Neděle, 5. prosince, 2021

Česko má hotový Národní akční plán pro prevenci sebevražd. Do roku 2030 půjde na problematiku 300 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Snížit počet sebevražd o jednu třetinu – to je hlavní cíl Národního akčního plánu prevence sebevražd pro roky 2020 až 2030. V rámci čtyř strategických cílů jsou v něm rozpracovány jednotlivé úkoly, díky nimž by se mělo kýženého stavu dosáhnout. Jde například o ztížení přístupu k některým prostředkům sebevraždy, dostupnost pomoci, intervenčních služeb a léčby, školení pracovníků, kteří mohou sebevražednost ovlivnit (vedle zdravotníků a sociálních pracovníků například učitelé, novináři či zaměstnanci železnic) nebo destigmatizace a informovanost široké veřejnosti. Naplňování plánu by měla hlídat Národní rada pro duševní zdraví, v jejímž čele je premiér, což by mělo zajistit spolupráci všech potřebných rezortů. Na problematiku by přitom mělo během nadcházejících deseti let jít podle plánu skoro 300 milionů korun.

 

„Každá sebevražda je tragickou událostí. Ročně si v České republice vlastní rukou vezme život na 1300 osob, v průměru tedy každý den alespoň tři lidé. Tím sebevražda jako příčina úmrtí ve smutných statistikách násobně předčí dopravní nehody,“ uvádí v preambuli strategického dokumentu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Akční plán přitom reaguje na neklesající míru sebevražednosti a dosavadní absenci národního strategického dokumentu. Hlavním cílem tak je v souladu s dokumentem Organizace spojených národů Sustainable Development Goals snížit do roku 2030 sebevražednost o jednu třetinu. Mělo by tak být dosaženo stavu, kdy člověk procházející krizí s možným sebevražedným jednáním bude včas identifikován (např. sebediagnostikou, za pomoci blízkých či záchytem rizika ve službách) a bude moci využít spektrum dostupných kontaktních nebo vzdálených služeb.

Mezi klíčové oblasti patří omezování dostupnosti prostředků k vykonání sebevraždy, zodpovědnější práce médií při informování o problematice sebevražd, dostupnost služeb pro osoby se zvýšeným rizikem spáchání sebevraždy, školení a vzdělávání, zajištění léčby na důkazech a dostupnosti krizové intervence, zajištění služeb pro pozůstalé, obecné zlepšení povědomí, osvěta a destigmatizace, výzkum a sběr dat a zajištění dohledu a koordinace aktivit v oblasti výzkumu a prevence sebevražd.

Jak je na první pohled patrné, jde o problematiku multidisciplinární a meziresortní. Plán proto stanoví jednotlivé strategické cíle, které se dále dělí do specifických cílů a opatření, u kterých je vždy uvedena zodpovědnost za jejich naplňování. Stanoveny jsou indikátory poukazující na úspěšnost plnění cílů, které budou průběžně vyhodnocovány. Koordinace a dohled nad plněním plánu bude v rukou Rady vlády pro duševní zdraví, díky čemuž by měla být zajištěna součinnost všech resortů. Ústřední koordinační úloha by ovšem měla připadnout ministerstvu zdravotnictví.

Nad světovým, ale pod evropským průměrem

Co se přitom týče počtu sebevražd, jsme v Česku pod evropským, ale nad celosvětovým průměrem. Zatímco v Evropě za rok 2016 došlo k 15,4 sebevražd na 100 tisíc obyvatel a celosvětový průměr je 10,6 sebevražd na 100 tisíc obyvatel, v České republice dosáhla míra sebevražednosti 13,1 případů na 100 tisíc obyvatel.

„Míra sebevražednosti je nejvyšší mezi seniory, stabilně je pak více sebevražd zastoupeno u mužů. Alarmující skutečnost je, že u lidí ve věku 15–24 let je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí. Od roku 1992 se v České republice nevedou údaje o sebevražedných pokusech, nicméně jejich počet WHO odhaduje až na dvacetinásobek dokonaných suicidií,“ konstatuje plán. Podobně jako v zahraničí se tak míra sebevražednosti zvyšuje s věkem, kdy u mužů ve věku nad 74 let připadalá více než 40 sebevražd na 100 tisíc obyvatel. Z hlediska okresů s nejvyšší mírou sebevražednosti se jedná o Tachov, Sokolov, Českou Lípu či Trutnov, a to u obou pohlaví.

Jedním z důležitých nástrojů prevence, na který se zaměřuje i akční plán, je omezování dostupnosti prostředků sebevraždy. U nás je dlouhodobě u obou pohlaví nejčastějším způsobem oběšení (cca 40 % žen a 60 % mužů). Mezi muži jsou dalšími vyhledávanými způsoby výstřel (cca 12 %), skok z výše (necelých 20 %) a sebeotrávení (cca 7 %). U žen je to pak sebeotrávení (cca 22 %), skok z výše (necelých 20 %) či skok nebo lehnutí si před pohyblivý předmět (cca 8 %).

„Z dostupné vědecké evidence víme, že je možné účinně omezovat přístup k některým z prostředků k vykonání sebevraždy a že tento preventivní postup může zachraňovat životy. Je doloženo, že regulace léčiv obsahujících paracetamol a způsobu jejich výdeje vedla ke snížení počtu sebevražd pomocí těchto léčiv. Problematika léčiv se týká zejména velikosti balení léčiv a jejich dostupnosti či shromažďování léčiv a jejich kumulaci (zejména u starších osob),“ uvádí akční plán. Preventivní opatření jsou na místě také na tzv. železničních hot spotech (pod vlaky ročně skončí dvě stovky lidí) a dalších místech, která lidé volí k sebevraždě.

Zásadní je dostupnost služeb

V současnosti jsou také nedostatečně zajištěné služby ambulantní péče, krizových center či denních stacionářů, a pokud dostupné jsou, bývají silně vytížené. Linky důvěry vykazují silný převis neobsloužených hovorů, který v některých případech dosahuje násobků obsloužených. Téměř nedostupná je online pomoc a doposud nevyužitý je potenciál mobilních aplikací. Vedle toho často chybí návaznost jednotlivých služeb, zejména po hospitalizaci pro psychiatrickou diagnózu.

„Ukazuje se, že lidé procházející krizí a vyhledávající např. psychoterapii, často absolvují dlouhé čekací lhůty nebo je pro ně psychoterapie finančně nedostupná. Z provedených rozhovorů dále vyplývá důležitá role zdravotních pojišťoven, které mají podstatný vliv na dostupnost péče. Mnoho odborníků ve zdravotnické sféře referuje o obtížích při vykazování jednotlivých úkonů při práci s osobou ohroženou sebevraždou, kdy do celé situace vstupuje otázka financování,“ poukazuje akční plán.

Podobně je to s léčbou. Špatně dostupná je například dialektická behaviorální terapie, která byla v rámci metodiky prevence sebevražd v ČR identifikována jako efektivní prevence u některých cílových skupin, například u osob s hraniční poruchou osobnosti. V Česku je také nedostatečná nabídka podpůrných skupin pro osoby po pokusu o sebevraždu, které mohou fungovat jako systém záchytné péče pro pozůstalé, u kterých se sebevraždou blízkého člena zvyšuje vlastní riziko spáchání sebevraždy. Důležité přitom je také edukace rodin, jejichž člen se o sebevraždu pokusil.

„Ročně je pro úmyslné sebepoškození hospitalizováno na 3000 osob, zejména ve věku 15–24 let. Pro jejich rodiny je tento akt často nepochopitelný a právě prostřednictvím psychoedukace je možné vyšší porozumění příčinám a jevům, které k němu mohly vést. To může vést i k lepší prognóze a prevenci opakování,“ objasňuje plán.

Velmi důležitou součástí prevence je také vzdělávání a průběžné školení. Dnes totiž mezi pomáhajícími profesemi mnohdy chybí důležité informace založené na důkazech a přetrvávají i mnohé mýty. „Odborníci také vyjadřují jistou míru nejistoty v oblasti práce a komunikace se suicidálním člověkem. Někteří praktičtí lékaři si nejsou jistí, jak identifikovat suicidální osobu, což souvisí s nižší senzitivitou k problematice duševních onemocnění. Právě vzdělávání v oblasti identifikace depresivních a jiných duševních onemocnění, jejichž průvodními příznaky mohou být sebevražedné myšlenky, bylo opakovaně prokázáno jako efektivní prevence sebevražd,“ vysvětluje plán. „I v odborné obci přetrvávají různé mýty o sebevraždách, které mohou vést k nevhodnému zacházení či neschopnosti včasné identifikace suicidálního rizika,“ dodává plán.

To souvisí i s problematikou destigmatizace a vyvracení mýtů o sebevraždách. „Je potřeba pokračovat v destigmatizaci a detabuizaci sebevražednosti a sebepoškozování, které nejsou běžně obsahem osvětových kampaní ani v oblasti duševního zdraví,“ uvádí plán. Součástí opatření by také měl být vhodný způsob informování o problematice ze strany médií, otevřená komunikace ve školním prostředí, informace pro učitele či možnosti supervizí.

Součástí plánu je také výpočet potřebných finančních prostředků. „Celkový finanční dopad realizace jednotlivých opatření Národního akčního plánu pro prevenci sebevražd je 298 100 000 Kč (počítáno za celé období 2020-2030). Z toho finanční nároky jsou následující: pro Ministerstvo dopravy ČR 40 000 000 Kč, pro Ministerstvo spravedlnosti ČR 5 000 000 Kč, Ministerstvo vnitra ČR 55 334 000 Kč, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 55 334 000 Kč, Evropské sociální fondy ČR 1 000 000 Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 5 100 000 Kč a Ministerstvo zdravotnictví 136 334 000 Kč,“ shrnuje plán.

Jednotlivé cíle akčního plánu

Strategický cíl 1: Preventivní intervence a opatření prevence sebevražd a sebepoškozování jsou běžnou komponentou v oblasti prevence v rámci veřejného zdraví.

1.1 Analýza vlivu způsobu výdeje léčiv a jeho rizikovosti s ohledem na jejich zneužívání k záměrným otravám se sebevražedným úmyslem.

Opatření 1.1.1: Analýza vlivu způsobu výdeje léčiv obsahujících paracetamol

Zodpovědnost: MZd, NUDZ, TIS, SÚKL

Termín plnění: 12/2020

Rozpočet: 300 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Zpráva z analýzy a vyplývající návrh regulačního opatření SÚKL ke způsobu výdeje léčiv s obsahem paracetamolu na základě dat TIS a hlášení od zdravotnických pracovníků

1.2 Zajištění podkladů pro rozhodování o omezování dostupnosti prostředků pro vykonání sebevraždy.

Opatření 1.2.1: Analýza dat Toxikologické informační služby (TIS) ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví týkající se záměrných otrav se sebevražedným úmyslem a ustanovení pravidelného poskytování dat a výstupu z analýz pro potřeby Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Zodpovědnost: NUDZ, TIS

Termín plnění: od 1/2022 průběžně do 12/2030

Rozpočet: 300 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Pravidelné výroční publikace založené na analýzách dat TIS. Nastavení sdílení dat a analytických výstupů mezi TIS a SÚKL.

Opatření 1.2.2: Analýza dat SŽDC o sebevraždách na železnici s cílem identifikace hot-spotů, míst kde se nejčastěji dějí sebevraždy.

Zodpovědnost: NUDZ, SŽDC

Termín plnění: 12/2020

Rozpočet: Bez dopadu na rozpočet

Indikátor: Publikace analýzy dat o sebevraždách na železnici identifikující hot-spoty

1.3 Implementace preventivních intervencí na úrovni železniční dopravní sítě.

Opatření 1.3.1: Pilotní projekt intervence na tzv. hot-spotech, místech, kde jsou nejčastěji páchány sebevraždy. Tato intervence bude založena zejména na omezení přístupu k lokalitě, zvýšení pravděpodobnosti zásahu a motivování k vyhledání pomoci.

Zodpovědnost: MD, NUDZ, SŽDC

Termín plnění: Průběžně do 12/2030

Rozpočet: 40 000 000 Kč z kapitoly MD

Indikátor: Realizace pilotního projektu na třech lokacích, zpráva z projektu, doporučení pro další implementaci této praxe

1.4 Zajištění bezpečného prostředí v rámci institucí.

Opatření 1.4.1: Vytvoření jednotného manuálu bezpečného prostředí pro oddělení akutní psychiatrické péče, jehož součástí budou obrazové ukázky a příklady různých řešení a konkrétních realizací v ČR i zahraničí.

Zodpovědnost: MZd, NUDZ

Termín plnění: 12/2021

Rozpočet: 400 000 Kč z kapitoly Mzd

Indikátor: Existence manuálu bezpečného prostředí. Představení manuálu prostřednictvím setkání manažerů sledování kvality a bezpečí poskytování zdravotní péče a jiných klíčových pracovníků relevantních služeb. Materiál bude volně dostupný online.

Opatření 1.4.2: Pilotní projekt zajištění bezpečného prostředí v rámci zařízení psychiatrické péče podle existujících standardů. Součástí projektu je zajištění supervize a možnosti konzultace s nadřízeným pro personál, který se setkal s osobou, jež spáchala sebevraždu, a výběr standardizovaného nástroje pro vyhodnocení suicidálního rizika včetně nastavení procesu jeho používání a předávání jeho výsledků napříč procesem péče.

Zodpovědnost: MZd, NUDZ

Termín plnění: 12/2030

Rozpočet: 35 000 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Realizace pilotního projektu v alespoň dvou institucích, zpráva z projektu, doporučení pro další implementaci této praxe

Opatření 1.4.3: Revize postupů vězeňských zařízení včetně vazebních věznic s ohledem na problematiku prevence sebepoškozování a sebevražedného jednání s důrazem na bezpečnost prostředí a omezování dostupnosti prostředků k vykonání sebevraždy a uspořádání školení pro zaměstnance Vězeňské služby

Zodpovědnost: MSp, NUDZ, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba

Termín plnění: 12/2028

Rozpočet: 5 000 000 Kč z kapitoly MSp

Indikátor: Existence revidovaných postupů a jejich implementace ve vězeňských zařízení. V revidovaných postupech je proškoleno 500 zaměstnanců VS ČR.

1.5 Zodpovědná mediální praxe.

Opatření 1.5.1: Vzdělat novináře v obsahu manuálu pro média, jehož součástí je problematika zodpovědného informování o sebevraždách v rámci navrhovaného pokračování celostátní destigmatizační kampaně (opatření 2.4.1 NAPDZ).

Zodpovědnost: NUDZ, MZd, Syndikát novinářů ČR, z.s., jednotliví poskytovatelé mediálního obsahu

Termín plnění: 12/2025

Rozpočet: Realizováno v rámci celostátní destigmatizační kampaně, která je navržena v NAPDZ jako opatření 2.4.1

Indikátor: Alespoň 400 novinářů prošlo kurzem k manuálu pro média. Je nutné zastoupení novinářů ze všech regionů a napříč spektrem médií (tištěná, online, národní, regionální, zpravodajství, bulvární tisk).

1.6 Inovativní přístupy

Opatření 1.6.1: Zajistit předřazování odkazů a kontaktů na krizovou pomoc při zadání dotazu souvisejícího se sebevražedným úmyslem do internetového vyhledávače.

Zodpovědnost: NUDZ, MZd

Termín plnění: 12/2030

Rozpočet: Realizováno z programů společenské odpovědnosti dotčených společností.

Indikátor: Internetové vyhledávače s majoritním pokrytím v ČR (Google, Seznam) při zadání dotazu, který naznačuje sebevražedný záměr (např. „Jak provést sebevraždu?“) předřazují odkazy a kontakty na krizovou pomoc (opatření 2.2.1).

Strategický cíl 2: Služby v oblasti duševního zdraví a služby sociální péče určené pro poskytnutí pomoci člověku procházejícímu krizí jsou dostupné časem, místem, kapacitou i cenou a jsou k dispozici v komunitě podle potřeby, je ustanovena dobrá praxe předávání klientů mezi těmito službami a služby samotné poskytují péči založenou na důkazech.

2.1 Poskytnout podporu a realizovat rozvoj potřebných služeb pro osoby se zvýšeným rizikem spáchání sebevraždy.

Opatření 2.1.1: V souladu s opatřením 4.3.1 NAPDZ posílit krizová centra a služby a rozšířit jejich síť, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd. Zřídit specializovaná centra zaměřená na děti s komplexním traumatem.

Zodpovědnost: MZd, MPSV

Spolupracující subjekt: ÚV

Termín plnění: Průběžně do 2030

Rozpočet: Specifikováno v NAPDZ

Indikátor: Specifikováno v NAPDZ

Opatření 2.1.2: V souladu s opatřením 4.2.4 NAPDZ zajistit rozvoj ambulancí s rozšířenou péčí (ARP) s regionálně potřebnou specializací, založený na základě evaluace pilotního projektu 6 ambulancí s rozšířenou péčí. V rámci plánovaných 200 ARP zřídit 20 adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty jako formu specializovaných ARP. Pilotovat služby konziliární psychiatrické péče.

Zodpovědnost: MZd

Spolupracující subjekt: ÚV, ZP, SZP

Termín plnění: Evaluace pilotního projektu ARP 12/2021, evaluace pilotního projektu konziliárních služeb 1/2026, ostatní průběžně

Rozpočet: Specifikováno v NAPDZ

Indikátor: Specifikováno v NAPDZ

Opatření 2.1.3: Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva (zaměřenou také na osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra).

Zodpovědnost: MZd, MPSV

Termín plnění: Průběžně do 2030

Rozpočet: Specifikováno v NAPDZ

Indikátor: Specifikováno v NAPDZ

Opatření 2.1.4: Zajištění návaznosti služeb po propuštění z hospitalizace pro psychiatrické onemocnění prostřednictvím pilotního projektu financovaného z výzvy MPSV; v případě osvědčení pilotu šíření této praxe.

Zodpovědnost: MZd

Termín plnění: 12/2028

Rozpočet: N/A z projektů reformy psychiatrické péče

Indikátor: Zpráva z projektu, doporučení pro širší implementaci této praxe

Opatření 2.1.5: Podpora a rozvoj stávající telefonní a online krizové intervence.

Zodpovědnost: MPSV, MZd, MV

Termín plnění: Průběžně do 2030

Rozpočet: Celkem 16 000 000 Kč/rok z kapitol příslušných ministerstev, celkem 160 000 000 Kč. Zdroje alokovány rovnoměrně z kapitol jednotlivých ministerstev.

Indikátor: Průběžný 2% meziroční růst obsloužených osob u podpořených služeb poskytujících telefonní a online krizovou intervenci.

Opatření 2.1.6: Realizace pilotního projektu podpůrné skupiny pro osoby po pokusu o sebevraždu v rámci systému psychiatrické péče se zapojením peer pracovníka a psychoterapeuta.

Zodpovědnost: MZd, NUDZ, zainteresované subjekty

Termín plnění: 12/2030

Rozpočet: 20 000 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Realizace pilotního projektu čtyř podpůrných skupin fungujících po dobu alespoň jednoho roku, zpráva z projektu, doporučení pro širší implementaci této praxe

Opatření 2.1.7: Revize postupů práce složek integrovaného záchranného systému ve vztahu k sebevražedným osobám, jejich příbuzným a pozůstalým po dokonané sebevraždě včetně zprostředkování kontaktů směrem k subjektům, které jsou schopny zprostředkovat pomoc těmto osobám.

Zodpovědnost: MZd, NUDZ, MV, zainteresované subjekty

Termín plnění: 12/2027

Rozpočet: 2 000 000 Kč z kapitoly MV

Indikátor: Existence revidovaných postupů vzešlých z jednání všech složek IZS a odborníků v oblasti duševního zdraví a prevence sebevražedného jednání

Opatření 2.1.8: Vývoj a pilotní testování vzdělávacího programu (psychoedukace) pro blízké a rodinné příslušníky osob po sebevražedném pokusu.

Zodpovědnost: MZd

Termín plnění: Průběžně do 2030

Rozpočet: 18 000 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Existence vzdělávacího programu pro blízké a rodinné příslušníky osob po sebevražedném pokusu, realizace pilotního testování v rámci tří psychiatrických nemocnic (alespoň 100 účastníků v každé nemocnici), zpráva z projektu, doporučení pro další implementaci této praxe

2.2 Dostupnost ověřených informací o problematice sebepoškozování, sebevražednosti a jejich prevence včetně odkazů na pomoc v krizi.

Opatření 2.2.1: Zajistit dostupnost na důkazech založených informací o problematice sebepoškozování, sebevražednosti a jejich prevence včetně odkazů na pomoc v krizi nebo při výskytu sebevraždy na pracovišti nebo ve školském prostředí prostřednictvím Národního zdravotního informačního portálu (NZIP).

Zodpovědnost: MZd, NUDZ, zainteresované subjekty

Termín plnění: 12/2028

Rozpočet: 1 000 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Oblast sebepoškozování a sebevražednosti a jejich prevence včetně odkazů na pomoc je pokryta v portálu NZIP.

Strategický cíl 3: Problematika sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence je součástí vzdělávání relevantních profesí a běžným prvkem v osvětových kampaních.

3.1 Profesionálové v relevantních profesích se orientují v problematice sebepoškozování, sebevražednosti, jejich příčin a možné prevence a jsou schopni své poznatky přínosně aplikovat v praxi.

Opatření 3.1.1: Vypracovat analýzu potřeb a kompetencí pracovníků sociálních služeb v práci se suicidální osobou, pozůstalými nebo sebevraždou jinak dotčenými osobami. V návaznosti na její výsledky podporovat a dále rozvíjet vyhovující dostupné kurzy v práci se suicidální osobou, pozůstalými nebo sebevraždou jinak dotčenými osobami pro sociální pracovníky

Zodpovědnost: MPSV, NUDZ, zainteresované subjekty

Termín plnění: Průběžně do 2030

Rozpočet: 2 000 000 Kč z kapitoly MPSV

Indikátor: Existence analýzy potřeb a kompetencí pracovníků sociálních služeb v práci se suicidální osobou, pozůstalými nebo sebevraždou jinak dotčenými osobami. Je vytvořen systém postgraduálních školících kurzů pro pracovníky v přímé péči. Kurzy do roku 2030 projde alespoň 400 pracovníků sociálních služeb.

Opatření 3.1.2: V souladu s opatřením 5.3.1 NAPDZ vzdělávat praktické lékaře v problematice sebepoškozování a sebevražednosti v rámci kurzů zaměřených na obecnější problematiku duševního onemocnění

Zodpovědnost: MZd

Termín plnění: Průběžně do roku 2030

Rozpočet: Specifikováno v NAPDZ

Indikátor: Specifikováno v NAPDZ

Opatření 3.1.3: Formulace dodatku k Metodickému doporučení primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT o problematice sebevražednosti a vhodných postupů v případě výskytu jevu sebepoškozování nebo dokonané sebevraždy včetně odkazů na odborníky.

Zodpovědnost: MŠMT, NUDZ, NÚV, zainteresované subjekty

Termín plnění: 12/2022

Rozpočet: 100 000 Kč z kapitoly MŠMT

Indikátor: Existence dodatku k metodickému doporučení NÚV

Opatření 3.1.4: Výběr, překlad a validizační studie nástroje screeningu suicidálního rizika pro potřeby užití praktickými lékaři a pracovníky ve školství. Uspořádat sérii školení k práci s vybraným nástrojem.

Zodpovědnost: MZd, MŠMT, NUDZ

Termín plnění: Do roku 12/2030

Rozpočet: 5 000 000 Kč z kapitoly MZd, 5 000 000 Kč z kapitoly MŠMT

Indikátor: Existence zprávy z validizační studie, do roku 2030 je proškoleno 5000 praktických lékařů

a 3000 pracovníků ve školství.

3.2 Vzdělávání v problematice sebepoškozování, sebevražednosti a její prevence je součástí programu psychosociální výchovy na základních školách a je mu věnováno více prostoru na školách připravujících budoucí pracovníky pomáhajících profesí.

Opatření 3.2.1: V souladu s opatřením 2.3.3 NAPDZ zakotvit psychosociální gramotnost do rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a implementovat ověřený program psychosociální výchovy na základních školách, jehož součástí bude i problematika sebepoškozování a sebevražednosti.

Zodpovědnost: MŠMT

Spolupracující subjekt: MZd, MPSV

Termín plnění: 1/2023

Rozpočet: specifikováno v NAPDZ

Indikátor: specifikováno v NAPDZ

Opatření 3.2.2: Tématu sebepoškozování, sebevražednosti a možnostem prevence je věnován dostatečný prostor ve vysokoškolském, vyšším odborném a středoškolském vzdělávání pomáhajících profesí, které se ve své praxi s touto problematikou běžně setkávají (zejména pedagogické obory, psychiatrie, sestry, adiktologie, psychologie, pediatrie).

Zodpovědnost: MŠMT

Spolupracující subjekt: Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Termín plnění: Do roku 12/2028

Rozpočet: Bez dopadu na rozpočet

Indikátor: Na oborech, které připravují profese relevantní ve vztahu k dané problematice, věnují tématu sebepoškozování, sebevražednosti a možnostem prevence alespoň 6 hodin výuky.

3.3 Problematika sebepoškozování, sebevražednosti a její prevence je běžnou součástí osvětových a destigmatizačních kampaní.

Opatření 3.3.1: V souladu se specifickým cílem 2.4 NAPDZ začlenit problematiku sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence do celostátní destigmatizační kampaně.

Zodpovědnost: MZd, MŠMT, MPSV

Termín plnění: 12/2021–2025

Rozpočet: Specifikováno v NAPDZ

Indikátor: Specifikováno v NAPDZ

Strategický cíl 4: Prevence sebevražd a sebepoškozování a koordinace aktivit v této oblasti vychází ze spolehlivých informací a vědomostí.

4.1 Zajištění validních datových podkladů o problematice sebepoškozování, sebevražedných pokusech a sebevraždách a nastavit pravidelné vykazování sbíraných dat.

Opatření 4.1.1: Ustanovení informačního systému zaměřeného na shromáždění a prezentaci dat pro sebepoškozování, suicidální pokusy a dokonané sebevraždy v souladu s opatřením 1.5.2 NAPDZ.

Zodpovědnost: MZd, ÚZIS, ČSÚ

Termín plnění: 6/2022

Rozpočet: 1 000 000 Kč, zdroj ESF

Indikátor: Fungující informační systém ve správě ÚZIS, ve kterém budou shromažďována relevantní data k problematice

Opatření 4.1.2: Metodika zvýšení kvality dat o počtech sebevražd na železnicích a její implementace

Zodpovědnost: MZd, MD, ÚZIS, SŽDC, ČSÚ

Termín plnění: 12/2024

Rozpočet: 500 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Existence metodiky pro zvýšení kvality dat o počtech sebevražd na železnicích, aktéři vykazující data o sebevraždách na železnici tuto metodiku implementovali a řídí se jí při vykazování dat.

Opatření 4.1.3: Validační studie dat o sebepoškozování a sebevražedných pokusech

Zodpovědnost: MZd, ÚZIS, NUDZ, MPSV

Termín plnění: 12/2026

Rozpočet: 1 500 000 Kč z kapitoly MZd

Indikátor: Závěrečná zpráva z validační studie, existence metodiky kódování dat o sebepoškozování

a sebevražedných pokusech zajišťující validní data napříč službami, tato metodika je implementována napříč službami a je respektována při vykazování dat.

Opatření 4.1.4: Pravidelné výroční reportování o problematice sebepoškozování, sebevražedných

pokusů a sebevražd

Zodpovědnost: MZd, ÚZIS, ČSÚ, NUDZ

Termín plnění: Průběžně do 2030

Rozpočet: 100 000 Kč/rok z kapitoly MZd, celkem 1 000 000 Kč

Indikátor: Výroční zprávy o vývoji problematiky na základě analýzy dostupných dat s určením ohrožených skupin obyvatelstva

4.2 Zajištění dohledu a koordinace aktivit v oblasti výzkumu a prevence sebepoškozování a sebevražedného jednání.

Opatření 4.2.1: Jedním z členů Rady vlády pro duševní zdraví je odborník na problematiku sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence, který zajišťuje dohled a koordinaci preventivních aktivit specifikovaných v NAPPS v souladu s širším děním v oblasti péče o duševní zdraví.

Zodpovědnost: MZd, Rada vlády pro duševní zdraví

Termín plnění: 06/2020

Rozpočet: Bez dopadu na rozpočet

Indikátor: Členem rady vlády je odborník na problematiku sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY