Čtvrtek, 4. března, 2021

Může pití sladkých nápojů přispívat k rakovině? Ano, i když ne tak dramaticky, jak by to mohlo na první pohled dle nové studie vypadat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vypití každých 100 ml sladkého nápoje denně zvyšuje riziko rakoviny o 18 procent, zjistila studie publikovaná v British Medical Journal. Zpráva, kterou převzala řada světových i českých médií, však není tak katastrofická, jak se možná na první pohled zdá. Jak upozorňuje v analýze britská Národní zdravotní služba (NHS), znamená v reálu oněch 18 procent čtyři případy rakoviny z tisíce obyvatel navíc během pětiletého období. Zároveň nelze s jistotou říci, že právě a jedině sladké nápoje byly tím, co rakovinu způsobilo. Jde však o další důkaz k mozaice poznatků, jaký dopad na zdraví má zdravý životní styl.

 

„Tato velká prospektivní studie ukázala, že konzumace sladkých nápojů je spojena s rizikem rakoviny celkově a zejména s rakovinou prsu. S rizikem rakoviny jsou přitom spojeny i stoprocentní ovocné džusy. Výsledky je potřeba ověřit v dalších rozsáhlých prospektivních studiích, naznačují ale, že v západních zemích hojně konzumované sladké nápoje mohou představovat důležitý faktor při prevenci rakoviny,“ píší autoři studie ve shrnutí.

Výzkum provedli vědci z Univerzity Paříž XIII, Avicenovy nemocnice a Francouzské agentury pro veřejné zdraví. Studie NutriNet-Santé, která zahrnovala 101 257 lidí (79 procent tvořily ženy), probíhala prostřednictvím internetových dotazníků. Po zaregistrování lidé vyplnili pět dotazníků ohledně diety (jídla i pití), pohybové aktivity, zdraví, sociodemografických údajů, životního stylu, výšky a váhy. Váhu a stravovací návyky pak měli průběžně zaznamenávat každých šest měsíců. Jednou ročně se navíc opakoval zdravotní dotazník, změnu zdravotního stavu ale mohli účastníci nahlásit kdykoliv. Pokud přitom byla u daného člověka diagnostikována rakovina, požádal ho lékař výzkumného týmu o zdravotní záznamy. Tým také sledoval výskyt rakoviny nebo úmrtí na ni v systému národního zdravotního pojištění a v registru úmrtí.

Dieta byla hodnocena za využití standardního dotazníku, kdy měli účastníci zaznamenávat svůj jídelníček během tří po sobě nejdoucích dní (dva v týdnu, jeden o víkendu) ve čtrnáctidenním období. Dotazník přitom obsahoval celkem 97 typů sladkých nápojů a 12 typů nápojů uměle doslazovaných. Jako sladké nápoje byly definovány ty, které obsahovaly více než pět procent jednoduchých cukrů. Zahrnuty byly i teplé a šumivé nápoje či energy drinky (nápoje obvykle obsahovaly kolem 11 gramů cukru na 100 ml). A aby byla zajištěna spolehlivost informací, dělali výzkumníci kontroly, zda dotazovaní vyplňují údaje dle pravdy, přičemž ti, u nichž panovalo podezření na zkreslování, byli vyškrtnuti.

Sběr dat v rámci prospektivní kohortní studie odstartoval v roce 2009 a stále běží, publikované výsledky ale vycházejí z údajů sebraných do roku 2017 (medián setrvání ve studii byl pět let). Při vyhodnocování byl zohledňován věk, pohlaví, vzdělání, další stravovací návyky (energetický příjem, konzumace alkoholu, konzumace ovoce a zeleniny), BMI, fyzická aktivita, zdravotní stav (například diabetes II. typu) či rodinná anamnéza rakoviny. V rakoviny prsu byl vzat v potaz i počet dětí, menopauza, užívání antikoncepce nebo hormonální terapie.

Rizikem je zejména rakovina prsu

Přestože se na spojení mezi cukrem a metabolismem, váhou či kardiovaskulárními chorobami zaměřovala řada studií, jen málo se jich věnovalo souvislosti s rakovinou – a ty, které se problematikou zabývaly, nenašly jednoznačné pojítko. Proto se francouzští výzkumníci rozhodli pro velkou prospektivní kohortní studii, která by se na problém zaměřila v dlouhodobém měřítku.

Co studie zjistila? Účastníci, kteří pili více sladkých nápojů, zkonzumovali denně průměrně 186 ml, zatímco ti, kdo jich pili méně, spotřebovali denně průměrně 93 ml. Během sledování se celkem u 2193 účastníků, tedy dvou procent, objevila rakovina. Když přitom odborníci zohlednili další faktory, vyšlo jim, že vyšší riziko rakoviny měli ti, kdo vypili víc slazených nápojů. S každými 100 ml sladkého nápoje na osobu denně se totiž relativní riziko zvedlo o 18 procent v porovnání s těmi, kdo si oněch 100 ml nápoje odpustili. Při zaměření se na konkrétní typy rakoviny pak vyšlo, že milovnice sladkých nápojů měly vyšší riziko rakoviny prsu, a to o 22 procent. Oproti tomu se nenašlo žádné pojítko mezi pitím sladkých nápojů a rizikem rakoviny prostaty či střev.

Zajímavým zjištěním, které hodně akcentovala i česká média, je, že s rizikem rakoviny jsou stejně jako jiné sladké nápoje typu coly spjaty i stoprocentní ovocné džusy. Naopak u uměle doslazovaných nápojů spojení s rakovinou sledováno nebylo, je však nutno podotknout, že obliba tohoto pití byla u účastníků studie poměrně malá (polovina účastníků vypila průměrně méně než sedm ml denně).

Mediální interpretace mohou být matoucí

Jak poukazuje NHS, má studie řadu pozitiv: je provedena na velkém množství lidí, opakovaně zaznamenává konzumaci i sleduje účastníky dlouhou dobu. Odborníci také učinili řadu kroků, aby se ujistili o správnosti dat. Zohlednili i řadu faktorů, které mohly výsledky ovlivnit.

„Je ale důležité porozumět tomu, co přesně 18 procentní nárůst rizika rakoviny zjištěný ve studii znamená. Jde o relativně málo: 22 lidí z každého tisíce vyvine rakovinu. V návaznosti na zjištěné poznatky pak každý, kdo zkonzumoval navíc 100 ml sladkého nápoje denně (s tím, že všechno ostatní zůstalo stejné), může očekávat nárůst, takže 26 lidí z tisíce vyvine během studie rakovinu. To samozřejmě platí jen tehdy, kdyby sladké nápoje přímo způsobovaly vyšší riziko rakoviny, což je nejisté,“ podtrhuje britská Národní zdravotní služba ve své analýze.

To, jak se lidé chovají, totiž může být ovlivněno různými socioekonomickými a dalšími faktory. Ti, kdo pijí více sladkých nápojů, tak mohou mít rozdílné chování nebo charakteristiky oproti těm, kdo jich tolik nepijí – což může ovlivnit výsledky analýzy, i když se v tomto případě výzkumníci velmi snažili vliv dalších faktorů redukovat. Faktem také je, že studie se účastnili francouzští dobrovolníci, hlavně ženy, a nejde tak o reprezentativní vzorek populace ve Francii ani jiných státech. Výsledky by proto bylo vhodné ověřit v dalších velkých studiích.

Analýza NHS každopádně podtrhuje, že některé mediální interpretace nové studie mohou být pro čtenáře matoucí, protože kladou důraz na relativní riziko (tj. nárůst o 18 procent) bez kontextu, jaké je skutečné riziko. Navíc mnohdy není zřejmé, že sladké nápoje nemusí být příčinou rakoviny. Tématem budoucího vědeckého výzkumu by proto mělo být to, jakým způsobem vlastně sladké nápoje přispívají k riziku rakoviny a případně zda je na vině cukr, nebo jiné složky nápojů.

Nová studie každopádně znovu potvrzuje již známý fakt: příliš mnoho cukru nám škodí. Pokud zkonzumujeme v jakékoliv formě více kalorií, než spálíme, hrozí nám nadváha a tím se také zvyšuje riziko rakoviny. To naopak snižuje zdravý životní styl: pravidelní cvičení, zdravé stravování, nekouření a omezené pití alkoholu.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY