Finanční vypořádání předběžných úhrad: kdy je zasíláno a jak probíhá zúčtování doplatků či přeplatků?

Eva Vavřinová, vedoucí oddělení ekonomiky zdravotní péče

Přestože je finanční vypořádání předběžných úhrad popsáno ve smlouvě Všeobecné zdravotní pojišťovny s poskytovatelem zdravotních služeb či v úhradovém dodatku ke smlouvě na daný rok, stále panují v této problematice nejasnosti. V dnešní poradně tedy stručně shrneme, o co se vlastně jedná, jakými způsoby je poskytovatel zdravotních služeb informován o provedeném finančním vypořádání a jaké možnosti má při realizaci doplatku či přeplatků.

 

Do systému ročního výpočtu výsledné úhrady a vypořádání předběžných úhrad spadají poskytovatelé akutní lůžkové péče, poskytovatelé ambulantní specializované péče, odbornost gynekologie, dále laboratorní odbornosti, RTG a UZ diagnostika, fyzioterapie, domácí péče atd.

Předběžná měsíční úhrada je zálohová platba, která se za hodnocené období finančně vypořádává v rámci celkového ročního vyúčtování (po výpočtu výsledné úhrady, včetně regulačních omezení), a to nejpozději do 120-180 dní po skončení hodnoceného období (dle platné úhradové vyhlášky pro daný segment poskytovatelů a rok).

Zaslání informace – oznámení výsledné úhrady

O provedeném finančním vypořádání předběžných úhrad (dále jen „vyúčtování“) za daný kalendářní rok informuje Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytovatele zdravotních služeb zasláním dopisu. Dopis je odesílán v závislosti na předem sjednaném způsobu komunikace s poskytovatelem zdravotních služeb.

1) V případě, že je smluvně sjednán způsob elektronické komunikace, pak je dopis s vyúčtováním prioritně doručen elektronicky přes ověřený komunikační kanál příslušného IČZ na VZP Point, kde je k dispozici téměř okamžitě po vytvoření. O doručení dopisu s vyúčtováním (stejně tak jako o další elektronické korespondenci z VZP) může být poskytovatel zdravotních služeb informován využitím funkcionality VZP Pointu, která umožňuje aktivaci tzv. denních přehledů. Aktivaci notifikačních e-mailů, které informují o veškerých zprávách doručených do Schránky, si však musí uživatel VZP Pointu nastavit. Ve výchozím nastavení tato funkcionalita aktivní není.

2) Pokud není smluvně sjednán elektronický způsob komunikace, ale je zřízena (a ve smlouvě uvedena) datová schránka, pak je dopis doručen elektronicky do datové schránky.

3) Poslední možností je doručení poštou. Tento způsob je dnes již výjimečný a je využíván pouze u poskytovatelů zdravotní péče, u kterých není možno využít uvedené způsoby spolehlivého a rychlého elektronického doručení.

Realizace doplatků a přeplatků vyúčtování

V případě, že finanční vypořádání vykazuje doplatek, bude tato vypočtená částka připsaná na účet poskytovatele zdravotních služeb samostatnou platbou. Je-li výsledkem finančního vypořádání přeplatek, bude započten proti následující splatné faktuře. Existuje však více možností, jak přeplatek vypořádat.

1) Započtení celé pohledávky z následující splatné faktury či více faktur.

2) Započtení části pohledávky ve výši 50 % z fakturované měsíční částky až do zaplacení pohledávky.

3) Úhrada celé pohledávky na účet VZP v ČNB (variabilní symbol je uveden ve vyúčtování pod výsledkem finančního vypořádání).

4) Dohoda o uznání dluhu ve splátkách.

Pro dohodu o způsobu úhrady přeplatku je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka Všeobecné zdravotní pojišťovny, jehož telefonní kontakt i e-mail je vždy uveden v záhlaví vyúčtování. Na tohoto pracovníka je možné se obrátit i v případě reklamace vyúčtování.

Ing. Bc. Eva Vavřinová, MBA
vedoucí oddělení ekonomiky zdravotní péče