Jak správně vykazovat screeningové vyšetření karcinomu kolorekta

JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka odboru smluvní politiky VZP

V červnové poradně vám přinášíme kompletní postup pro vykazování screeningu karcinomu kolorekta. Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta hrazené ze zdravotního pojištění má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta.

 

Screening u asymptomatických jedinců ve věku 50–54 let

Zpravidla v rámci pravidelné preventivní prohlídky v 50 letech věku provede registrující všeobecný praktický lékař nebo registrující gynekolog (v případě mužů to může být registrující gynekolog jejich partnerky) test na okultní krvácení ve stolici (TOKS); toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí dále v jednoročním intervalu.

Vyšetření se pojišťovně vykazuje v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, platnými kódy výkonů:

15120 – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní

15121 – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní.

V případě negativního výsledku (TOKS) je v odstupu 1 roku toto vyšetření u dané osoby opakováno – opět vykazováno kódy 15120 nebo 15121.

V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je pojištěnec odeslán na kolonoskopické vyšetření na schválené akreditované pracoviště, které je ve smluvním vztahu pro tuto péči s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Podmínkou úhrady tohoto vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je doporučení registrujícího všeobecného praktického lékaře nebo registrujícího gynekologa.

Pokud je výsledek tohoto kolonoskopického vyšetření negativní, vykazuje se kód výkonu:

15101 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález negativní.

Screeningový program je tímto na 10 let přerušen. Pojištěnec se automaticky přesouvá do schématu vyšetření pro věkovou skupinu starších 55 let.

Pokud je výsledek tohoto kolonoskopického vyšetření pozitivní, ve smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Kolonoskopický výkon se vykazuje kódem:

15103 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález pozitivní.

Péče o tohoto pojištěnce je zdravotním pojišťovnám následně vykazována platnými kódy ze Seznamu zdravotních výkonů – jejich omezení je dáno pouze omezením uvedeným v platném Seznamu zdravotních výkonů, žádná jiná omezení se na tuto péči nevztahují.

 

Screening u asymptomatických jedinců ve věku 55 let a starší

V těchto případech jsou dvě možnosti postupu screeningu:

1) opakovaný TOKS, nebo

2) primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu.

Ad 1) TOKS

Je vykazován kódy výkonů:

15120 – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní

15121 – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní.

V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie – vykazováno kódy: 15101 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález negativní, případně 15103 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález pozitivní.

V případě negativního výsledku (TOKS) je screeningový postup následující:

  1. a) TOKS opakovaný v dvouletém intervalu – vykazován kódy výkonů 15120, případně 15121, nebo
  2. b) provedení primární screeningové kolonoskopie – vykazována kódy výkonů 15105, případně

ad 2) Primární SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE

Indikuje ji registrující všeobecný praktický lékař nebo endoskopista příslušného centra. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři.

Vykazováno kódy výkonů:

15105 Screeningová kolonoskopie – nález negativní

Je-li výsledek screeningové kolonoskopie negativní, je další primární screeningová kolonoskopie indikována v intervalu za 10 let.

15107 Screeningová kolonoskopie – nález pozitivní

V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Péče o tohoto pojištěnce je zdravotním pojišťovnám vykazována platnými kódy ze Seznamu zdravotních výkonů – jejich omezení je dáno pouze omezením uvedeným v platném Seznamu zdravotních výkonů, žádná jiná omezení se na tuto péči nevztahují.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho poskytovatele konzultovat či ověřit na jiném pracovišti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningovým programem, si musí toto další vyšetření hradit sám – jedná se o zdravotní službu nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

V případě, že je při kolonoskopii v rámci screeningového vyšetření potřeba provést další související péči (např. polypektomie, odběr biologického materiálu), vykazuje se zdravotní pojišťovně platnými kódy výkonů dle Seznamu zdravotních výkonů.

JUDr. Lenka Havlasová

ředitelka odboru smluvní politiky