabilizaci českého zdravotnictví jde správným směrem. To jasně prokazuje vzestupný trend zájmu absolventů lékařských fakult o zaměstnání v naší republice. Je nutné trvale ukazovat dobré výsledky našich nemocnic nejen hospodářské, ale zejména vzdělané týmy zdravotníků a využití moderních léčebných metod. Hlavní hybnou silou ve fakultních nemocnicích jsou vysokoškolští učitelé, kteří musí medikům ukázat krásu medicíny a nadchnout je pro obor. Bohužel v nejbližší době právě tito učitelé budou nedostatkové zboží,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Jolana Těšínová

„Výsledky průzkumu mezi studenty lékařských fakult nám ukazují, jak významně studenti hodnotí definování jasných a jednoznačných podmínek pro předatestační přípravu, které je ovlivňují při výběru místa jejich budoucí lékařské praxe v ČR a na Slovensku. Z průzkumu je patrné výraznější vnímání „právního rozměru“ povolání lékaře u českých studentů, o čemž svědčí preference zaměření jejich práce na méně rizikové obory, jako je všeobecné praktické lékařství, vnitřní či dětské lékařství, ale i aspekt nedostatečné supervize nad jejich prací jako důvod odmítnutí nabídky k zaměstnání. Rozdílné vnímání mezi studenty obou zemí úzce souvisí s komplikovaným nastavením právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb v ČR, což je oblast, o kterou se studenti dnes intenzivně zajímají již v průběhu samotného studia na lékařské fakultě,“ uvedla přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

Michal Čarvaš

„Považuji tento barometr a srovnání za velice přínosné a zajímavé. Z porovnání mezi českými a slovenskými studenty vyplývá, že rozdíly nejsou nijak veliké. Z výsledků vyplývá, že slovenští studenti mají vyšší očekávání ohledně svého budoucího platového ohodnocení. Věřím, že nejen tyto mzdová očekávání, ale i požadavek na dobré podmínky pro předatestační i poatestační přípravu, dobrý kolektiv a práci s moderním vybavením jim jsme schopni v jihočeských nemocnicích nabídnout. Docela mě překvapuje a mrzí, že atraktivní operační obory v čele s chirurgií chybí mezi obory, které by budoucí lékaři chtěli vykonávat. Ať se ale rozhodnou pro jakýkoli obor, práci v zahraničí či v Čechách, přeji jim, aby je práce bavila a přinášela prospěch našim občanům – pacientům,“ dodal předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA.

Tomáš Fančovič

„Radi sme sa zapojili do tohto prieskumu, pretože si myslím, že je veľmi aktuálny. Musím popravde priznať, že ma výsledky hlasovania veľmi milo prekvapili. Všetci vieme, že naše zdravotníctvo momentálne prechádza krízou, ktorú dokážu vyriešiť len mladí lekári v spolupráci s politikmi. Preto si myslím, že je úžasné, že výsledky konečne ukázali klesajúcu tendenciu odlivu mladých lekárov do zahraničia. Zároveň ale chápem preferencie odchádzajúcich kolegov do Nemecka. Ako Slovák študujúci v Českej republike, odchádzajúcich do ČR. Každopádne si ale myslím, že je stále prioritou dlhodobo pracovať na podmienkach, ktoré podporia lekárov v práci v ich rodnej krajine,“ okomentoval viceprezident pro interní záležitosti spolku mediků Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Tomáš Fančovič.

Daniel Vavřina

„Velmi nás těší meziročně rostoucí zájem českých mediků o práci v tuzemsku. Výsledky letošního ročníku průzkumu ukazují, že 78 % dotazovaných má v plánu po ukončení jejich studia na českých lékařských fakultách pracovat v České republice. V létě roku 2017 jsme navíc realizovali průzkumnou sondu mezi absolventy, kteří tou dobou měli za sebou první rok po ukončení studia. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že své pracovní uplatnění našla většina respondentů do 3 měsíců od absolvování studia, a proto věříme, že pro budoucí mladé lékaře a lékařky je české zdravotnictví stále velmi atraktivní. Z průzkumu také vyplynulo, že téměř 67 % dotazovaných českých mediků by bylo ochotno obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování budoucí profesní kariéry, což vnímáme jako pozitivní impulz ve prospěch českého zdravotního systému, “ zmínil zakladatel HealthCare Institute, o.p.s. Daniel Vavřina.

 

Shrnutí průzkumu mezi studenty lékařských fakult v ČR a SR

78 % studentů české národnosti projevilo svůj zájem pracovat po ukončení studia v České republice, 22 % preferuje práci v zahraničí. Meziročně byl v rámci této oblasti zaznamenán nárůst o 5 procentních bodů (tj. ze 73 % na 78 %).

Hlavní faktory, které studenty ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí lékařské praxe:

  • jasné a jednoznačné podmínky pro předatestační / specializační přípravu,
  • velikost úvazku,
  • pracovní kolektiv,
  • vyváženost pracovního a osobního času,
  • plat.

67 % studentů české národnosti by bylo ochotno obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování budoucí profesní kariéry. Studenti slovenských lékařských fakult jsou v této oblasti ochotni obětovat svůj čas v 82 % případů.

Meziročně klesl počet studentů, kteří chtějí odcestovat za prací do Německa o 10 procentních bodů (tj. z 39 % na 29 %). Naopak se zvýšil zájem mediků o možnost vycestovat do Rakouska a to o 7 procentních bodů (tj. z 11 % na 18 %).

-TC HCI-