Sociálna poisťovňa v Čadci. Foto: Sociálna poisťovňa

Sociálnej poisťovni dlhujú nemocnice na neuhradenom poistnom 258 miliónov eur

Nemocnice dlhovali Sociálnej poisťovni k 28. februáru 2023 takmer 258 miliónov eur na neuhradenom poistnom. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január a február tohto roka. Ide o zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstiev zdravotníctva, obrany a vnútra, vrátane transformovaných zdravotníckych zariadení.

Objem pohľadávok evidovaný k 28. februáru 2023 v porovnaní s objemom pohľadávok k 31. decembru 2022 zaznamenal nárast 27,5 milióna eur. Zvýšený nárast predmetných pohľadávok je podľa Sociálnej poisťovne spôsobený najmä doplnením zoznamu sledovaných zdravotníckych zariadení o Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku, ktorej kumulovaný dlh na poistnom dosiahol k 28. februáru 2023 výšku 15,3 milióna eur.

Zvyšovanie každý mesiac

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti ministerstiev dosiahli k 28. februáru 2023 výšku 234 miliónov eur, čo predstavuje necelých 91 percent celkového objemu pohľadávok voči všetkým zdravotníckym zariadeniam. V porovnaní s januárom 2023 sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 26,6 milióna eur.

Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti Sociálna poisťovňa eviduje pri jedenástich zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Konkrétne ide o nemocnice a zdravotnícke zariadenia – Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Detská fakultná nemocnica Košice a Národná transfúzna služba, Bratislava. Jedno zdravotnícke zariadenie je v pôsobnosti ministerstva obrany a to Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa k 28. februáru 2023 pohľadávky vo výške 23,6 milióna eur, čo predstavuje vyše 9 percent z celkového objemu pohľadávok voči všetkým sledovaným zdravotníckym zariadeniam. Transformované zdravotnícke zariadenia sú tie, ktoré sa transformovali na akciové spoločnosti či neziskové organizácie.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 926-tisíc eur. Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti eviduje Sociálna poisťovňa pri troch transformovaných zdravotníckych zariadeniach a to Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici a Nemocnici s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom.

Celkový dlh prevyšuje miliardu eur

Ako už Zdravotnícky denník upozornil, celkový dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vlani predstavoval takmer 1,12 miliardy eur, z toho záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 723 milióna eur.

Na stabilizáciu a zamedzenie rastu zadlženosti týchto zdravotníckych zariadení prijalo ministerstvo zdravotníctva opatrenia, ktoré postupne realizuje, píše sa v materiáli, ktorý zobrala na vedomie predchádzajúca vláda. Rezort prioritne sústreďuje svoje aktivity najmä na 13 najväčších zdravotníckych zariadení vo svojej pôsobnosti, ktorými sú univerzitné a fakultné nemocnice.

Najviac financií zdravotnícke zariadenia dlhujú Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam. Prestavuje to 27,5 percenta z celkového dlhu.

Jozef Brezovský