NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky kraj nesúhlasí s kategorizáciou nemocníc, bude žiadať preradenie dvoch z nich

Trenčiansky samosprávny kraj má zásadné výhrady ku kategorizácii nemocníc, ktorú pripravilo a 30. decembra 2022 zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR. „Najmä z dôvodu, že nezohľadňuje nepriaznivú situáciu v dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji. Máme konkrétne výhrady k zaradeniu Nemocnice s poliklinikou v Myjave a Nemocnice na okraji mesta v Partizánskom do prvej úrovne nemocníc,“ vysvetľuje Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja pre Zdravotnický deník.

Kraj už dlhodobo poukazuje na deficit akútnych lôžok v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna medicína, vnútorné lekárstvo a infektológia, čo sa výrazne prejavilo počas pandémie ochorenia covid-19.

Nedostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti

V Trenčianskom kraji podľa hovorkyne chýbajú aj chirurgické a traumatologické lôžka. „Nedisponujeme žiadnym vysokošpecializovaným pracoviskom v odboroch kardiochirurgia, neurochirugia, klinická onkológia, chýbajú nám psychiatrické lôžka, nedisponujeme žiadnou psychiatrickou liečebňou, psychiatrickou nemocnicou ani centrom pre liečbu drogových závislostí. Občania Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si môžu pripadať ako občania nižšej kategórie. Už teraz pociťujú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ konštatuje Kukučková.

Myslí si, že v prípade obmedzenia rozsahu poskytovanej akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Myjava a Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom dôjde k nedostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti pre občanov, keďže okolité väčšie nemocnice, ako je Fakultná nemocnica v Trenčíne či NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, nemajú dostatočné kapacity na prevzatie starostlivosti o pacientov z týchto regiónov.

Práve dve spomenuté nemocnice – v Myjave a v Partizánskom by mali byť podľa ministerstva zdravotníctva zaradené do prvej úrovne nemocníc. „Dôvody nepoznáme, nakoľko nemáme k dispozícii zdrojové údaje, ktoré boli použité ministerstvom zdravotníctva pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní,“ poznamenáva hovorkyňa TSK.

Fakultná nemocnica nemá výhrady

V Trenčianskom kraji sú dve nemocnice druhej úrovne, a to Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica, a len jedna nemocnica tretej úrovne – Fakultná nemocnica Trenčín.

„Pre našu nemocnicu uvedené zaradenie nepredstavuje zásadnú zmenu, v podstate sme zaradenie do tretej úrovne očakávali, pretože sme dané medicínske programy a rozsahy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti plnili aj pred definovanou kategorizáciou na teraz požadovanej úrovni. Vzhľadom k tomu, že naša nemocnica je spádová pre približne 600-tisíc obyvateľov, je našou snahou rozvíjať odbornosti – programy stanovené pre našu úroveň poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,“ približuje pre Zdravotnický deník hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Martina Holecová.

Trenčiansky samosprávny kraj ale bude žiadať preradenie NsP Myjava a Nemocnice na okraji mesta v Partizánskpm do druhej úrovne. „Ide o komplexné všeobecné nemocnice, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, pričom každá má osem lôžkových oddelení vrátane oddelení anesteziógie a intenzívnej medicíny,“ tvrdí Kukučková. Rozsahom poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti a komplexnosťou sa podľa nej výrazne odlišujú od „menších nemocníc“, ako sú NsP Ilava, Nemocnica AGEL Handlová a podobne. „Preto nemôžeme súhlasiť s tým, aby boli v rovnakej kategórii. Obe nemocnice majú navyše záujem o doplnkové a nepovinné programy pre vyššie úrovne nemocníc. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica majú záujem o doplnkové programy tretej úrovne nemocníc,“ dodáva hovorkyňa TSK.

Podľa zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, najmenej 90 percent poistencov má čas dojazdu do nemocnice druhej úrovne alebo vyššej do 30 minút a najviac 1,5 percenta poistencov má čas dojazdu do nemocnice druhej úrovne alebo vyššej nad 45 minút. „Túto podmienku je možné splniť pre občanov miest a obcí okresu Myjava len v prípade, ak bude NsP Myjava zaradená do druhej úrovne nemocníc,“ zdôrazňuje hovorkyňa kraja.

Likvidácia lôžkových oddelení

Podľa predstaviteľov Trenčianskeho kraja nemožno kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti považovať za reformu, ale za nástroj umožňujúci postupnú likvidáciu lôžkových oddelení a menších nemocníc. „Likvidácia oddelení a nemocníc bude mať negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Okrem toho to bude mať negatívny dopad aj na vzdelávanie lekárov, nakoľko po zrušení lôžkových oddelení a nemocníc nebude pre lekárov zabezpečené špecializačné štúdium v rôznych špecializačných odboroch, vrátane všeobecného lekárstva a pediatrie (tzv. atestačná príprava). Teda lekárov pre všeobecné a špecializované ambulancie nebude mať kto vzdelávať,“ hovorí Kukučková.

Deficit všeobecných lekárov a lekárov špecialistov sa tak bude len a len prehlbovať. „Je naivné sa domnievať, že lekári špecialisti z fakultných a univerzitných nemocníc si budú zriaďovať ambulancie v menej atraktívnych regiónoch. To vidíme dnes napríklad na odbore klinická onkológia, kde zaznamenávame kritický nedostatok lekárov špecialistov v odbore klinická onkológia najmä v okrese Prievidza, ktorý vznikol v dôsledku zrušenia oddelenia klinickej onkológie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v dôsledku odzmluvnenia tohto oddelenia zo strany zdravotných poisťovní,“ vysvetľuje hovorkyňa TSK.

Kraj vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku zdravotníctva a humánnej farmácie. „V tejto súvislosti by sme uvítali väčšie kompetencie v oblasti zdravotníctva najmä v súvislosti s tvorbou siete zdravotníckych zariadení a siete ambulancií,“ konštatuje Kukučková.

Trenčiansky samosprávny kraj za posledné obdobie investoval do nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti približne 42 miliónov eur zo svojho rozpočtu, a to na dobudovanie, rekonštrukcie, modernizácie pracovísk a oddelení, ako aj doplnenie ich prístrojového vybavenia. „Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spĺňajú požiadavky na materiálno-technické vybavenie aj pre vyššie úrovne, ako sú zaradené v rámci tejto kategorizácie nemocníc,“ uzatvára Kukučková.

Svoje nemocnice má v Trenčianskom kraji i sieť Svet zdravia. „Máme za to, že nová kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami nám umožní zachovať súčasný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých našich nemocniciach. Vrátane regionálnych pôrodníc, urgentných príjmov, či chirurgických oddelení. Toto sa samozrejme uplatňuje aj na nemocnice v Partizánskom a Topoľčanoch,“ dodáva pre Zdravotnický deník Tomáš Kráľ, hovorca ProCare a Svet zdravia.

Jozef Brezovský