Předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven Kateřina Podrazilová. Foto: Radek Čepelák

Zásadní pro snížení kardiovaskulární mortality je prevence. Rizika plynoucí z vysokého cholesterolu by pacientům měl vysvětlit lékař

Zájem o vlastní zdraví, preventivní vyšetření u praktických lékařů a důraz na zdravý životní styl – to jsou podle předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven Kateřiny Podrazilové klíčové kroky pro to, abychom dokázali snížit kardiovaskulární mortalitu v České republice do roku 2035 o pět procent. Už nyní přitom podle ní máme dostupné potřebné léky a dostatečné kapacity center, důležité ale je, aby pacienti byli motivováni starat se o vlastní zdraví a byli od lékařů poučeni o tom, jaká rizika z vysoké hladiny cholesterolu plynou. Nedílnou součástí léčby by tak měla být snaha o úpravu životosprávy.

Jak zlepšit zdraví české populace a snížit kardiovaskulární mortalitu o odbornou společností zamýšlených pět procent do roku 2035?

Kardiologická společnost navrhla několik kroků k dosažení cíle. Za zásadní pro jeho dosažení považujeme zájem o vlastní zdraví, preventivní vyšetření u praktických lékařů a důraz na zdravý životní styl. V této oblasti mohou pomoci preventivní programy např. pro snižování váhy, odvykání kouření a podobně.

Jak a kde by měl být pacient s vysokým cholesterolem nejlépe léčen? Jak dosáhnout větší adherence k léčbě a dosahování cílových hodnot léčby?

Motivací k léčbě by měl být zájem o vlastní zdraví, na motivaci má kromě samotného pacienta vliv i jeho ošetřující lékař, který by měl pacientovi vysvětlit rizika plynoucí z vysokých hladin LDL cholesterolu. Vhodnou formu léčby musí určit ošetřující lékař. Vždy by však měla obsahovat i snahu o úpravu životosprávy.

Jak by měla vypadat efektivní organizace péče (praktik – ambulantní specialista – specializované centrum)? V čem vidíte limity centrové péče o pacienty s dyslipidémií?

Péče v centrech u pacientů s hypercholesterolémií je nasmlouvána zdravotními pojišťovnami, přípravky pro pacienty, kteří neměli dostatečný benefit z předchozí léčby, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Kapacity center jsou podle informací zdravotních pojišťoven dostatečné. Organizaci v uvedené struktuře vidíme z pohledu plátců péče jako optimální.

Přestože je farmakologická léčba považována za jeden z nejúčinnějších preventivních i terapeutických postupů v oblasti léčby vysokého cholesterolu, jsou inovativní léčivé přípravky pro české pacienty omezeně dostupné. Jaké cesty vedou k větší dostupnosti inovací pro české pacienty?

Nejsme si vědomi omezené dostupnosti inovativních přípravků pro české pacienty. Aktuálně jsou hrazeny dva vysoce účinné léčivé přípravky pro pacienty s vysokými hladinami LDL cholesterolu, jsou dostupné ve specializovaných centrech a, jak bylo uvedeno výše, centra mají pro nové pacienty dostatečné kapacity.

-red-