Foto: publicdomainpictures.net

Novela zákona o zdravotnických záchranných službách má zajistit financování jednotného informačního systému pro leteckou záchranku

Financování jednotného informačního systému pro leteckou záchranku by mělo dostat jasná pravidla. Má je přinést novela zákona 374/2011 o zdravotnické záchranné službě, která prošla připomínkovým řízením. Díky ní bude jasně stanovena koordinační role ministerstva zdravotnictví, které také bude hradit zajištění a provoz informačního systému. Doposud byl problém řešen nesystémově například formou dotací.

„Cílem návrhu zákona je zakotvení právního mechanismu, který zajistí, aby ministerstvo zdravotnictví mělo jednoznačně uloženou povinnost hradit náklady na zajištění a provoz jednotného informačního systému v letecké záchranné službě provozovatelům letadel pro zdravotnickou záchrannou službu,“ uvádí se v předkládací zprávě novely.

Tyto náklady nebyly v aktuálně platném znění zákona jednoznačně specifikovány, protože v době tvorby těchto ustanovení ještě nebyl jednotný informační systém vybudován. To ovšem nyní způsobuje nemalé aplikační problémy, které nutí všechny zúčastněné subjekty hledat náhradní řešení, protože bez zákonné specifikace nemůže náklady hradit ministerstvo zdravotnictví (MZ).

„Ministerstvo zdravotnictví nemůže krajským poskytovatelům zdravotnické záchranné služby nařídit úhradu systému, rozpočty krajů na zdravotnickou záchrannou službu jsou už i bez toho napjaté a výsledkem by mohl být návrat k fragmentovanému systému, jaký existoval před rokem 2020. To by mělo významný dopad na kvalitu a bezpečí letecké záchranné služby. Uvedená situace způsobuje nemalé aplikační problémy a je nutné v této oblasti využívat náhradní řešení (např. dotační program), která nejsou dlouhodobě udržitelná,“ stojí v důvodové zprávě.

Finanční dopad novely na státní rozpočet v kapitole zdravotnictví bude činit 2 520 000 Kč ročně. Připomeňme přitom, že stávající celkové náklady na provozování vrtulníků letecké záchranky (LZS) dosahují zhruba 482 milionů Kč ročně. Peníze za provozování jednotného informačního systému by nově měli provozovatelé vrtulníků letecké záchranky dostávat na základě podpisu dodatků k již uzavřeným smlouvám, a to po nabytí účinnosti navrhované novely, s níž se počítá od poloviny tohoto roku.

Jednotný systém funguje dva roky

Jednotný informační systém funguje od začátku roku 2021 a usnadňuje tak mezikrajskou spolupráci mezi poskytovateli zdravotnických záchranek (ZZS). Na období od roku 2021 do konce roku 2028 přitom máme uzavřené smlouvy o provozování vrtulníků na celkem 10 stanovištích letecké záchranky se dvěma nestátními a dvěma státními provozovateli. Jednotná pravidla pro spolupráci ale vyšla už v ministerském věstníku 8/2019 jako metodický pokyn Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Zde je řešeno právě idoporučení pro používání celostátně jednotného informačního systému v letecké záchrance.

„Provozovatelům vrtulníků bylo respektování klíčových bodů zmíněného metodického pokynu uloženo jako povinnost v uzavřených smlouvách o provozování vrtulníků LZS s MZ, a to včetně používání jednotného informačního systému v LZS – aniž by však v době uzavření smluv (které proběhlo s téměř ročním předstihem před zahájením jejich platnosti) bylo možné konkrétně specifikovat, o jaký informační systém se bude jednat (tato specifikace nebyla možná ani ze strany MZ, ani ze strany Asociace ZZS ČR, ani ze strany jednotlivých poskytovatelů ZZS – jednotný informační systém pro LZS v té době teprve vznikal). Z tohoto důvodu nebylo možné definovat výši nákladů na jeho provoz a tím pádem ani umožnit zohlednění tohoto faktu do výše nabídkové ceny v běžící veřejné zakázce na provozovatele vrtulníků LZS,“ vysvětluje důvodová zpráva.

Zajištění vzniku, provozu a financování jednotného informačního systému přitom ministerstvo zdravotnictví řešilo od léta 2019, tedy od doby zahájení přípravy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na provozovatele vrtulníků LZS. Od začátku byly všechny zvažované možnosti konzultovány s Asociací zdravotnických záchranných služeb a Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, přičemž postupně byly v diskusích jako neproveditelné zamítnuty varianty realizace veřejné zakázky na tuto IT službu vypsané MZ, možnost vlastního provozování jednotného informačního systému MZ, respektive ve spolupráci s ÚZIS, a také možnost zajištění služby Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR nebo Asociací krajů ČR. Paralelně s těmito snahami byl ovšem úspěšně vytvořen a do praxe implementován jednotný informační systém v LZS poskytovaný firmami Gina HEMS a Radium.

Systém umožňuje on-line sledování polohy vrtulníků i dalších údajů

Informační systém přitom dnes umožňuje elektronické předávání výzvy k výjezdu ze zdravotnických operačních středisek všech krajských poskytovatelů ZZS do kteréhokoliv z vrtulníků LZS (výzva obsahuje informace o indikaci a naléhavosti stavu pacienta, data o místě zásahu umožňující okamžitou a zcela přesnou navigaci, informace o všech součinnostních posádkách ZZS i ostatních složkách IZS a jejich volacích znacích pro potřebu radiofonní komunikace), a to včetně možnosti její průběžné aktualizace během zásahu. Dále se jeho prostřednictvím předávají všechny informace související s letem a jeho bezpečností, jako jsou aktuální meteorologické podmínky, překážky na trase, mimořádná bezpečnostní hlášení či nejbližší známé plochy pro přistání vrtulníků LZS. V neposlední řadě pak systém poskytuje možnost on-line sledování polohy a statusu všech aktivních vrtulníků LZS v reálném čase všemi zdravotnickými operačními středisky ZZS, což umožňuje maximální racionalizaci operačního řízení, a to i v případě mimořádných událostí většího rozsahu.

Od ledna 2021 začali jednotný informační systém využívat všichni poskytovatelé LZS a ZZS s tím, že v daném roce budou náklady sdílet jednotliví krajští poskytovatelé ZZS, a to ve výši cca 100 tisíc za poskytovatele a rok. V roce 2022 bylo financování jednotného informačního systému řešeno formou dotačního programu určeného pro krajské poskytovatele ZZS a pro provozovatele vrtulníků LZS.

„Zajištění dotačním programem však nelze považovat za systémové řešení, informační systém z věcného hlediska je třeba zajišťovat po celou dobu provozování LZS, tj. minimálně do 31. 12. 2028. Aktuálně předkládaná novelizace zákona má umožnit ministerstvu zdravotnictví úhradu nákladů na provoz jednotného informačního systému v letecké záchranné službě, jehož podstatou je technologické propojení informací souvisejících jak s výjezdem letecké výjezdové skupiny (můžeme je označit jako informace zdravotnické), tak s technickým provedením letu a jeho bezpečností (můžeme je označit jako informace letové),“ dodává důvodová zpráva. Ta navíc doplňuje, že dalším cílem novely je posílení koordinační role ministerstva zdravotnictví s tím, že jednotný informační systém je jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro zvýšení kvality a bezpečí letecké záchranné služby.

Michaela Koubová