Dohodovací řízení: Zubařům se už vyplatí pracovat „na pojišťovnu“. Dohodli se i ambulantní specialisté, doprava a radiodiagnostika

Dohodovací řízení zatím pokračuje sérií úspěšných dohod, které se podařilo uzavřít k dnešnímu dni u více než poloviny ze všech 14 segmentů. Foto: Rytíři krále Artuše, shromáždění u kulatého stolu se zlatým grálem, obrázek pochází s francouzských biblio sbírek z 15. století, zdroj Wikipedia

Máme jeden z nejvyšších počtů zubařů na obyvatele na světě, a přesto je často nemožné sehnat jejich služby jinak než za vysoké částky v hotovosti, protože prostě nepracují „na pojišťovnu“. To by mohla zcela zásadně změnit dohoda o úhradách péče pro příští rok, kterou se ve středu podařilo uzavřít České stomatologické komoře se zdravotními pojišťovnami. „Dohoda umožní zajistit základní stomatologickou péči pro všech 10 miliónů pojištěnců v České republice. Úhradu jsme navázali na registrujícího stomatologa a navýšili jsme základní výkony, které jsou používány ve stomatologické péči,“ komentoval výsledky Dohodovacího řízení pro Zdravotnický deník David Šmehlík, náměstek VZP. K dohodě došlo ve středu také se zástupci dopravní zdravotní služby a mimoústavní radiodiagnostické péče, ve čtvrtek pak dohodu uzavřel i klíčový segment ambulantních specialistů.

 

Zubaři si dlouhodobě stěžovali, že se jim nevyplatí pracovat pro pojišťovnu. Příští rok se ovšem situace radikálně změní – navýší se a přebudují úhrady, provážou s registrací pojištěnce a samozřejmě se zohlední i vyšší ceny materiálů tak, aby odpovídaly realitě.  „Navýšili jsme hodnotu komplexního vyšetření, nahradili jsme vyprázdněný kód zrušených regulačních poplatků novým kódem epizody péče kontaktu (kód 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře s hodnotou 45 Kč – pozn. redakce). Zreálnili jsme ceny materiálu, navýšili ceny výkonů a základní péči jsme navázali na péči registrujících stomatologů a tím jsme podpořili poskytování péče tzv. na pojišťovnu. Kromě toho jsme navýšili ceny výkonů u dětské stomatologické péče a doplnili tam nově výkony sedace,“ vysvětlil nám náměstek Šmehlík s tím, že byla také navýšena hodnota výkonu extrakce zubu u neregistrujících lékařů. „Pokud bude pojištěnec potřebovat akutní stomatologickou péči, může mu jí poskytnout i lékař, který není jeho registrujícím stomatologem,“ říká a dodává: „Dohodli jsme se s Českou stomatologickou komorou na úhradách pro příští rok tak, aby nedocházelo k tomu, že máme sice dostatek stomatologů, ale neposkytuj hrazené zdravotní služby. To je průlom, který zajistí to, co nás trápilo nejvíce – dostupnost stomatologické péče.“

Dále je v dohodě zapracováno ustanovení, že zdravotní pojišťovna je oprávněna po projednání se zástupci poskytovatelů omezit výši úhrady poskytovatelům v oboru zubní lékařství tak, „aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství v roce 2020 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny“. Pojišťovny uhradí nad rámec svých zdravotně pojistných plánů pouze u neodkladné péče poskytnutí většího objemu oproti roku 2019.

Konec frustrace v dopravě, dohoda u ambulantních specialistů

Segment zdravotnické dopravní služby v minulosti rostl pouze o jedno procento. Vznikl tam deficit v úhradách, hromadily se problémy a rostla frustrace. „V souvislosti s růstem mezd a nákladů na pohonné hmoty bylo nutné tento segment stabilizovat. Nastavili jsme úhrady výkonu dopravy na stejnou úroveň jako u záchranné služby a navýšili jsme základní výkony tak, abychom segment stabilizovali. Hrozila tam velká krize, stávka a až kolaps segmentu,“ přibližuje David Šmehlík význam dohody, jíž se podařilo dosáhnout.

Také ve složitém segmentu ambulantních specialistů se podařilo dospět k dohodě. Ona složitost spočívá v různorodosti, velmi širokém spektru odborností – a to nejen lékařských – s různými potřebami. Ostatně celý název zní: Segment mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů.

„Nastavili jsme zvýšenou hodnotu bodu a bonifikace za režim otevřené ambulance, to znamená, že ambulantní specialisté, kteří přijímají nové pacienty do péče, dostanou bonifikaci za to, že nové pojištěnce registrují a že mají určitý objednávkový systém s garantovanou objednací dobou. Současně je podpořeno vzdělávání a kvalifikace. Zreálnili jsme ceny výkonů u ORL, které byly dlouhodobě podfinancované. Bylo dohodnuto, že bude umožněna úhrada nových výkonů, které vstupují do úhrad za základní hodnotu, tedy, že nebudou za korunu, ale za stejnou hodnotu bodu. U dětských oftalmologů jsme umožnili vykazování kompenzace regulačních poplatků, které dosud neměli. Hodnota PURO u lékařů, kteří otevřeli nové ambulance, byla dorovnána na úroveň těch stávajících,“ vyjmenovává hlavní změny náměstek Šmehlík.

V tomto segmentu se hlasovalo o dvou návrzích. Jedním z nich byl návrh ČLK-o.s., který jednohlasně odmítly všechny zdravotní pojišťovny. Přijat byl druhý návrh, který předložily společně VZP a Svaz zdravotních pojišťoven a zapracovaly do něj úpravy navržené zástupci poskytovatelů. Tento návrh získal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a více než dvou třetin přítomných zástupců příslušných profesních sdružení poskytovatelů. Podle informací ZD pro něj hlasovala i jedna zástupkyně lékařské komory.

V segmentu mimoústavních laboratoří a mimoústavní radiodiagnostické péče došlo zatím k parciální dohodě v radiodiagnostice, tedy o na úhradách rentgenu, magnetické rezonance, CT vyšetření (všechno se týká péče poskytované mimo nemocnic). „U laboratoří už máme v podstatě dohodu, akorát se tam řeší vyjmutí jedné části laboratorního segmentu, kterou bychom měli dořešit během týdne,“ doplňuje informaci náměstek VZP David Šmehlík.

-cik-