Epidemie COVID-19 začíná v Česku pronikat do populace seniorů. Ministr zdravotnictví proto vydal mimořádné opatření, které má chránit klienty zařízení sociálních služeb. Foto: archiv

Mimořádné opatření ministra zdravotnictví pro domovy pro seniory a lůžková zařízení v sociálních službách, máme detaily

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes odpoledne na tiskové konferenci představil mimořádné opatření proti šíření nemoci COVID-19 , jimiž se mají řídit domovy pro seniory a lůžková zařízení poskytovatelů sociálních služeb. Vycházel přitom z expertních doporučení, vytvořených Klinickou skupinou COVID MZ. Toto doporučení se tedy dnešním dnem stává mimořádným opatřením. Obsahuje mj. požadavek na vyčlenění deseti procent lůžek pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy COVID-19. Přinášíme vám jeho plné znění.  

 

Odborné doporučení KS COVID Ministerstva zdravotnictví k opatřením v domovech pro seniory  a lůžkových zařízení poskytovatele sociálních služeb v prevenci přenosu a šíření nemoci COVID-19

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací nákazy COVID-19 a zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty navzájem a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb doporučuje dodržovat následující opatření.

Režimová opatření

 • Striktní dodržování zákazu návštěv, pokud to nevyžaduje zdravotní stav klienta.
 • Zákaz vstupu nebo významné omezení vstupu všech dobrovolníků vyjma osob, které vykonávají pracovní povinnosti nebo dobrovolnou výpomoc dle zákona č. 240/2000 sb., krizového zákona, zbytných pracovníků fakultativních služeb zbytných pracovníků (kadeřnice, pedikérky apod.) a zbytných zdravotnických pracovníků.
 • Maximálně omezit pohyb klientů po zařízení, zákaz pobytu na společenských místnostech, zákaz vzájemných návštěv na pokojích.
 • Zrušit všechny skupinové aktivity.
 • Zrušit společné stravování, doporučeno stravování pouze na vlastních pokojích.
 • Zavést pravidelné měření teploty všem klientům 2x denně (ráno a večer) s využitím bezkontaktních teploměrů. Klienti s teplotou ≥37,5 °C budou ihned izolováni.
 • Každodenní kontrola zdravotního stavu všech klientů se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění nebo dosud známé možné příznaky nákazy COVID-19 (rýma, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, bolesti v krku).
 • Zavést měření teploty všem zaměstnancům před příchodem do práce s využitím bezkontaktních teploměrů, dotaz na možný kontakt s nákazou COVID-19 a dotaz na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou ≥37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.
 • Zavést zvýšenou hygienu rukou (mytí a dezinfekce) – před jídlem nebo přípravou stravy, po použití WC, po kašli, kýchání či smrkání, před a po poskytování péče jiným osobám.
 • Nedotýkat se obličeje, zejména nosu, úst a očí nemytýma rukama.
 • Personál používá ochranu úst a nosu po celou dobu práce.
 • Provádět zvýšenou dezinfekci povrchů zaměřenou zejména na místa s častějším dotykem osob – kliky u dveří, vypínače, telefony, stoly, madla, vnější části toalet, umyvadla.
 • Zajistit dostatečné větrání místností, optimálně několikrát denně.
 • Při manipulaci s kuchyňským nádobím atd. používat rukavice, nádobí omývat horkou vodou s detergenty nebo v myčce.
 • Při manipulaci s prádlem používat rukavice a provádět zvýšenou hygienu rukou.
 • Při manipulaci s rukavicemi dbát na správnou manipulaci s nimi zejména při sundávání.
 • V případě výskytu nákazy COVID-19 musí všichni, kteří mají péči nebo jsou v kontaktu s tímto pacientem používat OOPP (voděodolný overal nebo empír, respirátor FFP2, rukavice, štít nebo brýle.

Organizační opatření

 • Zařízení si vyčlení kapacitu pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy COVID-19. Optimální počet vyčleněných lůžek je 10 % celkové lůžkové kapacity zařízení.
 • Zařízení se rozdělí na COVID a non-COVID zóny.
 • Zařízení si vyčlení samostatné toalety a umyvárny pouze pro klienty s podezřením nebo prokázaným onemocněním COVID-19. V případě, že nejsou umístěny přímo na pokojích, musí být lokalizovány v COVID zóně co nejblíže pokojům.
 • V případě výskytu nákazy COVID-19 mezi klienty zařízení, budou všichni zaměstnanci, kteří přichází do styku s nemocným, zcela odděleni od ostatních klientů a zaměstnanců. Budou používat samostatná, pro ně vyčleněné toalety a WC.
 • Informovat klienty a veškerý personál o zavedených opatřeních a o nutnosti zamezení kontaktů mezi osobami.
 • Informovat a nacvičit s veškerým personálem řádné používání osobních ochranných prostředků.
 • Zajistit dostatek prostředků na mytí a dezinfekci rukou.
 • Umístit prostředky k dezinfekci rukou v každém pokoji klientů a současně ve vybraných společných prostorách.
 • Informovat všechny zaměstnance o případném výskytu suspektního nebo potvrzeného případu COVID-19 v zařízení.
 • V případě rozvoje příznaků respiračního onemocnění u zaměstnance v průběhu práce okamžitě informovat nadřízeného a opustit pracoviště.

Klienti s podezřením na nákazu nebo s potvrzenou nákazou COVID-19

 • Izolace na jednolůžkovém pokoji, optimálně s vlastní koupelnou, ev. zajistit mobilní toaletu.
 • V případě většího počtu klientů s příznaky je možné je umisťovat na vícelůžkových pokojích.
 • Označit místa pobytu potenciálně nemocných osob, aby byly rozeznatelné pro ostatní klienty a zaměstnance.
 • Pro péči o tyto osoby používat vyčleněné vybavení – tonometry, teploměry atd.
 • Zamezit sdílení osobních věcí s jinými klienty nebo zaměstnanci, např. jídelní příbory, nádobí, ručníky, telefony apod.
 • Zajistit ochranu úst a nosu u pacientů dovoluje-li to jejich zdravotní stav, zejména a vždy když musí opustit pokoj.
 • Vyčlenit personál pro péči o tyto osoby a vybavit ho OOPP, dodržovat doporučené postupy oblékání a zejména svlékání OOPP k zamezení rizika kontaminace. Po svléknutí OOPP vždy provést hygienu a dezinfekci rukou.
 • Zamezit kontaktu s jinými klienty a ostatním personálem.
 • V případě podezření na nákazu u klienta ihned kontaktovat praktického lékaře a místně příslušný OOVZ, který zajistí provedení testu na COVID-19.

Zdroj: MZČR