Předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová. Foto: Radek Čepelák

Česká onkologická společnost si zvolí své nové vedení

Českou onkologickou společnost čeká za měsíc volba nového vedení. Volby do výboru této odborné společnosti, kterou v současnosti z pozice předsedkyně vede Jana Prausová, proběhnou v období 18. až 25. dubna a členové v nich budou vybírat složení nového 13členného výboru, který následně bude volit i nového předsedu a další funkcionáře. Zvolena bude i nová tříčlenná revizní komise.

Volby probíhají ve čtyřletých cyklech, současný výbor byl zvolen v roce 2019. Letos proběhnou elektronicky. Každý řádný člen České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČOS ČLS JEP) bude moci zvolit 13 kandidátů do výboru a 3 kandidáty do revizní komise. Volba do výboru a revizní komise proběhne každá zvlášť.

„Členská evidence ČLS JEP poskytne volební komisi protokol o výsledku elektronické volby. Pokud dojde k rovnosti hlasů na hranici volitelnosti, rozhodne o zvoleném volební komise losem. Výsledek voleb vyhlásí volební komise co nejdříve, a to zveřejněním výsledků voleb zde. Předpokládá se, že výsledky voleb volební komise vyhlásí do 5. května 2023,“ uvádí web ČOS. 20. června pak proběhne první zasedání nově zvoleného výboru, kde bude zvoleno nové vedení ČOS – předseda, místopředseda, případně i další funkcionáři.

Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější z programových cílů, kteří jednotliví kandidáti do výboru České onkologické společnosti uvedli ve svých volebních medailoncích. Profily uchazečů jsou řazeny v jejich abecedním pořadí:

prof. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.
přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole

Budu prosazovat racionální kritéria, která zohlední organizaci péče o nemocné včetně interdisciplinární spolupráce. Dále budu usilovat o rozvoj spolupráce v rámci regionů – společné multidisciplinární týmy, monitorování výsledků léčby, delegování preskripce vybraných centrových léků. Prosazuji emancipaci oboru klinická onkologie v rámci interních oborů s omezením délky stáží mimo mateřské pracoviště v rámci kmene. Jsem pro úzkou spolupráci se SROBF v zájmu rozvoje onkologie jako oboru a optimalizace péče o nemocné.

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
přednosta Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava

Domnívám se, že prohlubování spolupráce poskytovatelů v rámci Regionálních onkologických skupin je klíčem k zajištění dostupnosti i kvality péče. Tu je potřeba systematicky měřit, závěry publikovat a nastavovat tak zrcadlo všem zúčastněným. Provádění akademických projektů zvyšuje prestiž a posiluje tak vyjednávací pozici celého našeho segmentu.

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
přednosta Kliniky operační onkologie LF MU a MOÚ Brno

Obor onkologie mne vždy fascinoval nejen svými možnostmi, ale především úzkým propojením a návazností jednotlivých modalit. To je základní podmínkou úspěšnosti onkologické léčby, a tedy nutností je vzájemný respekt všech zúčastněných. Toto se ve své praxi snažím vždy uplatňovat, ale současně se vždy budu snažit i prosazovat zájmy chirurgických oborů v onkologii, neboť i při všech pokrocích systémové terapie bude chirurgie vždy základním pilířem onkologické léčby.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA
přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, současný místopředseda České onkologické společnosti

Účastnil jsem se většiny jednání s plátci, stál jsem u zrodu Společného stanoviska s VZP. Pravidelně oponuji rozhodnutí o podmínkách úhrady SÚKL. Mým cílem je zajištění úhrady inovativních léčiv v čase co nejkratším po registraci v plné šíři jako v EU bez finančních limitů pro jednotlivá pracoviště. Snažím se o decentralizaci podávání centrové léčby a umožnění jejího podávání v ROC. Připravuji společně s děkany ostatních lékařských fakult společný profil absolventa všech LF, který jasně definuje jeho kompetence. Připravuji společný profil absolventa v klinické a radiační onkologii, který předám ke schválení Výboru ČOS.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav

Primárně bych se rád zaměřil na delegování centrové léčby na okresní onkologická pracoviště, zajištění dostupnosti indikačních komisí pro všechny onkologické pacienty včetně pacientů okresních onkologických pracovišť, pokračování ve vyjednávání s plátci péče o úhradách zdravotnických výkonů onkologické léčby, prohlubování mezioborové spolupráce.

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
vedoucí ambulantního provozu na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Pro následující období jsem si vytyčil tři oblasti, na které bych rád soustředil pozornost: Prohlubování spolupráce mezi ROC a KOC nejen na osobní úrovni mezi lékaři, ale i podpory na vyšší úrovni managementu. Výchova a podpora nových onkologů je dalším zásadním předpokladem k udržitelnosti kvalitní onkologické péče. A podpora, propagace potřeby kvality podpůrné a paliativní péče nejen na regionální úrovni, tak koncepčně formou stanovisek onkologické společnosti.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
přednosta Onkologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Silná onkologická pracoviště musí být na všech lékařských fakultách, aby dokázala oslovit dostatečný počet nastupujících lékařů. Dominance jedno nebo dvou center, která by stavěla ostatní onkologická centra v univerzitních pracovištích do pozice pracovišť druhé kategorie, by nedokázala zajistit péči po celém území, nedokázala by získat dostatečný počet nových lékařů a ve svém důsledku by vedla k fragmentaci péče a nakonec zániku oboru klinická onkologie. Tumor-agnostický přístup ukazuje nesmyslnost snah o parcelaci oboru a udržení integrity oboru klinická onkologie je pro mě prioritou.

prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro výuku, vědu a výzkum na Onkologické klinice FN Olomouc

Jako klíčovou vnímám podporu mladé generace odborníků, jejich zapojení do odborných aktivit, zvýšení atraktivity oboru pro budoucí i současné mladé lékaře. Klíčová je i kvalitní servis pro odbornou komunitu, vzájemná spolupráciemezi pracovišti, posílení spolupráce s dalšími odbornými společnostmi a podporu multidisciplinární kooperace reflektující zvyšující se nároky stran diagnostiky a terapie a také transparentní a férové financování oboru se zajištěním úhrady nových i stávajících léků

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu

Hlavní body spatřuji v decentralizaci onkologické péče, podpoře multidisciplinární spolupráce na všech úrovních a zlepšování systému vzdělávání a pracovních podmínek mladých lékařů. Jako předsedkyně akademické skupiny CZECRINonco pomáhám budovat koncepci multicentrických akademických klinických studií, konkrétním úspěšným projektem je vytvoření platformy, která umožní sdílení a využívání dat z konzultací všech molekulárních tumor boardů. Existence jednotné databáze usnadní jednání s plátci zdravotní péče a zvýší také regionální dostupnost agnostického použití cílené léčby.

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro LPP na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu

Pracoviště KOC mají pacientům nabízet špičkovou péči v oboru, možnost konzultace v multidisciplinárních týmech, řešení komplikovaných případů. Standardní léčbu mohou pacientům nabízet pracoviště ROC. Předání části centrové léčby do rukou lékařů ROC uvolní kapacitu KOC a současně zpřístupní léčbu většímu počtu pacientů. Je důležité nadále prohlubovat spolupráci s praktickými lékaři, kteří mají nyní v kompetenci péči o onkologické pacienty po léčbě v remisi. Umožní to uvolnit kapacitu v KOC pro nové pacienty. Důležitá je spolupráce pracovních skupin napříč KOC v ČR v tvorbě doporučených postupů, akademických studií a registrů.

prof. MUDr. Luboš Petruželka CSc.
přednosta Onkologické kliniky VFN a ÚVN 1.LF UK

Mým cílem je definitivně prosadit nový „molekulární“ pohled na vnímání nádorových onemocnění, zasadit se o zavedení nového rozměru onkologické péče vycházející z principů precizní a personalisované onkologie do klinické praxe. prosadit nové principy precizní onkologie na všech úrovních vzdělávacího procesu a aktivně přispět akceptaci nových principů precizní onkologie včetně tumor agnostické indikace plátci péče.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
vedoucí lékařka KOC Fakultní nemocnice v Motole, současná předsedkyně České onkologické společnosti

Ve výboru ČOS pracuji 12 let a ve své práci pro rozvoj české onkologie bych ráda pomáhala dál.

MUDr. Igor Richter, Ph.D.
primář Komplexního onkologického centra v Krajské nemocnici Liberec

Jako jeden z mála kandidátů mimofakultního KOC, bych rád řešil možné specifické problémy těchto center. Budu se snažit o zachování dosavadního počtu KOCů v rámci blížící se reakreditace. Budu usilovat i o další prohloubení spolupráce KOC a ROC, spolupráci s oborem tělovýchovného lékařství s cílem zahrnout pohybovou aktivitu jako součást podpůrné léčby onkologických pacientů a možnost individuálně absolvovat povinnou stáž mediků z onkologie i v rámci nefakultních KOC.

doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA
přednostka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Mám chuť zlepšovat péči o onkologické pacienty a koordinaci multidisciplinární péče. Nabízím zkušenosti z managementu a nadregionální pohled Mezi hlavní body svého působení ve výboru ČOS bych zařadila spolupráci, organizaci péče a vzdělávání mladých lékařů.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
lékař a ředitel Masarykova onkologického ústavu

Na srdci mi leží návrat „Onkofóra“, tedy transparentní komunikační platformy mezi výborem, vedoucími KOC, plátci a dalšími partnery a návrat výjezdních zasedání výboru do regionů. Toto poznání nic nenahradí a posílí kontakt se členy. Chci zvýšit kredibilitu výboru u ostatních odborných společností, podporovat vznik KOC v KK a většího zapojení ROC do onkologické léčby, usilovat o další dotační výzvy pro KOC a ROC. Jde mi i o podporu kvality, cestou úhrad, standardů a zapojení pacientských organizací a podporu klinických studií a prevence.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno

V rámci činnosti výboru ČOS chci hájit objektivní postavení radioterapie v onkologické péči a společný postup v rámci postgraduálního vzdělávání.

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro LP, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Olomouc

Jako klíčové vnímám: Popularizaci oboru, vytvoření dostatečně velké základny lékařů k zajištění péče v centrech i mimo ně. Nastavení funkční struktury péče v regionech. Revitalizaci systému úhrad léků. Dostupnost a racionalizaci inovativní terapie. Systém kontinuálního vzdělávání. Seberozvoj, supervizi, prevenci syndromu vyhoření lékařů. Důraz na otevřenou komunikaci a vzájemný respekt. Optimalizace podmínek pro klinické studie v ČR.

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
přednostka Ústavu Radiační onkologie FNB a 1.LF UK, Onkologická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Ráda bych pracovala na prohlubování multidisciplinární spolupráce a propojení KOC s regiony, na evropské spolupráci, na optimalizaci postgraduálního vzdělávání a postavení mladých onkologů, zlepšení podmínek žen v české onkologii, zvyšování kompetencí sester, využití moderních technologií v organizaci onkologické péče, na programech onkologické prevence, spolupráci s pacientskými organizacemi a na péči o dobré vztahy v onkologické obci.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
vedoucí lékař ambulancí Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úzkou spolupráci ČOS a SROBF a stejně tak s dalšími odbornými společnostmi považuji ze elementární předpoklad rozvoje onkologie. Považuji za důležité, aby byla dlouhodobě používaná moderní protinádorová farmakoterapie uvolněna také pro tato pracoviště. Velmi podporuji úzkou spolupráci regionálních onkologických pracovišť s KOC, která může dobře fungovat jen na základě kolegiality, vzájemného respektu a profesionality. Pracovněprávní provázání může být výhodou. Považuji za normální, že je onkolog schopen pragmaticky indikovat léčbu lege artis i v závislosti na ekonomické situaci. Jinak hrozí, že to za něj bude dělat nějaký úředník či ekonom. Kvalitu života onkologů považuji za stejně významnou jako kvalitu života našich pacientů.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
zástupce přednosty pro výchovu a vzdělávání, Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Podpořím aktivity, které povedou k prohloubení spolupráce mezi onkologickými/radiologickými pracovišti, jak v přímé péči o pacienty, tak v oblasti výzkumu a vzdělávání pro lékaře i sestry, radiologické asistenty a další pečující v onkologii. Za velmi důležité považuji hledání cest, které zvýší povědomí veřejnosti o úspěších onkologie a zapojení do preventivních a screeningových programů. Považuji za zásadní hledat způsoby, jak do našeho oboru a do našich pracovišť přivést a udržet si více personálních posil.

MUDr. Michal Vočka, PhD.
lékař na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN

Kandiduji s cílem zlepšit podporu mladé generace odborníků, usilovat o větší podporu vědecko-výzkumné práce a o pozvednutí mezinárodního postavení české onkologie, podpořit úzkou spolupráci a návaznost péče v komplexních centrech a na regionálních onkologických pracovištích pro dobrou dostupnost terapie, prosadit převedení některých dlouhodobě zavedených cílených protinádorových léčiv na regionální onkologická pracoviště, aktivně přispět k rozvoji tumor agnostické terapie a akceptaci/úhradě tohoto přístupu plátci zdravotní péče a rozvíjet komunikaci s dalšími subjekty, které se podílejí na komplexní péči o onkologicky nemocné.

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
zástupce přednosty pro LPP Kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Za hlavní důvod zlepšujících se výsledků onkologické léčby považuji především týmovost a vzájemnou spolupráci, nastavení a dodržování standardů péče a přenášení nových vědeckých poznatků do praxe. Usiluji o těsnou spolupráci ČOS a SROBF, ale i o spolupráci s dalšími odbornostmi. Určitě pokládám za nutné podpořit ROC, mimo jiné možností léčby některými moderními centrovými léky, byť to bude vyžadovat mnohem těsnější spolupráci s příslušným KOC v rámci jeho MDT. Za slabinu onkologické péče v ČR pokládám obtížnou dostupnost některých léků, které v jiných zemích jsou na základě EBM dostupné.

MUDr. Martina Zimovjanová Ph.D.
primářka Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK Praha

Pro další úspěšný rozvoj české onkologie považuji za prioritní: Výchovu mladých lékařů včetně zajištění rezidenčních míst pro absolventy se zájmem o obor klinické/radiační onkologie v KOC. Další vzdělávání lékařů, sester, laborantů v oblasti specifické léčby, v podpůrné a paliativní terapii, zapojení nezdravotních profesí do péče o pacienta. Spolupráci KOCů při péči o nemocné s komplikovanými a vzácnými diagnosami, koordinace nemocných v rámci klinických studií. Spolupráci KOC a ROC, delegace centrové léčby na ROC u zavedených preparátů s příznivým bezpečnostním profilem. S MZ, SÚKL a plátci péče zajistit časný přístup k inovativní léčbě, podporovat screening, zavést telemedicínu do dispenzarice, podporovat sběr dat do NOR a hodnocení nákladové efektivity v ČR.

Jakub Němec