Nová pravidla pro odměny ředitelů státních nemocnic: „Jsou motivační a dosáhnou na ně jen ti, kteří si je skutečně zaslouží,“ říká ministr

Na západě od našich hranic by ředitel velké fakultní nemocnice měl zhruba pětkrát, u soukromých dokonce desetkrát, větší plat, než má průměrně v Česku. Foto: Koláž ZD

V průměru si dnes ředitel státní nemocnice přinese měsíčně domů 75 tisíc korun čistého. Přitom odpovídá za tisíce lidí a několikamiliardové obraty. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch upravil systém odměňování ředitelů tak, aby si mohli výrazně přilepšit. V kritériích najdeme i motivace ke zveřejňování smluv, k otevřeným veřejným zakázkám, využívání eReceptů, čerpání evropských peněz, či zajištění akreditovaného vzdělávání. Samozřejmě kromě standardních cílů v oblasti ekonomiky, řízení a kvality. Roční plat ředitele nemocnice mohou vylepšit cílové odměny o 54 % a mimořádné o 25 % až 100 %.

 

Podle ministra Vojtěcha bylo důvodů pro úpravu systému odměňování několik. „Jednak výše platu dle mého názoru neodpovídala současným tržním podmínkám. Musíme si uvědomit, že ředitelé velkých nemocnic hospodaří s obratem až 10 miliard korun a mají na starosti tisíce zaměstnanců, a to je skutečně velká odpovědnost. Pokud chceme na tuto pozici kvalitní manažery, musíme je umět zaplatit,“ řekl Zdravotnickému deníku.

Ministr byl nespokojen s dosavadním systémem rozdělování odměn podle „ne zcela jasných“ pravidel. Nově jsou určena srozumitelná kritéria. „Ředitelé tak dopředu vědí, co musí splnit, aby na odměny dosáhli. Celkově jsme je nastavili tak, aby byly pro ředitele motivační. Dosáhnou na ně zkrátka jen ti, kteří si to skutečně zaslouží a za konkrétní dobře realizované úkoly. Věřím, že to přispěje k větší efektivitě řízení nemocnic,“ shrnul Adam Vojtěch.

Změny v odměňování nám pak blíže osvětlila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Cílové odměny

Pro stanovení cílových odměn za rok 2019 byly ředitelům fakultních a ostatních velkých nemocnic určeny oblasti hodnocení, a to: kvalita zveřejňování smluv v registru smluv, využívání eReceptů v souladu se zákonem, změna krátkodobých závazků nad 60 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění, veřejné zakázky (míra prosoutěženosti nákupů otevřeným řízením) a akreditace nemocnic v oblasti vzdělávání.

Cílové odměny mohou při maximálním splnění všech kritérií dosáhnout 54 % ročního platu ředitele nemocnice.

             Váhy jednotlivých oblastí

Mimořádné odměny

Pro stanovení mimořádných odměn ředitelům všech přímo řízených organizací bude MZ realizovat individuální hodnocení, ve kterém budou zohledněny níže uvedené oblasti. Oblasti jsou stanoveny obecně, ale při individuálním hodnocení bude přihlédnuto například k charakteru konkrétní organizace, náplni její činnosti, ke konkrétním úkolům, k tomu, zda jde o příspěvkovou organizaci nebo organizační složku státu atd.

Základní oblasti Individuálního hodnocení

Ekonomika

 • výsledek hospodaření
 • cash flow
 • parametr pohotové likvidity
 • míra naplnění úhradové potenciálu
 • míra zadluženosti
 • realizace spolufinancovaných investic

Systém řízení

 • aktuálnost a relevantnost korporátní strategie organizace
 • naplňování stanovených cílů

Kvalita a úroveň poskytované péče (u PZS)

 • získání a udržení akreditace podle vyhlášky č. 102/2012 Sb.
 • kvalita poskytované péče očima pacienta

Vědecká a výzkumná činnost

 • počet vědeckých / výzkumných projektů financovaných z institucionální podpory

Mediální obraz

 • PR aktivity, počet pozitivních článků a reportáží
 • absence skandálů a mediálních kauz

Oblast vzdělávání

 • zda se organizace akreditovala ke vzdělávání v základních kmenech lékařů, ve kterých poskytuje péči a které je schopna v co nejširší možné míře zabezpečit a zda toto vzdělávání v nemocnici skutečně probíhá.
 • zda se organizace akreditovala ke vzdělávání v již zveřejněných specializovaných výcvicích, které je schopna v co nejširší možné míře zabezpečit a zda toto vzdělávání v nemocnici skutečně probíhá.
 • zda se organizace akreditovala k zajištění praktické části aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a zda absolvování praktické části této zkoušky skutečně na svých pracovištích uchazečům umožňuje.
 • zda organizace využívá možnosti dotačních programů na podporu rezidenčních míst, a to jak na celé specializační vzdělávání, tak i na vzdělávání v základním kmeni.
 • zda organizace umožňuje na svých akreditovaných pracovištích absolvovat povinné praxe a stáže lékařům v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství.
 • zda organizace umožňuje na svých akreditovaných pracovištích vzdělávání v celé šíři oboru pediatrie.

Další specifické cíle stanovené zřizovatelem

 • naplňovaní cílů strategie reformy psychiatrické péče
 • čerpaní prostředků z EF v souladu s harmonogramem projektu
 • aktivní zapojení do projektu sdružených nákupů

 

O vztahu mimořádných odměn k ročnímu platu ředitele bude rozhodnuto v průběhu hodnocení. V závislosti na typu, velikosti organizace a náročnosti vykonávaných úkolů půjde o 25 % až 100 % ročního platu ředitele.

-cik-