Na Královských Vinohradech pomáhá vážně nemocným pacientům a jejich blízkým tým paliativní péče

Mezi hlavní úkoly paliativního týmu patří otevřená komunikace s pacientem a jeho blízkými o pravděpodobném dalším vývoji onemocnění a vytvoření plánu péče v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta. Ilustrační foto: Mediadefense.gov

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se jako jedna ze šesti nemocnic v České republice od začátku června účastní projektu zaměřeného na podporu paliativní péče v nemocnicích. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti paliativní péče pro hospitalizované pacienty s nevyléčitelnou nemocí a pro jejich rodiny formou konziliárního paliativního týmu.

 

Podpůrný a paliativní tým FNKV je složen z lékařů a sester specializovaných v paliativní medicíně, ze zdravotně-sociálních pracovníků, psychiatrů/psychoterapeutů, kaplana a fyzioterapeuta. Tým poskytuje ve spolupráci s primárními ošetřujícími týmy jednotlivých klinik paliativní péči pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, a jejich rodinám. Paliativní intervence zaměřená nejen na tělesné symptomy, ale také na psychosociální a spirituální obtíže, prokazatelně zlepšuje kvalitu života těchto pacientů a jejich blízkých a podporuje dobrou adaptaci na zásadní životní změny, které závažné onemocnění přináší.

Mezi hlavní úkoly paliativního týmu patří otevřená komunikace s pacientem a jeho blízkými o pravděpodobném dalším vývoji onemocnění a vytvoření plánu péče v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta. Spolupráce primárních týmů jednotlivých oborů s týmem paliativní péče zvyšuje spoluúčast pacientů na rozhodování o důležitých otázkách týkajících se další léčby, které jsou často medicínsko-etického charakteru, a umožňuje tak poskytovat profesionální na pacienta zaměřenou péči. Zahraniční studie ukazují, že paliativní péče by měla být integrována časně, tedy již v době diagnózy život limitujícího onemocnění, a profitují z ní nejen onkologičtí pacienti, ale také například pacienti se srdečním či ledvinným selháním a další.

Pilotní projekt ověřuje metodiku implementace paliativní péče v nemocnicích akutní péče, mapuje, jakým způsobem se jednotlivé profese multidisciplinárního paliativního týmu podílejí na péči o pacienty a jejich blízké, a testuje úhradový mechanismus, který by v budoucnu umožnil tuto péči hradit ze zdravotního pojištění.

Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou. Je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

TZ KV