Úterý, 18. ledna, 2022

Ministerstvo zdravotnictví: Volit bez respirátoru lze, je to však přestupek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Volit bez respirátoru je přestupek, nikoli překážka účasti ve volbách. Respirátor všem ve volební místnosti nařizuje opatření ministerstva zdravotnictví. Jeho použití však není podle odůvodnění podmínkou účasti ve volbách. Volit bez masky lze i po předložení lékařského potvrzení. Ochrana zdraví má být nadřazena jiným lidským právům, svoboda končí tam, kde začíná zdraví druhého a cílem je ochránit všechny, uvádí k tomu ministerstvo zdravotnictví.

Přítomnost ve volební místnosti jen s normovaným respirátorem nebo adekvátní maskou nařídilo ministerstvo zdravotnictví jak voličům, tak členům volebních komisí a ostatním prostřednictvím mimořádného opatření ze dne 27. září 2021. Volit bez zakrytého nosu a úst mohou jen ti, kteří spadají pod výjimky včetně voličů, kteří předloží lékařské potvrzení, že nemohou nosit respirátor nebo speciální roušku.

Respirátor bude možné sejmout jen na výzvu volební komise k identifikaci. Pobyt za plentou nebo samotná volba se dále musí odehrát v respirátoru.

Podle ministerstva zdravotnictví nejde o nepřiměřený zásah do práv voličů, a to „zejména s ohledem na sledovaný cíl, kterým je ochrana života a zdraví všech osob nacházejících se na území ČR, tedy jinými slovy ochrana veřejného zdraví“.

„Jak plyne i ze systematiky Listiny základních práv a svobod, ale např. i Všeobecné deklarace lidských práv či Listiny základních práv Evropské unie, ochrana života (a zdraví) je jedním ze základních lidských práv, jehož zachování by mělo mít přednost před všemi jinými lidskými právy,“ uvádí ministerstvo doslova v odůvodnění opatření.

MZd: Svoboda končí tam, kde začíná zdraví druhého

Ministerstvo je přesvědčeno, že zásah do práv voličů není výrazný, protože trvá čtyři dny, respektive jen krátkou dobu samotné volby. „Pokud jde o konkrétní zásah do ústavou garantovaných práv a svobod fyzických a právnických osob v důsledku tohoto mimořádného opatření, ministerstvo má za to, že do nich nepředstavuje jakýkoli výraznější zásah, zvláště proto, že se jedná o velmi omezenou dobu čtyř volebních dnů v případě členů okrskové volební komise a u ostatních dotčených osob pouze o jednorázové omezení po dobu úkonů nutných pro vlastní volbu.“

„Ministerstvo uvádí, že nelze zapomínat na skutečnost, že osobní svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda (a v tomto případě i zdraví) druhého. Jestliže je cílem tohoto opatření chránit životy a zdraví všech lidí nacházejících se na území ČR (a nikoli např. jen někoho), je zcela legitimní, aby se fyzické osoby tomuto opatření podřídily a postupovaly podle něj, neboť tím chrání nejen sebe, ale zejména ostatní,“ uvádí v mimořádném opatření ministerstvo zdravotnictví doslova.

Osobám bez respirátoru musí být volba umožněna

Lidé odmítající nosit respirátor tak mají tři možnosti: Podvolit se, nejít k volbám nebo spáchat přestupek. Na to, že ohrozit ostatní je v tomto případě přestupek, ale nikoli překážka volby, upozorňuje ministerstvo zdravotnictví: „Zde je též třeba zdůraznit, že nerespektování povinnosti uložené tímto mimořádným opatřením zakládá odpovědnost osoby za přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví, avšak není (a nemůže být) překážkou ve výkonu volebního práva.“

„Použití ochrany dýchacích cest není podmínkou pro účast ve volbách. V případě osoby, která nebude ve volební místnosti vybavena odpovídající ochranou dýchacích cest, tak může být zahájeno přestupkové řízení, avšak nemůže jí být např. bráněno v přítomnosti ve volební místnosti za účelem hlasování, to jí musí být umožněno,“ vysvětluje v odůvodnění ministerstvo zdravotnictví.

Respirátory mají více psychické dopady než fyzické

Podle odůvodnění mimořádného opatření tak ministerstvo rozhodlo na základě analýzy epidemiologické situace. „V době převládající snadněji šiřitelné varianty delta považujeme za nezbytné nastavit povinnost nošení adekvátních ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách, kde budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a kde je z objektivních důvodu vyšší míra rizika přenosu viru SARS-CoV-2, zejména proto, že zde dochází ke kumulaci vyššího počtu různých osob na jednom místě v jeden čas, tj. osob nesdílejících společnou domácnost, které mnohdy mohou cestovat do místa svého trvalého bydliště i na větší vzdálenosti,“ vysvětluje mimo jiné ministerstvo, které se dále rozsáhle zabývá důkazy o účinnosti respirátorů v epidemii.

Opatření je rovněž doplněno citacemi ze studií zaměřených na potíže při nošení respirátorů. Ty se projevily například u zdravotníků pracujících v masce dlouho: „Lze odhadovat, že nežádoucí efekty nošení ochranných pomůcek u zdravotníků na JIP představují jakousi horní hranici představitelných potíží u veřejnosti – v kontextu zdravotnictví jsou ochranné pomůcky používány precizně, jde o pomůcky s vysokou třídou ochrany (často FFP3), zdravotníci je mají nasazené po dlouhou dobu ,v kuse´, často bez možnosti si pomůcky sundat, a přitom vykonávají velmi náročnou a vyčerpávající práci. I v tomto relativně extrémním kontextu rešeršní práce neuvádí jako nežádoucí účinky žádné závažné poškození zdraví,“ stojí v odůvodnění.

„Podle některých expertů je možné, že významnější než fyziologické nepohodlí spojené s ochranou dýchacích cest jsou psychologické dopady a reakce, které mohou přispět k vznikajícím kontroverzím,“ uvádí se dále v odůvodnění s tím, že „několik studií potvrdilo, že používání zdravotnické obličejové masky nebrání průniku kyslíku ani u dospělých včetně seniorů starších 65 let věku“.

Irena Válová

Článek je převzat z portálu Česká justice, který stejně jako Zdravotnický deník náleží do vydavatelství Media Network.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY