Foto: Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku, která uloží pojišťovnám předávat si informace o spotřebě léků

Při změně zdravotní pojišťovny bude muset původní pojišťovna nové pojišťovně, kterou si vybral pojištěnec, předat údaje o spotřebě léčivých přípravků. Rozsah, způsob a lhůty předávání těchto údajů určí speciální vyhláška, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Je k tomu zmocněno Zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který byl loni novelizován. Díky tomu budou zdravotním pojišťovnám adekvátně kompenzovány náklady na chronicky nemocné pojištěnce, neboť ti budou včas zařazeni do příslušné farmaceuticko-nákladové skupiny. Vyplývá to z podkladů ministerstva, které má Zdravotnický deník k dispozici.

V případě, že pojištěnec změní zdravotní pojišťovnu, „přenese“ si sebou také náklady, které stojí jeho léčba. Pokud přejde z jedné do druhé pojišťovny pacient, jehož léčba je drahá, jeho nová pojišťovna je zatížena zvýšenými náklady a zaslouží si kompenzaci, kterou umožňuje přerozdělovací mechanismus založený mj. i na tzv. farmaceuticko-nákladových skupinách. Nákladné chronické pacienty totiž dobře identifikují spotřebované léky. Jestliže pojišťovna nemá informaci o této spotřebě, nemůže ani využít kompenzace.

Vyhláška tak bude zajišťovat rychlé předání informace o spotřebě léčiv mezi pojišťovnami a tím pádem i promtní zařazení do farmaceuticko-nákladové skupiny. Podle ministerstva zdravotnictví se tak odbourá současný nevyhovující stav, při kterém zdravotní pojišťovna čerpá na chronicky nemocného pojištěnce ze systému přerozdělování v prvních měsících jeho nové příslušnosti „systematicky méně, než je reálná nákladovost jemu poskytovaných hrazených služeb“.

Údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků dotčených pojištěnců budou předávány elektronicky v zabezpečené formě, a to v kalendářních měsících březnu a září.

Předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce je zákonem vyžadováno s účinností od 1. ledna 2023. Bez stanovení rozsahu, způsobu a lhůty předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce by nebylo možno předávání údajů provádět.

Podle předkládací zprávy nepředstavuje navrhovaná právní úprava zvýšené nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Nebude mít ani vliv na objem prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění a ani na jeho koncové výdaje. Dopady implementace vyhlášky na zdravotní pojišťovny jsou malé. Upravena bude pouze aplikace Grouper PCG, pomocí níž probíhá již dnes hlášení podle zákona. Návrh vyhlášky předkládá ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení.

-cik-