Vizualizace nového traumacentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Zdroj: FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má nadále zájem o výstavbu traumacentra

V poslední době se v médiích začínají objevovat informace o pokračování projektu výstavby budovy Traumacentra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). V některých případech jsou v nich uváděny nepřesné údaje a závěry, které zřejmě pramení z nedostatečných podkladů pisatelů. V současné době FN Královské Vinohrady deklaruje zájem na výstavbě traumacentra.

Nemocnice se řadu let profiluje jako zařízení, které poskytuje akutní péči. V tomto kontextu bude příští rok zahájena kompletní rekonstrukce Kliniky popáleninové medicíny s vlastním heliportem na střeše, aby mohla poskytovat moderní péči o popálené pacienty ze své spádové oblasti kolem 6,5 mil. obyvatel České republiky a kooperativním zařízením pro postižené při hromadných neštěstích v zemích EU. Naproti tomu prostředky, vyčleněné na stavební činnost spojenou s onkologickou péčí, budou využity v jiné pražské nemocnici.

„FNKV tedy i nadále deklaruje zájem na výstavbě pavilonu Traumacentra, která je podporována i dalšími subjekty jako významný projekt pražského i českého zdravotnictví,“ říká tisková mluvčí FN Královské Vinohrady Tereza Romanová.

O stavbě Traumacentra ve FNKV bylo rozhodnuto Usnesením vlády ČR ze dne 4.5.2009 č. 586 a doplněno Usnesením vlády ČR ze dne 9.11.2009 č. 1372. FNKV od té doby zahájila přípravy k této výstavbě a pokračovala v nich bez přerušení až dosud.

Ještě v roce 2009 byla získána EIA a dokončena projektová dokumentace se získáním Územního rozhodnutí v roce 2011. Platnost stavebního povolení je postupně prodlužována. V současné době je třeba k dalšímu prodloužení doložit vlastnictví všech dotčených pozemků Českým státem (v době vydání Stavebního povolení byla postačující nájemní smlouva na část pozemků vlastněných Hl. m. Prahou). Ve spolupráci s primátorem Hl. m. Prahy, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a příslušnými ministerstvy byla během uplynulých dvou let připravena a podepsána směnná smlouva na výměnu pozemků mezi Hl. m. Prahou a Českým státem s výslovným účelem úkonu pro výstavbu pavilonu Traumacentra.

Po podání dokumentu ke vkladu do Katastru nemovitostí došlo k uplatnění údajného předkupního práva tenisovým klubem SK Rapid na jeden ze směňovaných pozemků. V současnosti se tato záležitost řeší Dodatkem č. 1 ke Směnné smlouvě. Jednáním s představiteli tenisového klubu vyplynulo, že by bylo možné ukončit záležitost jiným způsobem, který by urychlil dokončení směny všech pozemků, a tím zahájení příprav pro stavbu Traumacentra.

Vedení FNKV v posledních dvou letech opakovaně projednávalo možnosti výstavby i financování tohoto projektu a průběžně o svém trvalém zájmu o výstavbu Traumacentra informovalo veřejnost. Například na tiskové konferenci dne 29.6.2021 ředitel FNKV prof. Arenberger uvedl: „Určitě projekt traumacentra neupozaďujeme a jakmile budou další prostředky k dispozici, tak se mu budeme dál věnovat.“

TZ FN Královské Vinohrady