Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Foto: Radek Čepelák

200 milionů pokuty za zdravotní ústavy má Válek hledat ve svém rozpočtu

Ministerstvo zdravotnictví požádalo resort financí o mimořádný příspěvek z vládní rozpočtové rezervy, kterým chce zaplatit pokutu a penále Zdravotních ústavů v Ostravě a v Ústí nad Labem. Ministerstvo financí ale částku přesahující 210 milionů korun z rezerv převést nechce. Argumentuje tím, že by resort zdravotnictví měl najít peníze ve vlastním rozpočtu, i tím, že prostředky z vládní rozpočtové rezervy slouží k jiným účelům.

Ve zdravotním ústavu v Ústí nad Labem provedl v letech 2019 až 2020 kontrolu Nejvyšší kontrolní úřad, který se zaměřil na oblast veřejného nakupování a vybrané činnosti zdravotního ústavu a výsledky jeho hospodaření v letech 2017 až 2019. Úřad zjistil, že Zdravotní ústav v kontrolovaném období neměl správně nastaven vnitřní kontrolní systém a v oblasti nákupu materiálu pro laboratorní analýzy nakupoval diagnostika, kultivační média a chemikálie bez vysoutěžení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a že nakupoval tyto komodity jednorázovými objednávkami. A vyměřil odvod ve výši za porušení rozpočtové kázně 44 678 639 korun, ke kterému přibylo penále ve výši 21 472 926 korun za prodlení.

V roce 2021 zahájil Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj dvě daňové kontroly ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Výsledkem obou kontrol FÚ bylo zjištění, že ústav porušil rozpočtovou kázeň. Následovalo vyměření odvodu ve výši 86 545 355 korun, ke kterému přibylo penále 67 854 273 korun za prodlení.

Oba Zdravotní ústavy, které jsou organizacemi v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví, tak musí souhrnně uhradit 220 551 193 korun a ministerstvo zdravotnictví hledá cestu, jak tyto prostředky získat, aby částku uhradilo. Oslovilo proto ministerstvo financí. „Státní příspěvková organizace (v tomto případě Zdravotní ústav – pozn. red.) si podle § 62 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech na úhradu předmětných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně nesmí vzít půjčku, ani sjednat úvěr. Zdravotní ústavy nemají dostatek vlastních finančních prostředků na zaplacení odvodů a s tím související penále, aniž by se nedostaly do platební neschopnosti,“ uvedl resort zdravotnictví v předkládací zprávě.

Návrh na mimořádné rozpočtové opatření z vládní rozpočtové rezervy za účelem poskytnutí provozního příspěvku oběma Zdravotním ústavům na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně byl předložen do zúženého meziresortního připomínkového řízení.

Zmíněn byl i „výchovný efekt“

Ministerstvo financí se svými připomínkami proti požadavku ostře vymezilo a zdá se být jasné, že finance z vládní rozpočtové rezervy pro tento účel nevyčlení. „Obecně vždy platí, že kapitola státního rozpočtu, která předkládá materiál podobné povahy ve své gesci, si musí zajistit finanční krytí v rámci svého rozpočtu, resp. střednědobého výhledu,“ napsal resort financí v připomínkách. Text pokračuje upozorněním, že „organizační složka státu zajistit úhradu nutného výdaje, protože na jeho úhradu částka nebyla v dostatečné výši rozpočtována, je povinna zajistit prostředky státního rozpočtu na úhradu tohoto výdaje přednostně přesunem prostředků uvnitř svého rozpočtu.“

Mezi dalšími připomínkami, z nichž čtyři označilo ministerstvo financí za zásadní, například stojí: „Letos byly prostředky z vládní rozpočtové rezervy alokovány především v souvislosti s pokračujícím konfliktem na Ukrajině. Zásadně nesouhlasíme s ohledem na výše uvedené se snižováním zbývající disponibility vládní rozpočtové rezervy na poskytnutí provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Ministerstva zdravotnictví na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.“

Ministerstvo financí uvádí, že nepovažuje za vhodné řešit uvedenou záležitost poskytnutím finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy, „jelikož nebyly dle předkladatele ještě vyčerpány veškeré možnosti u žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (v případě Zdravotního ústavu v Ostravě). Nelze ani pominout negaci ‚výchovného efektu‘ spojeného s uložením odvodu a penále v návaznosti na porušení povinností uvedených státních příspěvkových organizací a zcela nevhodný precedens pro veškeré ostatní organizační složky státu a státní příspěvkové organizace“.

-jkn-