Úterý, 28. září, 2021

Čunek podepsal s developerem smlouvu na prodej pozemků za 60 milionů. Pokud je kraj neprodá, zaplatí pokutu 40 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zlínský hejtman Jiří Čunek podepsal po prohraných krajských volbách nejen smlouvu na nákup pozemků kvůli nové krajské nemocnici, i když nastávající politická garnitura je proti její výstavbě. Den před nákupem pozemků podepsal i dva pakty s privátní společností, která provozuje poblíž plánované nemocnice obchodní galerii a chce expandovat. Firma má za pozemky zaplatit 60 milionů, ale když jí je kraj neprodá, získá od kraje díky smluvené pokutě 40 milionů. Ředitelem obchodní galerie je Čunkův stranický kolega. Budoucí hejtman se chystá všechny smlouvy prověřit.

 

Ve Zlíně to po krajských volbách řádně vře. Dosluhující hejtman Jiří Čunek hned po volbách, když už věděl, že neobhájí post hejtmana, podepsal hned několik velmi citlivých smluvních ujednání. Známá je například koupě pozemků od malenovické farnosti na výstavbu nové krajské nemocnice za 8 miliard korun. Právě ta Zlínským krajem hýbala před krajským plebiscitem a zřejmě zapříčinila i Čunkův neúspěch. Veřejnost ale nebyla podrobněji seznámena s jinou, podobně senzitivní smlouvou.

Jiří Čunek podepsal 7. října dvě smlouvy s pražskou developerskou společností CZ 5. Firmy z majetkového propletence kolem CZ 5 provozují ve Zlíně Malenovicích nákupní galerii Centro Zlín. Zlínský kraj se ve smlouvě o smlouvě budoucí zavázal CZ 5 prodat část pozemků, které získal nákupem od malenovické farnosti. Kraj pak dále perem Jiřího Čunka v zástavní smlouvě stvrdil obří pokutu ve prospěch společnosti CZ 5, pokud by smluvní ujednání o prodeji pozemků nedodržel. Česká justice vychází ze smluvních dokumentů, zveřejněných na serveru Hlídač státu.

Důvodovou zprávu ke smlouvám s CZ 5 schválilo v červnu zastupitelstvo Zlínského kraje. Podle zastupitele za Trikolóru – Soukromníky a Nezávislé Michala Dvouletého byl materiál „schován“ v běžných majetkoprávních úkonech, kde se ve stejném bodu schvalovaly i další formální, nikoliv významné, majetkoprávní úkony. „Od samého začátku tvrdím, že v případě záměru na vybudování nové nemocnice jde pouze o kšefty, ať už jde o výběrové řízení na projektanta, tak nákup pozemků,“ řekl k tomu České justici Dvouletý.

Poněkud pikantní na celé realitní operaci je, že ředitelem nákupní galerie Centro Zlín je Čunkův stranický kolega z KDU-ČSL a radní Uherského Hradiště František Rochovanský.

„V případě, že kraj neuzavře řádně a včas kupní smlouvu či v případě porušení závazků plynoucích z článku 4.7 vzniká Zlínskému kraji jednorázová povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 80 % kupní ceny. K zajištění povinnosti kraje zaplatit smluvní pokutu se Zlínský kraj zavazuje zřídit k pozemkům zástavní právo a zákaz zcizení ve prospěch CZ5 jako zástavního věřitele a za tím účelem s CZ5 uzavře současně zástavní smlouvu,“ stojí v překládací zprávě pro krajské zastupitelstvo.

Obě smlouvy jsou na první pohled výhodné pro privátní subjekt CZ 5, vychází z toho, že podobnou úmluvu měla firma CZ 5 i s malenovickou farností, od níž kraj pozemky koupil. „Na nemovitostech váznou závazky z nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 05. 11. 2015, schválené prodávajícím (farností – pozn. red.) dne 01. 12. 2015 (dále jen ´Nájemní smlouva´), na základě které má CZ 5 s.r.o. právo užívat nemovité věci k účelu budoucí výstavby a provozování objektu nebo souboru objektů sloužících komerčním účelům za stanovených podmínek na dobu 50 let, právo uzavřít s vlastníkem smlouvu o zřízení práva stavby na nemovitých věcech a předkupní právo k nemovitým věcem za stanovených podmínek (dále jen ´Předkupní právo´), přičemž nájemní právo CZ 5 podle Nájemní smlouvy a Předkupní právo jsou zapsány v katastru nemovitostí na Listu vlastnictví,“ stojí v kupní smlouvě, kterou s malenovickou farností Čunek signoval den po podepsání dvou smluv se společností CZ 5.

Nákupní galerie na kraji Zlína se má rozrůst. Aktivně jí v tom pomáhá končící hetjtman Jiří Čunek: Repro: centrozlin.cz

Pokuta 80 procent z kupní ceny

Jak už jsme uvedli, 7. října podepsal za kraj Jiří Čunek smlouvu o smlouvě budoucí se společností CZ 5. Oba subjekty podepsaly závazek, že kraj prodá CZ 5 část pozemků, které se týkají budoucnosti nákupní galerie Centro. „Budoucí kupující má zájem realizovat projekt rozšíření obchodního centra Centro Zlín, která je jediným společníkem budoucího kupujícího, spočívající ve výstavbě a provozování objektu nebo souboru objektů sloužících ke komerčním účelům (mimo jiné) na pozemcích (jak jsou definovány níže), které budoucí prodávající nevyužije pro stavbu nemocnice, a bezprostředně sousedící se stavbou nemocnice,“ stojí ve smlouvě o smlouvě budoucí, podepsané Čunkem za kraj a Paulínou Sjöstrandovou.

Společnost CZ 5 a Zlínský kraj se dohodli, že kupní cena za pozemky činí 1 650 korun za jeden metr čtvereční. Kraj má CZ 5 prodat metr čtvereční půdy za stejnou cenu, za jakou jej získal od malenovické farnosti plus DPH. Celková kupní cena za pozemky tedy činí 61 260 606 korun.

Toto ujednání je při porušení závazku ze strany kraje penalizováno velmi tvrdou sankcí ve prospěch CZ 5. „Jestliže budoucí prodávající poruší svou povinnost uzavřít řádně a včas kupní smlouvu, tedy: a) Kupní smlouvu na základě řádně učiněné výzvy neuzavře vůbec; a/nebo b) poruší své závazky podle článku a neuvede pozemky do stavu, jako by k takovému porušení nedošlo, a tuto svou povinnost nesplní ani v náhradní lhůtě deseti (10) dnů ode dne uplynutí lhůty, vzniká budoucímu kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 502 880 Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set dva tisíc osm set osmdesát korun českých), přičemž nárok budoucího kupujícího na smluvní pokutu podle tohoto článku vznikne pouze jednou i při opakovaném porušení povinnosti budoucího prodávajícího,“ lze se dočíst dále. Jednoduchá aritmetika přitom praví, že sankce vůči Zlínskému kraji, pokud pozemky neprodá, je ve srovnání s pořizovací cenou, kterou má zaplatit CZ 5 je nebývale vysoká. CZ 5 má za nákup pozemků zaplatit s DPH 61 260 606 korun a Zlínský kraj v případě porušení dohody pokutu přesahující 40 milionů korun, což je oněch už zmíněných 80 procent z nákupní ceny.

Faksimile ze smlouvy o smlouvě budoucí. Repro: ČJ

Pozemky, které zrají

Sedmého října podepsal Jiří Čunek s Paulínou Sjöstrandovou také už zmiňovanou smlouvu o zastavení nemovitých věcí. Jde v ní o zástavu. Vážící se ke smlouvě o smlouvě budoucí. „Zástavce (Zlínský kraj- pozn. red.) jako budoucí prodávající a zástavní věřitel (CZ 5 – pozn. red.) jako budoucí kupující uzavřeli dnešního dne smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zejména závazek zástavce a zástavního věřitele uzavřít za tam stanovených podmínek kupní smlouvu k pozemkům, které zástavce nevyužije pro stavbu nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně-Malenovicích a související infrastruktury a na kterých má zástavní věřitel zájem realizovat projekt rozšíření obchodního centra Centro Zlín,“ stojí v bodě A zástavní smlouvy.

V bodě B pak jest psáno, že: „Jestliže zástavce poruší svou povinnost uzavřít řádně a včas kupní smlouvu dle budoucí smlouvy, je podle článku 4.8 budoucí smlouvy povinen zaplatit zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši 40 502 880 Kč (slovy: čtyřicet milionů pět set dva tisíc osm set osmdesát korun českých) s tím, že tento dluh zástavce vznikne nejpozději do 31.12.2038 („Zajištěný dluh“).“

Faksimile ze zástavní smlouvy. Repro: ČJ

V zástavní smlouvě je jasně definováno předkupní právo CZ 5 a zákaz zcizení pozemků. Podstata zákazu zcizení spočívá v tom, že dlužník nesmí nemovitost jakkoliv převést na jinou osobu, čímž je myšlen například prodej či darování nemovitosti. Pokud by u nemovitosti mělo dojít k převodu na jinou osobu, je zde třeba souhlas věřitele, který bude požadovat i katastrální úřad jako nezbytný dokument pro přepis.

„Zástavce se zavazuje, že bez písemného souhlasu zástavního věřitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět zástavy nebo jeho část neprodá, nesmění, nedaruje ani jinak nezcizí, nevloží předmět zástavy nebo jeho část do právnické osoby, nevyčlení předmět zástavy nebo jeho část ze svého majetku do svěřenského fondu či jinak a ani se k ničemu z výše uvedeného nezaváže, přičemž tento zákaz zcizení se zřizuje jako věcné právo,“ stojí v čerstvé smlouvě mezi Zlínským krajem a společností CZ 5. Zákaz zcizení předmětu zástavy se zřizuje na dobu do 31. prosince 2038. „Zákaz zcizení předmětu zástavy jako věcné právo vznikne vkladem do katastru nemovitostí,“ stojí v zástavní smlouvě.

Zlínský kraj se Čunkovým podpisem také zavázal k tomu, že „s výhradou povolených zatížení bez písemného souhlasu zástavního věřitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět zástavy nebo jeho část nevypůjčí, nepropachtuje a/nebo nepronajme, nezřídí k němu (jiné) věcné či smluvní právo třetí osoby, nevzdá se jakékoliv náhrady škody na předmětu zástavy nebo jeho části ve smyslu § 2897 Občanského zákoníku, nevyhradí přednostní pořadí jinému právu jiné osobě ve vztahu k předmětu zástavy nebo jeho části, neučiní jakýkoli úkon nebo právní jednání, které by mohly mít za následek změnu účelového určení nebo druhu předmětu zástavy nebo jeho části, a ani se k ničemu z výše uvedeného nezaváže,“ lze se dočíst v ujednání Zlínského kraje a společnosti CZ 5.

Kraj také po dobu existence zástavního práva zřízeného na základě této smlouvy zavázal, že neučiní předmět zástavy nebo jeho část (tedy pozemky – pozn. red.) součástí hromadné věci, která byla zastavena dříve, než vzniklo zástavní právo zřízené na základě popisované smlouvy. Kraj také „ poskytne zástavnímu věřiteli veškerou součinnost v případě realizace zástavního práva; ve vztahu k předmětu zástavy bude platit veškeré daně, odvody a poplatky řádně a včas, aby práva zástavního věřitele na základě této smlouvy nebyla ohrožena“.

Česká justice se chtěla Jiřího Čunka zeptat, proč činí tak závažné smluvní kroky poté, co uiž věděl, že ve funkci hejtmana nebude pokračovat. Čunek ale s naším zpravodajský portálem nekomunikuje. „S ohledem na váš minulý článek obsahující nepravdivá a lživá tvrzení připravují právníci žádost o opravu a předžalobní výzvu. Do ukončení tohoto procesu s vámi nemohu komunikovat,“ zareagoval končící hejtman na článek popisující úzký kontakt Zlínského kraje kvůli vzniku nové nemocnice s investiční skupinou Penta, kterou provází kontroverzní pověst.

Nástupce Jiřího Čunka Radim Holiš se chystá aktivity svého předchůdce zkontrolovat, jak sdělil České justici. „Zatím nemám všechny informace, na které se mě ptáte. Počítám s tím, že všechny kroky prověříme nezávislým auditem, s ohledem na budoucí závazky kraje, které z těchto smluv vyplývají. Po prvním přečtění je považuji pro kraj jako značně nevýhodné, zejména na straně sankcí pouze vůči kraji. Bude mě zajímat vznik a projednávání takovýchto smluv na samotném kraji. Dále se ke mě dostaly neformální informace o vztazích k soukromé společnosti, toto všechno budeme chtít rozkrýt. Podpis samotných smluv v povolební době považuji vůči kraji za nemorální a neslušné. Za tím si stojím. Za mě se takové smlouvy na kraji uzavírat nebudou,“ konstatoval Radim Holiš.

„Bývalý hejtman Čunek pomohl soukromé firmě se levně dostat k původně církevním pozemkům, které mají posloužit k rozšíření již teď obřího obchodního centra. Za vším vidím postranní kšefty a věřím, že kompetentní orgány toto počínání prošetří,“ dodává k tomu zastupitel a předseda Strany soukromníků ve Zlínském kraji Michal Dvouletý.

Jan Hrbáček

Článek je převzat z portálu Ekonomický deník, který patří do portfolia vydavatele Zdravotnického deníku.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY