Průkazky pro lidi s poruchami autistického spektra dostanou lékaři do ordinací

Průkaz osob s poruchou autistického spektra. Foto: MZ

Ministerstvo zdravotnictví včera dořešilo, jak bude distribuovat průkazky pro lidi s poruchami autistického spektra. Ty mají pacientům pomoci předcházet vzniku náročných situací, do kterých se osoby s PAS dostávají při ošetření, hospitalizaci, přepravě, jednání na úřadech i kdykoliv jindy, kdy se na řešení podílejí jakékoli pořádkové či bezpečnostní složky (podrobněji jsme o průkazkách informovali také zde).

 

Průkazy budou distribuovány v podobě přílohy k časopisu VOX PEDIATRIAE, časopisu OSPDL pro praktické lékaře pro děti a dorost a obdobně společně s časopisem Practicus, který vydává Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Touto formou budou průkazy distribuovány přímo do ordinací, kde si je mohou vyžádat jednotliví zájemci s PAS. Vysvětlující text bude uveden uvnitř příslušného čísla.

Třetí možností je využití signálního kódu od pojišťovny. VZP na základě žádosti o signální kód k edukaci pacienta s PAS zašle praktikovi průkazy PAS pro pacienty, na které bude signální kód vystavován. Distribuce bude rovněž do ordinace praktického lékaře.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž zašle průkazy PAS na krajské úřady, kde budou k dispozici pro případné zájemce. Průkazy budou rozdistribuovány do konce května 2019.

Jak bude vystavování průkazu probíhat? Ošetřující praktický lékař, klinický psycholog nebo psychiatr vystaví a potvrdí všem pacientům, které má ve své péči a mají ve zdravotnické dokumentaci zanesen doklad o stanovení diagnózy PAS, průkaz, a to bezplatně. Do karty přitom vyplní jméno a příjmení osoby s PAS, datum narození, datum vystavení/aktualizace, podpis potvrzujícího lékaře a razítko. Potvrzuje tak, že držitel průkazu má ve zdravotnické dokumentaci doklad o stanovení odpovídající diagnózy oprávněným specialistou (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog). Aktualizace bude realizována na žádost osoby s PAS či jejího zákonného zástupce v případech zásadní změny v informacích uvedených v průkazu. Do zdravotnické dokumentace žadatele o průkaz se zároveň provede záznam s datem vystavení či aktualizace průkazu. Další informace na průkazce vyplní držitel či jeho zákonný zástupce a opatří ji aktuální fotografií obvyklých průkazkových rozměrů.

Průkazka opravňuje držitele průkazu k přednostnímu ošetření v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře, specialisty či ve zdravotnickém zařízení, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí. Lze ho také využít při zvládání náročných situací na veřejnosti, při jednání s policií a záchrannou službou a dále tam, kde lze vyžadovat dodržování zásad Komunikačního souboru, jako jsou pracoviště resortů zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí či vnitra.

Personál či odpovědný pracovník po předložení průkazu pak bude dodržovat zásady komunikace s osobou s autismem a doporučené postupy obsažené v Komunikačním souboru, respektovat individualitu a specifické projevy držitele průkazu, přičemž bude úzce spolupracovat s jeho doprovodem.

Průkaz by měl být potvrzujícím lékařem vystaven oprávněnému žadateli s PAS, neprodleně po obdržení zprávy o stanovení diagnózy PAS vystavené odborníkem nebo přímo při jejím stanovení.

Průkazka je prostředkem k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho osobě z hlediska zajištění odpovídající komunikace, přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám. Pomáhá předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a k sociálnímu vyloučení. Napomáhá zúčastněným aktérům zátěžových situací zvládnout tyto s minimálním negativním dopadem na ně samotné, vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra a další materiály související s průkazem najdete zde.

-red, MZ-