Čtvrtek, 7. července, 2022

Slovenská lékařská komora navrhuje vícezdrojové financování zdravotnictví

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Součástí koncepce zdravotnictví na Slovensku, kterou připravila Slovenská lekárska komora (SLK) k dosažení udržitelné, dostupné a kvalitní zdravotní péče, je i zřízení Fondu verejného zdravotného poistenia (FVZP) a Úradu verejného zdravotného poistenia (ÚVZP). Jedná se o nové prvky v systému zdravotní péče. Jejich hlavním úkolem má být správa prostředků veřejného zdravotního pojištění a kontrola řízení všech účastníků v systému.  

Fungovat mají na samosprávném principu. Zřízením ÚVZP A FVZP by se podle SLK dosáhlo vyváženosti smluvních vztahů, efektivnímu nakládání s veřejnými financemi a také nezávislé kontrole dodržování pravidel poskytovateli zdravotní péče (ZS) a zdravotních pojišťoven.

Je třeba nastavit jasná pravidla

SLK navrhuje i změnu financování systému zdravotní péče na vícezdrojové. Prvním by bylo veřejné zdravotní pojištění ve formě povinných odvodů. „Je třeba určit rozsah a objem zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění tzv. nárok pacienta, tedy prioritní a finančně náročné diagnózy, které budou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ tvrdí SLK. Zároveň je podle ní třeba jasně pojmenovat, co a v jakém rozsahu je aktuálně nastavený systém veřejného zdravotního pojištění schopen financovat, a za co si už občan a pacient musí platit sám, ať už přímo, nebo z připojištění.

Tuto odpovědnost nelze přenést na poskytovatele zdravotní péče, ti jsou povinni poskytovat kvalitní a odbornou zdravotní péči na základě nejnovějších poznatků a svých vědomostí a tato jim musí být i adekvátně hrazena. „Proplácení výkonů ZS pro smluvní a nesmluvní poskytovatele musí mít jasná pravidla,“ konstatuje SLK.

Druhým zdrojem financování ZS by mělo být připojištění na základě smluvního vztahu mezi zdravotní pojišťovnou a pacientem. Třetím zase přímé platby za poskytnutou zdravotní péči podle platných ceníků a pravidel. Poslední zdroj příjmů by tvořily podle SLK granty či dotace.

Zavedení tzv. paušální platby

SLK tvrdí, že financování systému ZS musí zohledňovat reálné ceny výkonů v souladu se Zákonem o cenách. Katalog, resp. seznam výkonů musí zohledňovat reálné ceny. „Při cenotvorbě se vychází z kalkulace nákladů, která je vypracována ekonomickými experty, pravidelně aktualizována a jednou ročně auditována. Tyto náklady nelze určovat ani redukovat na základě politických rozhodnutí, ale na základě ověřitelných faktů,“ upozorňuje SLK.

V zájmu stability a rozvoje zdravotnických zařízení v systému zdravotní péče považuje SLK za důležité zavedení tzv. paušální platby v ambulantní i ústavní ZS pro smluvní poskytovatele ZS. „Paušální platba by pokryla základní provozní náklady ZS v souvislosti se zákonnými požadavky na provoz zdravotnického zařízení,“ konstatuje SLK. Její výši by určoval ÚVZP.

Další složkou by byla platba za výkony. V případě, že platby za výkony nedosáhnou výše paušálních nákladů, náleží poskytovateli výše platby v paušální úhradě. „V případě, že platby za výkony překročí výši paušální úhrady, patří poskytovateli paušální úhrada plus složka, o kterou platba za výkony přesahuje paušální úhradu,“ navrhuje SLK.

Poskytovatel ZS bude mít možnost poskytovat svou činnost v nesmluvním vztahu, tedy výkony poskytovatele ZS by si pacient hradil sám. „V tomto postavení nemá poskytovatel ZS nárok na paušální platbu. Zdravotní pojišťovna bude mít povinnost pro svého pojištěnce hradit indikovaná laboratorní a zobrazovací vyšetření, léky a zdravotnické pomůcky,“ uzavírá SLK.

Koncepce rozvoje zdravotnictví v SR z pohledu SLK je základní dokument, kterým chce komora přispět k reformě zdravotnictví. Byla o ní informována prezidentka SR i ministr zdravotnictví, čeká se na schůzku s předsedou Vlády SR. Koncepce je otevřený dokument, do hledání a prosazování nejlepších řešení chce SLK zapojit všechny relevantní subjekty ve zdravotnictví.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY